Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården
Project number : 231551
Created by: Andreas Fors, 2017-10-09
Last revised by: Andreas Fors, 2019-07-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Person-centred eHealth for treatment and rehabilitation of severe stress and burnout syndrome - a randomized controlled trial in primary health care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar längre än 14 dagar hos personer under 50 år. En stor andel av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa är relaterade till stressreaktioner och utmattningssyndrom. Kontrollerade studier har visat att personcentrerad vård t.ex. leder till stärkt tilltro till egen förmåga, symptomlindring, kortare vårdtider och minskade kostnader vid flera olika tillstånd och på olika vårdnivåer.

Syfte
Att utvärdera om personcentrerad vård på distans, som ett komplement till nuvarande standardbehandling av stressreaktioner och utmattningssyndrom, kan leda till snabbare återgång till arbete, minskad risk att återinsjukna, lägre kostnader och stärkt tilltro till egen förmåga, jämfört med en kontrollgrupp.

Metod
I en randomiserad kontrollerad studie används ett kombinerat telefon och e-Hälsa stöd av patienter som är sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa i samarbete med t.ex. hälso- och sjukvårdspersonal och anhöriga för att stödja den enskilde att hantera sin vardag. Totalt inkluderas ca 200 deltagare varav hälften till interventionsgrupp och hälften till kontrollgrupp.

Förväntat resultat
Hypotesen är att personcentrerad vård via ett kombinerat telefon och e-Hälsa stöd kan underlätta rehabilitering och återhämtning för personer som drabbats av stressreaktion eller utmattningssyndrom genom att identifiera och använda personliga styrkor och förmågor som ett led i att förbättra hälsan.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

People on sick leave increase every year. A substantial part of these refer to severe stress and burnout syndrome, conditions that increase dramatically. Several controlled studies have shown that person-centred care results in e.g. increased self-efficacy, symptom relieve and reduce costs in several conditions and at different care levels. Operationalization of a person-centred ethic does not only identify problems but more importantly identifies and use each patient´s human capacities in the care, resources that are seldom used in health care. The aim of this project is to investigate if person-centred care at distance, as a complement to the standard care and treatment for patients with severe stress and burnout syndrome, will result in hastened return to work, reduced risk of relapse, reduced costs and improved self-efficacy, in comparison with a control group. In a randomized controlled trial a developed eHealth support will be used by patients with severe stress and burnout syndrome in collaboration with relatives, staff in primary care and by employers to facilitate managing daily activities. The eHealth support is unique in order to identify and use individual strengths and capacities in the patient and his/her relatives, this may seem obvious but has in several trials shown to result in significant effects as e.g. a three-fold chance of improved self-efficacy combined with hastened return to work in comparison with a control group. The benefit of the eHealth support is that it will be accessible within 14 days and can be accessed at any time and will merge with the patient record online, which is now being nationally implemented. If person-centred care at distance, through eHealth support, proves to be effective it will make a treatment and care modality that is cost-effective, attractive to patients and reduce the sick leave periods, risk of relapse and improve self-efficacy in patients with severe stress and burnout syndrome.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Persons
Persons as individuals (e.g., ABORTION APPLICANTS) or as members of a group (e.g., HISPANIC AMERICANS). It is not used for members of the various professions (e.g., PHYSICIANS) or occupations (e.g., LIBRARIANS) for which OCCUPATIONAL GROUPS is available.
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Backa vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Biskopsgården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Bjurslätt vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Eriksberg vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Kärra vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Torslanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Tuve vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Öckerö vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Inger Ekman
kombinationslärare, Sektion omvårdnad avancerad nivå, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Lilas Ali
Forskare, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Psykiatri Affektiva
Karl Swedberg
Överläkare, Institutionen för medicin, Cardiovascular Science, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Elin Blanck
Doktorand, psykiatrisjuksköterska, Neurologi, psykiatri och habilitering, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Hanna Gyllensten
Leg apotekare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Kristina Glise
Överläkare, Institutet för stressmedicin
Ingibjörg H. Jonsdottir
Verksamhetschef, Institutet för stressmedicin

Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/231551