Effekt av Liraglutide på tid på olika glykemiska intervall hos personer med typ 2-diabetes behandlade med dagliga insulininjektioner
Project number : 229691
Created by: Sheyda Sofizadeh, 2017-08-30
Last revised by: Sheyda Sofizadeh, 2019-10-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2017-03-03
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-10-08
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Effect of Liraglutide on time in various glycaemic ranges in persons with type 2 diabetes treated with multiple daily insulin injections

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Liraglutide är ett registrerat läkemedel som används vid behandling av typ 2 diabetes för att uppnå god glykemisk kontroll. Det används vanligen i kombination med metformin, sulfonureid eller basinsulin. Men många personer av de som är mest svårbehandlade, dvs har flera insulininjektioner per dag erhåller också läkemedlet och har gjort det sedan flera år tillbaka. Från NU-sjukvårdens diabetesforskningsenhet initierades därför en randomiserad multicenter placebokontrollerad studie, för att studera effekten av liraglutide i denna patientgrupp. Studien var läkarinitierad och NU-sjukvården sponsor. 15 sjukhus i landet deltog. Liraglutide förbättrade HbA1c, ett mått på medelnivån av blodsockret för ca de sista 3 månaderna och kroppsvikten reducerades med i genomsnitt 3,8 kg jämfört med placebo. I studien hade patienter också på sig en subkutan sensor som mätte sockret varje minut. Det ger ytterligare möjligheter för att i detalj förstå risker och vinster med behandlingen. Syftet med den aktuella studien är därför att utvärdera effekter på hur mycket tid under studien som patienter hade med låga blodsockervärden, normalvärden och höga värden med liraglutide jämfört med placebo. Detta för att öka förståelsen av denna behandling vad gäller risker vilket låga blodsockervärden och höga innebär som kan leda till akut medvetslöshet respektive organskador såsom ögon-, njur-, nerv- och hjärtkärlskador.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

 

 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Marcus Lind
Specialist i diabetologi och endokrinologi, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrund

För att minska risken på organskador behöver personer med typ 2 diabetes uppnå en god blodsockerkontroll (2). Läkemedlet liraglutide verkar via det s.k. inkretinsystemet där hormonerna GLP-1 och GIP påverkas och har visat sig kunna förbättra sockernivåer hos personer med typ 2 diabetes och tablettbehandling (3,4).

Data om behandlingar vid typ 2 diabetes som kan hjälpa patienter trots att de har flera insulininjektioner per dag har generellt saknats. Många patienter har fått olika läkemedel om dålig blodsockerkontroll förelegat trots att evidens från studier saknats. Från NU-sjukvården leddes därför en randomiserad, placebokontrollerad multicenter-studie för att utvärdera om GLP-1-analogen liraglutide förbättrar blodsockernivån och vilka risker som finns med behandlingen (1). Vi fann att patienter fick betydligt bättre sockernivåer när behandlingen ges till insulinbehandling och inga påtagliga risker framkom (1). I studien hade patienter på sig en subkutan sensor som mätte blodsockernivån varje minut. Tidigare har data presenterats för effekter på blodsockernivån i form av HbA1c, ett mått på medelsockernivån sista 3 månaderna. I den aktuella studien kommer vi i detalj utvärdera hur liraglutide jämfört med placebo påverkar sockernivåer med hjälp av insamlade data med hjälp av subkutan glukos sensor.

Syfte

Syftet med denna studie är att jämföra tiden i olika glycemic intervall för Liraglutide med placebo hos personer med typ 2 diabetes. Vi ämnar därigenom öka förståelsen för hur behandlingen påverkar blodsockernivåer i detalj; risker för låga värden som i värsta fall kan ge medvetslöshet respektive höga som kan leda till organskador på ögon, njurar, nerver och hjärtkärlsystemet.

Frågeställning / Hypotes:

Vilken effekt har liraglutide jämfört med placebo på tid i hypoglykemi, tid i euglykemi och tid i hyperglykemi?

