Ger våra kurser i forskningsmetodik det resultat vi önskar? - Utvärdering av kurs Vetenskapligt Förhållningssätt.
Project number : 234941
Created by: Eva Larsson, 2017-11-07
Last revised by: Eva Larsson, 2019-06-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-04-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-07
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Kurs Vetenskapligt Förhållningssätt, som arrangeras av FoUU-centrum Fyrbodal, syftar till att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna förhålla sig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som används i det dagliga arbetet, det vill säga bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön. Deltagarna ska efter godkänd kurs kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som finns bland annat i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas. Kursdeltagarna examineras bland annat genom en litteraturstudie vars resultat ska komma vårdverksamheterna till nytta.

Kursen utvärderas kontinuerligt under kursens gång och har genom åren blivit en populär kurs med en bra metodik och struktur. Frågor kring kursens påverkan av deltagarna själva och nytta för vårdens verksamheter besvaras en enkät en tid efter kursen avslutats.

Syfte

Att undersöka om kursen uppfyller sitt syfte att införa det vetenskapliga synsättet i den kliniska vardagen samt om resultat av litteraturstudien kommit vårdverksamheten till nytta.

Metod

Elektronisk enkätundersökning till kursdeltagare skickas 6 månader efter kursavslutning.

Förväntat resultat

Resultatet ger svar på om implementering av ny kunskap har ägt rum till gagn för dem själva och den egna verksamheten.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kurs Vetenskapligt Förhållningssätt syftar till att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna förhålla sig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som används i det dagliga arbetet, det vill säga bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön. Deltagarna ska efter godkänd kurs kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som finns bland annat i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas. Kursdeltagarna examineras bland annat genom en litteraturstudie vars resultat ska komma vårdverksamheterna till nytta.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Personnel
Men and women working in the provision of health services, whether as individual practitioners or employees of health institutions and programs, whether or not professionally trained, and whether or not subject to public regulation. (From A Discursive Dictionary of Health Care, 1976)
Education
Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Quality Assurance, Health Care
Activities and programs intended to assure or improve the quality of care in either a defined medical setting or a program. The concept includes the assessment or evaluation of the quality of care; identification of problems or shortcomings in the delivery of care; designing activities to overcome these deficiencies; and follow-up monitoring to ensure effectiveness of corrective steps.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Sven Kylén
FoU-chef, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Göteborgs universitet
Bertil Marklund
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sahlgrenska akademin

Ger våra kurser i forskningsmetodik det resultat vi önskar? - Utvärdering av kurs Vetenskapligt Förhållningssätt., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/234941