Tankar och föreställningar om kroppen och smärta hos patienter med rörelserädsla relaterat till ländryggssmärta.
Project number : 235271
Created by: Maria André, 2017-11-14
Last revised by: Maria André, 2019-06-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Ländryggssmärta är ett vanligt problem som på olika sätt kan ha inverkan på vardagen. Det är vanligt att smärtan förutom fysiska svårigheter också ger upphov till känslor och tankar såsom oro och rädsla. Forskning har visat att många patienter med ländryggssmärta utvecklar en rädsla för att röra på sig, vilket beskrivs som rörelserädsla. Rädslan i sig kan vara ett större problem än själva smärtan och har visat sig vara en bidragande orsak till att ryggsmärtan blir långvarig.

Syfte: Att utforska tankar och föreställningar om kroppen och om smärta hos patienter med rörelserädsla relaterat till ländryggssmärta.

Metod: Patienter som söker fysioterapeut på Närhälsans Rehabmottagningar på Eriksberg, Sannegården och Torslanda på grund av ländryggsryggsmärta och skattar högt på formulär som mäter graden av rörelserädsla, tillfrågas om deltagande i studien. Målsättningen är att inkludera 15 patienter som alla kommer delta i varsin intervju. Intervjuerna spelas in och skrivs sedan ut ordagrant. Materialet analyseras genom att innehållet i intervjuerna jämförs för att upptäcka skillnader och likheter och komma fram till kategorier och övergripande teman.

Förväntat resultat: Resultatet kan bidra till att förbättrat bemötandet av och behandling för patienter med ländryggssmärta, vilket i sin tur kan minska risken för utveckling av långvarig smärta.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND
Ländryggssmärta är ett mycket vanligt förekommande problem som leder till funktionsnedsättning och lidande samt orsakar enorma kostnader för samhället.

Cirka 90% av all ländryggssmärta är ospecifik vilket definieras som att den inte beror på någon känd, specifik patologi. Ospecifik ländryggssmärta delas in i akut (< 6 veckor), subakut (6 -12 veckor) och långvarig (> 12 veckor). 10-15% av patienter med akut ländryggssmärta utvecklar långvariga besvär. Denna studie avser att studera patienter med subakut och långvarig, ospecifik ländryggssmärta.

Rörelserädsla definieras som ”en specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet som (felaktigt) antas orsaka ny skada”, och är en bidragande orsak till att ländryggssmärta utvecklas till långvarig. Vid akut smärta ses rädslan som naturlig, det är när den akuta fasen har gått över som smärtbeteendet kan bli ett problem om det kvarstår. Forskning har visat hur katastroftankar kring smärta leder till rörelserädsla som i sin tur leder till undvikande, dysfunktion, nedstämdhet och långvarig smärta. För att skatta nivån av rörelserädsla används formuläret Tampaskalan för kinesiofobi (TSK), ett värde runt 37 anses högt.

Det finns ett fåtal kvalitativa artiklar om rörelserädsla vid ländryggssmärta. Bunzli undersökte med intervjuer vad TSK egentligen mäter hos patienter med långvarig ländryggssmärta och i en senare studie kommit fram till att dessa patienter upplever smärtan som hotfull och svår att förstå. Stisen lyfter att formulär är otillräckligt för att förstå patientens rädsla och påtalar vikten av att utforska den djupare meningen.

Att utforska vilka tankar som kan förekomma hos patienter med ospecifik ländryggssmärta och rörelserädsla är således viktigt för att kunna förbättra bemötandet av och interventioner för dessa patienter, vilket in sin tur kan minska risken för utveckling av långvarig smärta.

SYFTE
Att utforska och få ökad förståelse för vilka tankar och föreställningar som kan förekomma hos patienter med rörelserädsla relaterat till ospecifik ländryggssmärta.