Metod:

Grundstudien har tidigare beskrivits i detalj (5). Total ingick 124 patienter i grundstudien som undersöktes vid 15 sjukhus i Sverige. Under studien randomiserades patienterna antingen till aktiv substans liraglutide eller placebo. Studien omfattade 10 besök på mottagningen och pågick i 24 veckor. Patienterna blev inbjudna till ett informationsmöte där skriftlig och muntlig information om studiens utformning, syfte, möjliga risker och eventuella nytta gavs. De signerade därefter ett samtycke om de var intresserade att delta. Därefter följer en 2-veckorsperiod under vilken blodsockernivån kontrolleras med hjälp av s.k. kontinuerlig glucosmätning (CGM) under sammanlagt en vecka. Dessutom utfördes CGM-mätningar i mitten av studien, vecka 12 och vecka 24. CGM samlar in data varje minut dessa veckor på blodsockernivåerna utan att patienterna ser nivåerna. Det ger unika möjligheter att analysera effekter på blodsockernivån i detalj.

Under de första veckorna hade patienterna telefonkontakt med en sköterska eller läkare för att utvärdera blodsockervärdena och för att ta ställning till om insulinjusteringar behövde ske. När insulinnivåer och liraglutide titrerats enligt ett protokoll för liraglutide och placebobehandlade patienter fick de huvudsakligen sköta sin egen behandling i resten av studien. Registrering av oönskade medicinska händelser och biverkningar skedde kontinuerligt under studien.

Variabler som kommer jämföras med hjälp av CGM har beskrivits under undersökningsvariabrler. I studien har ett stort antal andra variabler samlats in vilket också möjliggör subgruppsanalyser. Vi har t.ex. samlat in information avseende ålder, kön, blodtryck, diabetesduration, diabeteskomplikationer, insulinnivåer i blodet, vikt, BMI, midjeomfång, buksagitaldiameter, lipidnivåer, apolipoproteinnivåer, HbA1c, insulindos, aktuella läkemedel, adiponektin och C-peptid. HbA1c, vikt, blodtryck och insulindoser mättes alla vid baseline, vecka 6, 12, 18 och 24, medan övriga variabler mättes vid baseline, vecka 12 och vecka 24.
Resultaten från studien kommer att sammanfattas i en studierapport och planeras att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Referens

1. Lind M, Hirsch IB, Tuomilehto J, Dahlqvist S, Ahrén B, Torffvit O, Attvall S, Ekelund M, Filipsson K, Tengmark BO, Sjöberg S, Pehrsson NG. Liraglutide in people treated for type 2 diabetes with multiple daily insulin injections: randomised clinical trial (MDI Liraglutide trial). BMJ. 2015 Oct 28;351: h5364. doi: 10,1136/bmj.h5364.

2. United Kingdom Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose control with sulfonilureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33) Lancet. 1998;352:837–852. doi: 10.1016/S0140-6736(98)07019-6.

3. J. Hans DeVries, MD, PHD, Stephen C. Bain, FRCP, Helena W. Rodbard, MD, Jochen Seufert, MD, PHD, David D’Alessio, MD,5 Anne B. Thomsen, MD, PHD,6 Marcin Zychma, MD, PHD,6 Julio Rosenstock, MD, and on behalf of the Liraglutide-Detemir Study Group*. Sequential Intensification of Metformin Treatment in Type 2 Diabetes With Liraglutide Followed by Randomized Addition of Basal Insulin Prompted by A1C Targets. Diabetes Care. 2012 Jul; 35(7): 1446–1454. Published online 2012 Jun 12. doi: 10.2337/dc11-1928. PMCID: PMC3379583
4. Ma Z, Chen R, Liu Y, Yu P, Chen L. Effekt of liraglutide vs. NPH in combination with metformin on blood glucose fluctuations assessed using continuous glucose monitoring in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. Int J Clin Pharmacol Ther. 2015 Nov; 53(11):933-9. doi: 10.5414/CP202415.

5. Lind M, Hirsch IB, Tuomilehto J, Dahlqvist S, Torffvit O, Pehrsson NG. Design and methods of a randomised double-blind trial of adding liraglutide to control HbA1c in patients with type 2 diabetes with impaired glycaemic control treated with multiple daily insulin injections (MDI-Liraglutide trial). Prim Care Diabetes 2015;9:15-22.


Effekt av Liraglutide på tid på olika glykemiska intervall hos personer med typ 2-diabetes behandlade med dagliga insulininjektioner, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/229691