Diabetesscreening i en hypertonipopulation.
Project number : 233901
Created by: Abdelhai Mahmoud, 2017-10-25
Last revised by: Ann Segerblom, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-07-04
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-09-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

diabetes mellitus typ 2 screening in hypertension population.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Bakgrund

Under senare åren har stora studier visat förbättring blodsockerkontroll även intensiv behandling av diabetes typ 1 och 2 sannolikt lönar sig bäst att minska diabeteskomplikationer.

På grund av diabetesincidensen vid blodtycksmottagningen i Vara har senaste åren varit relativ hög, därför vill man hitta en bra screening som är kostnadseffektivt att screena en hypertonipopulation i primärvården och kan inte missar patienter som har diabetesdiagnos på grund av höga postprandiella glukosvärden och HbA1c ≥42 men trotts FPG <6,1 mmol/l.

Metod

Studien är en prospektiv men genomgång och undersökning har gjorts retrospektivt. Studien är i princip en jämförelse mellan två olika screeningmetoder för diagnostisering typ 2 diabetes. I studien inkluderas enbart blodtryckspatienter som tidigare har screenats med FPG vid blodtrycksmottagningen vid minst 2 tillfällen.

Har använt 2 screeningmetod: Screeningmetod 1 är baserad på primär screening med enbart FPG. Vid förhöjt värde av FPG kontroll av HbA1c och nytt FPG och vid HbA1c 42-47 mmol/mol utredning med OGTT. Den screeningmetod 2 är baserad på primär screening med en kombination av FPG och HbA1c och vid HbA1c 42-47 mmol/mol utredning med OGTT oavsett nivå på FPG.

I studie visar jämförelse av antal nydiagnostiserade diabetespatienter under screeningmetod 1 med antal nydiagnostiserade diabetespatienter under screeningmetod 2. Även redovisar antal nydiagnostiserade diabetespatienter under studieperiod 2 med utredning baserad på FPG <6,1 mmol/l och jämförs med antal nydiagnostiserade diabetespatienter under samma period men baserad på utredning med FPG ≥6,1 mmol/l.

Resultat

Genom granskning identifierades 6 patienter med nyupptäckt diabetes under studieperiod 1, däremot 3 patienter vid studieperiod 2. Vid screeningmetod 2 identifierades 12 patienter med IGT men även 66 patienter identifierades med IFG i samma studieperiod.

Konklusion

Resultaten från denna studie talar emot att det är kostnadseffektivt att screena en hypertonipopulation i primärvården primärt med en kombination av FPG och HbA1c om syftet är att identifiera patienter med ny diabetesdiagnos.

Nyckelord

Screeningmetod, diabetes, fastande p-glukos, HbA1c och glukosbelastning (OGTT).

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Ett flertal stora internationella studier har under 90-talet visat, att förbättrad blodsockerkontroll vid både typ 1 och typ 2 diabetes mellitis minskar risken för diabetes komplikationer .Dessutom har flera studier visat, att intensiv farmakologisk behandling av blodtryck och plasma kolesterol hos diabetespatienter minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och kardiovaskulär dödlighet .Hos diabetespatienter med begynnande njursvikt har behandling med ACE-hämmare eller angiotensin receptor blockerare medfört minskad albuminuri och minskad nefropatiutveckling .En studie från Danmark 2003 har demonstrerat, att intensifierad multifaktoriell intervention, såväl farmakologisk som icke-farmakologisk, hos patienter med typ 2 diabetes minskar kardiovaskulär sjukdom, nefropati, retinopati och neuropati .

Under senare åren har studier av diabetespatienter med hög risk för ischemisk hjärtsjukdom visat att behandling med en sodium/glucose cotransporter 2-hämmare(SGLT2-hämmare) minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och död och att behandling med en glucagon-like peptide-1 analog(GLP1-analog) minskar risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom.

10 års uppföljning av UKPDS studien visade långvarig positiv effekt av förbättrad glukoskontroll hos patienter som nyligen hade diagnostiserats med typ 2 diabetes. Detta talar för att intensiv behandling av diabetes sannolikt lönar sig bäst vid kort diabetes duration. Sammanlagd talar samtliga dessa studier för att det är viktigt att diagnostisera diabetespatienter tidigt och dessutom tidigt behandla samtliga riskfaktorer. Därför är det dessutom viktigt att identifiera vilken screeningsmetod för typ 2 diabetes som är mest effektiv i primärvården.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Vara vårdcentral - Övrigt

Supervisor

Erik Bøg-Hansen
Distriktsläkare, Distriktsläkarmottagning

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

www.vgregion.se/fouskaraborg/fourapporter

Diabetesscreening i en hypertonipopulation., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/233901