Fysioterapeut-ledd ortopedisk triage - en systematisk översikt
Project number : 230871
Created by: Karin Samsson, 2017-09-25
Last revised by: Karin Samsson, 2019-11-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-11-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-17
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-06-30
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Physiotherapist-led orthopaedic triage - a systematic review

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
En av de vanligaste orsakerna till att personer söker hjälp i primärvård är smärta i leder eller muskler, och det är vanligt att patienter blir hänvisade till bedömning av ortoped. Forskning har dock visat att relativt få patienter som remitteras till ortoped bedöms behöva åtgärder såsom operation, utan de behöver istället råd kring egenvård och hjälp med träning eller smärtlindring. Fysioterapeut-led ortopedisk triage är en vårdmodell som har införts i vissa länder för att möta det växande vårdbehovet för patienter med muskuloskeletala sjukdomar. Modellen bygger på att specialutbildade fysioterapeuter bedömer vårdbehov, samt hänvisar patienter till de mest lämpliga åtgärderna. För att implementera denna vårdmodell behövs ytterligare forskning.

Syfte
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att sammanställa den vetenskapliga litteraturen och utvärdera effekter av fysioterapeut-ledd ortopedisk triage.

Metod
Sökningar har gjorts på vetenskapliga databaser och artiklar som överensstämmer med studiens syfte kommer att inkluderas och granskas avseende metodologisk kvalitet.

Förväntat resultat
Resultaten av studien förväntas påvisa om fysioterapeut-ledd ortopedisk triage är en vårdmodell som är bra och effektiv att implementera, och kommer att kunna vara ett stöd för beslutsfattare och enskilda vårdenheter.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

En av de vanligaste orsakerna till att personer söker hjälp i primärvård är smärta i leder eller muskler och det är vanligt att patienter blir hänvisade till bedömning av ortopedkirurg, vilket har medfört långa väntetider. Det har dock visat sig att relativt få patienter bedöms behöva åtgärder såsom operation, utan de behöver istället råd kring egenvård och hjälp med träning eller smärtlindring. Fysioterapeut-led ortopedisk triage är en vårdmodell som har införts i vissa länder för att möta det växande vårdbehovet för patienter med muskuloskeletala sjukdomar. Modellen bygger på att specialutbildade fysioterapeuter bedömer vårdbehov, samt hänvisar patienter till de mest lämpliga åtgärderna. För att implementera denna vårdmodell behövs ytterligare forskning och syftet med denna systematiska översikt är att sammanställa den vetenskapliga litteraturen kring fysioterapeut-ledd ortopedisk triage. 

En systematisk sökning av litteraturen har genomförts i databaserna MEDLINE, CINAHL, SCOPUS och Embase. Referenslistor har användts för att hitta ytterligare referenser. En omfattande sökstrategi användes och kommer att redovisas i den vetenskapliga artikeln. 
Två författare har gjort en av varandra oberoende granskning av titlar och tillgängliga abstrakts för potentiell inkusion, och avvikelser löstes i konsensus. Potentiellt lämpliga artiklar granskades i fulltext av två författare. Dataextraktion genomfördes av en författare och kontrollerades av en andra författare. Data hämtades ut avseende studie karakteristika (land, mottagning), patient karakteristika (antal deltagare, ålder, kön) beskrivning av triage-modellen och kontrollgrupp, uppföljningar, utfallsmått (patientrapporterade utfalls- och upplevelsemått, vårdprocesser, och kostnadseffektivitet). 
Studiernas kvalitet bedömdes med Downs and Black checklista och eventuella skillnader i bedömningen diskuterades mellan författarna tills konsensus uppnåtts. Resultaten från de inkluderade studierna kommer att sammanställas och rapporteras. Resultaten av studien förväntas påvisa om fysioterapeut-ledd ortopedisk triage är en vårdmodell som bör implementeras, och kommer att kunna vara ett stöd för beslutsfattare och enskilda vårdenheter. 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Musculoskeletal Diseases
Diseases of the muscles and their associated ligaments and other connective tissue and of the bones and cartilage viewed collectively.
Physical Therapy (Specialty)
The auxiliary health profession which makes use of PHYSICAL THERAPY MODALITIES to prevent, correct, and alleviate movement dysfunction of anatomic or physiologic origin.
Triage
The sorting out and classification of patients or casualties to determine priority of need and proper place of treatment.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

PROSPERO: CRD42017070950

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Rehabilitering - Göteborg - Orthocenter Rehab Göteborg AB - Orthocenter Rehab AB workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Fysioterapeut-ledd ortopedisk triage - en systematisk översikt, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/230871