METOD: URVAL
Urvalet sker med hjälp av fysioterapeuter på Närhälsans rehabmottagningar Eriksberg, Sannegården, Torslanda och Majorna. De kommer innan rekryteringen påbörjas få ändamålsenlig information om studien. Målsättningen är att inkludera 15 patienter enligt nedanstående kriterier. Urvalsprocessen är en kombination av olika urvalsstrategier. Det är ett bekvämlighetsurval så till vida att alla patienter som söker vård för ländryggssmärta på ovan nämnda mottagningar bedöms av fysioterapeut på sedvanligt sätt och då även om det är lämpligt att patienten deltar i studien. Det strategiska urvalet sker därefter. När respektive fysioterapeut tagit anamnes kan hen bedöma om det rör sig om ospecifik ländryggssmärta, och i så fall låta patienten fylla i TSK.
Inklusionskriterier:
• Subakut och långvarig (minst 6 veckor), ospecifik ländryggssmärta
• Minst 37 på TSK
• Ålder minst 18 år
Exklusionskriterier:
• Graviditetsrelaterad ländryggssmärta
• Psykiatrisk diagnos som medför svårigheter att genomföra en intervju
• Nedsatt kognitiv förmåga som medför svårigheter att genomföra intervju
• Otillräckliga kunskaper i svenska språket

METOD: DATAINSAMLING
För att kunna besvara syftet har en kvalitativ ansats valts. Semistrukturerade djupintervjuer utifrån en intervjuguide kommer att utföras. Patienter rekryteras enligt ovan beskriven urvalsprocess. De patienter som stämmer in på ovan nämnda kriterier får vid första besöket hos sin fysioterapeut fylla i TSK. De som skattar minst 37 poäng får muntlig och skriftlig information om studien av sin fysioterapeut i samband med besöket. De som är intresserade av att delta kommer efter en veckas betänketid kontaktas på telefon av ansvarig för studien. De får då möjlighet att ställa frågor om studien och med dem som är intresserade avtalas plats och tid. Kallelsebrev med avtalad tid och plats, deltagarinformation inklusive samtyckesformulär skickas hem till patienten. Platsen för intervjun kommer att vara Närhälsan Eriksberg eller Sannegården Rehabmottagning eller hemma hos patienten, beroende på dennes önskemål. Varje patient kommer att delta i en intervju var som beräknas ta en timme och utföras av Maria André som är ansvarig för studien. Intervjuerna kommer att spelas in med diktafon och sen transkriberas ordagrant, materialet avidentifieras därefter.

METOD: DATABEARBETNING
Materialet kommer att analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys, i samråd med handledare. Analysen sker både på manifest och latent nivå. Det manifesta innehållet är det som är konkret och uppenbart, medans det latenta innehållet är den djupare meningen.

Analysen börjar med att läsa transkriberade intervjuer i sin helhet flera gånger, för att få en känsla för innehållet. Den text som är relevant för att besvara syftet plockas ut och sammanställs i en så kallad analysenhet. Denna delas sen in i meningsenheter, vilka består av de ord och meningar som är relaterade till varandra genom sitt innehåll. Meningsenheterna kondenseras, det vill säga sammanfattas i kortare text. Varje kondenserad meningsenhet namnges med koder. Koderna jämförs med varandra avseende likheter och olikheter och sorteras i subkategorier och kategorier, vilka utgör det manifesta innehållet. Slutligen formuleras den underliggande meningen i kategorierna, det vill säga det latenta innehållet, i teman.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Fear
The affective response to an actual current external danger which subsides with the elimination of the threatening condition.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Master


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Eriksberg rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Sannegården Rehabmottagning
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Torslanda rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Handledare Mari Lundbergs arbetsplats.

Tutor

Mari Lundberg
Legitimerad fysioterapeut, Ortopedi, Sahlgrenska akademin

Tankar och föreställningar om kroppen och smärta hos patienter med rörelserädsla relaterat till ländryggssmärta., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/235271