Upplevelse av fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig ländryggssmärta
Project number : 235531
Created by: Lena Nordeman, 2017-11-17
Last revised by: Lena Nordeman, 2019-06-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Studier visar att sannolikheten att personer inkluderar fysisk aktivitet i sina dagliga aktiviteter ökar om aktiviteter och träningsprogram tar hänsyn till personens preferenser, omständigheter, tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och nuvarande fysisk kapacitet. Eftersom upplevelse av fysisk aktivitet kan påverka motivation att vara fysisk aktiv behövs mer kunskap om upplevelsen av fysisk aktivet vid långvarig ländryggssmärta (LLRS) som del i rehabiliteringsprocessen.

Syfte: Beskriva upplevelse av fysisk aktivitet hos kvinnor med LLRS inom primärvård samt undersöka samband mellan självskattad funktion relaterad till ländryggssmärta och upplevelse av fysisk aktivitet, demografiska data, smärtintensitet, fysisk kapacitet, självskattad fysisk aktivitet på fritiden, symtom på ångest och depression.

Metod: Föreliggande tvärsnittsstudie, analyserar insamlad data från 130 kvinnor med LLRS inom primärvården.

Förväntat resultat: Föreliggande studie förväntas ge ny kunskap om hur kvinnor med LLRS upplever fysisk aktivitet. Dessutom kan ny kunskap om samband mellan självskattad funktion i förhållande till LLRS och olika aspekter av upplevelse av fysisk aktivitet presenteras.
Denna kunskap kan ligga som grund och ge uppslag till hur fysisk aktivitet och träning kan anpassas till personer med LLRS som söker fysioterapeut, vilket är eftersträvansvärt eftersom fysisk aktivitet och träning är en viktig del i behandling och egenvård vid LLRS.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Studier visar att sannolikheten att patienter inkluderar fysisk aktivitet i sina dagliga aktiviteter ökar om aktiviteter och träningsprogram tar hänsyn till patienters preferenser, omständigheter, tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och nuvarande fysisk kapacitet. Eftersom upplevelse av fysisk aktivitet kan påverka motivation att vara fysisk aktiv behövs mer kunskap om upplevelsen av fysisk aktivet vid långvarig ländryggssmärta (LLRS) som del i rehabiliteringsprocessen.

Syfte är att beskriva upplevelse av fysisk aktivitet hos kvinnor med LLRS inom primärvård samt undersöka samband mellan självskattad funktion relaterad till ländryggssmärta och upplevelse av fysisk aktivitet, demografiska data, smärtintensitet, fysisk kapacitet, självskattad fysisk aktivitet på fritiden,symtom på ångest samt depression.

Föreliggande tvärsnittstudie, analyserar redan insamlad data från 130 personer med LLRS inom primärvården.
Data som är insamlad är sociodemografiskt information, smärthistorik, komorbiditet och farmakologisk behandling, samt fysisk kapacitet. Därefter var patienterna ombedda att fylla i frågeformulär avseende aktivitet, delaktighet och hälsorelaterad livskvalitet på mottagningen.

Föreliggande studie förväntas ge ny kunskap om hur kvinnor med LLRS upplever fysisk aktivitet. Dessutom kan ny kunskap om samband mellan självskattad funktion i förhållande till LLRS och olika aspekter av upplevelse av fysisk aktivitet presenteras.
Denna kunskap kan ligga som grund och ge uppslag till hur fysisk aktivitet och träning skräddarsys till patienter med LLRS som söker fysioterapeut, vilket är eftersträvansvärt eftersom fysisk aktivitet och träning har starkast evidens som behandling vid LLRS. Genom en ökad kunskap om upplevelse av fysisk aktivitet vid LLRS utifrån olika aspekter kan det ge uppslag till kommande interventionsstudier och för att forma träningsprogram efter individuella behov.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Physical Therapy Modalities
Therapeutic modalities frequently used by physical therapists or physiotherapists to promote, maintain, or restore the physical and physiological well-being of an individual.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Lidköping rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Olskroken rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Jana Rowcliffe
Leg Fysioterapeut, Sektionen för klinisk neurovetenskap
Chan-Mei Ho
Leg. sjukgymnast, doktorand, Närhälsan Lidköping rehabmottagning

Upplevelse av fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig ländryggssmärta, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/235531