Undersökning av erfarenheter av förändring i symtom och hälsa hos kvinnor med Fibromyalgi eller Generaliserad smärta – en kvalitativ intervjustudie
Project number : 232761
Created by: Sofia Juhlin, 2017-10-18
Last revised by: Sofia Juhlin, 2019-06-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Factors promoting improvements in symptoms and health in women with Fibromyalgia and Chronic widespread pain- a qualitative interview study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Långvarig generaliserad smärta/chronic widespread pain (CWP) är smärta på höger och vänster sida, över och under midjan samt axial smärta under minst 3 månader. Fibromyalgi (FM) diagnostiseras som CWP samt smärta vid palpation på minst 11 av 18 specifika triggerpunkter. Diagnoserna karakteriseras av ökad smärtkänslighet, ömhet, trötthet, psykisk ohälsa, aktivitetsbegränsningar eller begränsad fysisk funktion. I västvärlden uppskattas 7-13% av befolkningen leva med CWP och 1-3% med FM. Under 2016 genomfördes en 12-årsuppföljning av kvinnor med FM och CWP. Resultatet visade att vissa kvinnor förbättrades väsentligt gällande smärtan under dessa år. Vi är intresserade av att få djupare kunskap om dessa kvinnors erfarenheter av hur deras symtom och hälsa förändrats och vad som kan ha bidragit till eventuella förbättringar. Syfte: Syftet med studien är att skaffa fördjupad kunskap från patienters eget perspektiv hur de hanterat sina hälsoproblem, hur de erfarit förändringar av smärta och allmän hälsa och vilka faktorer som kan ha bidragit till förändringar av symtom och generell hälsa under 12 år hos kvinnor med FM eller CWP. Metod: Vi vill utföra intervjuer med de kvinnor som under 12-årsuppföljningen visat tydliga förbättringar i smärta. Förväntat resultat: Kunskap om faktorer som kan förbättra symtombilden för kvinnor med FM eller CWP.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

I västvärlden uppskattas 7-13% av befolkningen leva med långvarig generaliserad smärta/chronic widespread pain (CWP) och 1-3% med Fibromyalgi (FM). Kunskapen är begränsad om prognosen för dessa personer, men det finns studier som visar att vissa förbättras över tid. Under 2016 genomfördes en 12-årsuppföljning av 166 kvinnor med FM och CWP. 126 kvinnor deltog i uppföljningen. Resultatet visade att en del kvinnor i studien förbättrades väsentligt i både smärtutbredning och smärtintensitet. Vi är därför intresserade av att få djupare kunskap om dessa kvinnors erfarenheter av hur deras symtom och hälsa förändrats under åren och vad som kan ha bidragit till eventuella förbättringar.
Syftet med studien är att skaffa fördjupad kunskap från patienters eget perspektiv hur de hanterat sina hälsoproblem, hur de erfarit förändringar av smärta och allmän hälsa och vilka faktorer som kan ha bidragit till förändringar av symtom och generell hälsa under 12 år hos kvinnor med FM eller CWP.
Urvalet görs ur en kohort på 166 kvinnor med FM eller CWP som deltog i en 12-årsuppföljning under 2016. Inkusionskriterium: Förbättring med minst 30% i visuell analog skala för smärtintensitet från baseline 2004 till uppföljningsstudien 2016. En förbättring på 30 % anses innebära en moderat förbättring. Genomgång av materialet från 12-årsuppföljningen visar att 23 kvinnor uppfyller ovanstående kriterium, och dessa kommer tillfrågas om deltagande i intervjustudien. De som tackar ja kommer intervjuas genom semistrukturerade intervjuer och data kommer att analyseras genom kvalitativ innehållsanalys.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Fibromyalgia
A common nonarticular rheumatic syndrome characterized by myalgia and multiple points of focal muscle tenderness to palpation (trigger points). Muscle pain is typically aggravated by inactivity or exposure to cold. This condition is often associated with general symptoms, such as sleep disturbances, fatigue, stiffness, HEADACHES, and occasionally DEPRESSION. There is significant overlap between fibromyalgia and the chronic fatigue syndrome (FATIGUE SYNDROME, CHRONIC). Fibromyalgia may arise as a primary or secondary disease process. It is most frequent in females aged 20 to 50 years. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1494-95)
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Tutor

Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel västra götalandsregionen (VGFOUFBD-711651)
98 000 SEK (applied sum: 98 425 SEK)
Sofia Johannesson

2017, Rekrytering, restid, intervjuer, transkribering, textanalys och författande av vetenskaplig publikation


Undersökning av erfarenheter av förändring i symtom och hälsa hos kvinnor med Fibromyalgi eller Generaliserad smärta – en kvalitativ intervjustudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/232761