Högt normalt blodtryck - orsaker och konsekvenser
Project number : 229101
Created by: Ulf Lindblad, 2017-08-15
Last revised by: Ulf Lindblad, 2018-04-02 Verified: 2019-03-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

High normal blood pressure – determinants and risks

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Denna studie fokuserar på situationen för de individer i befolkningen som har ett högt normalt blodtryck (130-139 systoliskt och/eller 85-89 mm Hg diastoliskt). Vi har tidigare funnit att 12,5% av 30-75 år gamla individer i befolkningen har detta och det visade sig också att så många som varannan av dessa inom 10 år utvecklar manifest hypertoni där systoliskt blodtryck är minst 140 mm Hg, och eller det diastoliska minst 90 mm Hg. De hade dessutom en betydligt ökad risk (3-4 gånger) att under samma tid insjukna i någon hjärtkärlsjukdom jämfört med personer med optimalt blodtryck (under 120 systoliskt och under 80 mm Hg diastoliskt). Det är viktigt att bättre karaktärisera dessa individer så att de lättare kan identifieras och så att förebyggande behandling kan sättas in för att undvika övergång till manifest hypertoni och eventuellt insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Det är också viktigt att få mer specifik kunskap om vilka mekanismer som är inblandade för att bättre kunna utforma den förebyggande vården.

Med den bakgrunden vill vi studera:

1. Hur stor andel av de med optimalt respektive normalt blodtryck utvecklar högt normalt blodtryck respektive manifest hypertoni under en 10-årsperiod?
2. Vilka faktorer är kopplade till en ökning av blodtrycket och vilka faktorer kan ha en skyddande inverkan på förloppet under åldrandet?
3. Hur mycket av övergången från högt normalt blodtryck till manifest hypertoni förklaras av biologiska faktorer och hur mycket kan bero på livsstil samt psykologiska faktorer och stress?
4. Vilka mekanismer inverkar på den ökade risken för hjärtkärlsjukdom hos dessa individer?

Dessa frågeställningar kommer att belysas i en väl karaktäriserad kohort av 2816 individer som ursprungligen kartlades 2002-2005 och varav 1327 representativa deltagare återundersöktes 10 år senare. Välutbildade sjuksköterskor undersökte deltagarna vid båda tillfällena med blodtryck, kroppsmått och registrerade EKG och pulsvåg. De samlade även in information om livsstil, familjebakgrund, sjukhistoria och läkemedelsanvändning, samt om psykologiska faktorer och stress med utvärderade frågeformulär. Blodprov togs vid båda tillfällena för undersökning av genetiska faktorer, proteiner och metaboliter, och vidare används nationella register för att identifiera förekomst av hjärtkärlsjukdom och död.

Den här studien kommer att ge kunskaper om progressen från normalt blodtryck till hypertoni som är grundläggande för framtida interventionsstudier med målsättningen att reducera förekomsten av hypertoni och dess komplikationer.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

This specific application emphasize on the situation for those with normal high blood pressure. Every second subject with high normal blood pressure will develop hypertension within 5-10 years. A better characterisation of these individuals is warrant in order to identify them more accurately. Moreover, more specific information on the mechanisms involved in the development of blood pressure and its complications is needed to implement into preventive strategies.

Given this we aim to investigate
1. What proportion of subjects with normal optimal blood pressure develops to normal high blood pressure over a decade, and correspondingly from normal high blood pressure to manifest hypertension?
2. Which factors are associated with a shift upward in blood pressure categories, and which factors limit the expected age dependent increase in blood pressure?
3. How much of the transition from normal high blood pressure to manifest hypertension is explained by biological factors, and how much may depend on lifestyle and individual psychological factors?
4. Which are the mechanisms in the increased risk of cardiovascular complications?

These questions will be investigated in a well characterised cohort of 2816 individuals of whom 1327 consecutive subjects were followed up recently 10 years from baseline. Information on lifestyle is collected using validated questionnaires. Detailed information on family history, medication and medical history was also collected. Trained nurses measured blood pressure and registered ECG and pulse wave measurements in all participants both at baseline and follow-up. In patient national register and National cause of deaths register were used to identify cardiovascular events during the followup time.

This study will provide knowledges on the progression from normal blood pressure to overt hypertension that are essential for future intervention-studies with the goal on reducing the prevalence of hypertension.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Primary Prevention
Specific practices for the prevention of disease or mental disorders in susceptible individuals or populations. These include HEALTH PROMOTION, including mental health; protective procedures, such as COMMUNICABLE DISEASE CONTROL; and monitoring and regulation of ENVIRONMENTAL POLLUTANTS. Primary prevention is to be distinguished from secondary prevention, which is the prevention of complications or after-effects of a drug or surgical procedure, and tertiary prevention, the amelioration of the after-effects of a disease.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Projektansvarig Ulf Lindblad arbetar kliniskt på denna vårdcentral.

Coworker

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin
Maria Eriksson
leg. psykolog och doktorand i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Hovås, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Högt normalt blodtryck - orsaker och konsekvenser, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/229101