Typ 2-diabetes vid Vårdcentralen Centrum – metforminbehandling i förhållande till njurfunktion
Project number : 233921
Created by: Magnus Persson, 2017-10-25
Last revised by: Magnus Persson, 2017-10-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Metformin är ett läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes. Man ska vara försiktig med att använda denna medicin när patienten har dålig njurfunktion. I projektet undersöks vilken njurfunktion som typ 2-diabetikerna på Vårdcentralen Centrum i Skövde har och om hänsyn tagits till detta vid behandling med metformin.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

När det gäller medikamentell behandling av diabetes typ 2 är metformin förstahandsval. Metformin har visat sig ha en skyddande effekt mot hjärt-/kärlsjukdom och jämfört med andra behandlingar har preparatet påvisad riskreducering av acidos, allvarliga infektioner och mortalitet. Enligt FASS har positiva effekter på lipidmetabolismen setts hos människa oberoende av dess inverkan på blodsockernivån. Detta har visats vid terapeutiska doser i kontrollerade kliniska undersökningar.  Metformin reducerar totalt kolesterol och triglyceridnivån.

Dock anses det vara riskfyllt att behandla patienter med dålig njurfunktion med metformin eftersom det då kan finnas en ökad risk för laktatacidos. Relativt nyligen kom det nya riktlinjer ifrån Läkemedelsverket. Metformin har tidigare inte rekommenderats till patienter med måttlig till svår nedsättning av njurfunktionen (GFR mindre än 60 ml/min) eftersom metformin kan ansamlas i kroppen när njurfunktionen försämras. Den stora patientgruppen med diabetes typ 2 och måttligt nedsatt njurfunktion bedöms kunna ha nytta av metforminbehandling. Tydliga rekommendationer ges om dosering samt om uppföljning före och under behandlingen, i syfte att minimera eventuell ökad risk hos dessa patienter. Kontraindikationen kvarstår för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR mindre än 30 ml/min).

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning de DM2-patienter som VC Centrum har behandlas med metformin och i vilken utsträckning njurfunktionen beaktas vid förskrivning av preparatet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.
Metformin
A biguanide hypoglycemic agent used in the treatment of non-insulin-dependent diabetes mellitus not responding to dietary modification. Metformin improves glycemic control by improving insulin sensitivity and decreasing intestinal absorption of glucose. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p289)
Glomerular Filtration Rate
The volume of water filtered out of plasma through glomerular capillary walls into Bowman's capsules per unit of time. It is considered to be equivalent to INULIN clearance.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Skövde - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Centrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

Typ 2-diabetes vid Vårdcentralen Centrum – metforminbehandling i förhållande till njurfunktion, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/233921