Kan utfallet av själv-rapporterade Pain Belief Screening Instrument korrelera med utfallet av en ortopedisk bedömning
Project number : 235961
Created by: Karin Samsson, 2017-11-24
Last revised by: Karin Samsson, 2019-06-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Does the outcome of the selfreported Pain belief Screening instrument correlate with management pathways after orthopaedic assessment?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte: Att utvärdera om det finns någon korrelation mellan patientflöde efter fysioterapeut-ledd ortopedisk triage eller sedvanlig vård, och om patienten har en hög eller låg risk för funktionsnedsättning, mätt med den patientrapporterade PBSI (Pain disability Index). Dessutom är syftet att se om fysioterapeuten kan identifiera patienter med hög eller låg risk för funktionsnedsättning, mätt med PBSI.  

Metod: Frågeformuläret PBSI består av sju items som berör self-efficacy, rörelserädsla samt katastroftankar. Utfallen på PBSI samlades in i en tidigare randomiserad kontrollerad studie som undersökte fysioterapeut-ledd ortopedisk triage med sedvanlig vård, där alla patienter skulle fylla i PBSI före deras besök hos antingen fysioterapeut eller ortoped. Fysioterapeuten i studien bedömde också patienterna efter besöket om de hade låg eller hög risk för funktionsnedsättning.

Förväntade resultat: Forskning har tidigare påvisat att psykosociala faktorer kan vara en risk för långvarig smärta, och resultaten från studien skulle kunna bidra med ytterligare kunskap om eventuell korrelation mellan psykosociala faktorer och den vård som patienten bedöms behöva.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Aim: To evaluate if there is a correlation between management pathways after physiotherapist-led orthopaedic triage and standard practice, and outcome on the patient self-reported PBSI (i.e. high or low risk for disability). Furthermore, to evaluate if a physiotherapist can identify patients with a high or a low risk for disability, compared with the patient self-reported PBSI. 

Method: The questionnaire PBSI consists of seven items concerning self-efficacy, fear of movement and catastrophic thinking [19]. Outcome for PBSI has been previously collected in a randomized controlled trial comparing physiotherapist-led orthopaedic triage with standard practice where all patients completed the PBSI prior to the assessment with either the physiotherapist or the orthopaedic surgeon. The physiotherapist working in the study rated the patients as having a high or low risk for developing long-term disability after each assessment of patients randomised to physiotherapist-led orthopaedic triage. Management pathways has been collected from the patients’ medical records and transferred to the IBM SPSS. All data will be analysed with the IBM SPSS.

Expected results: It is well known that psychosocial components are a risk factor for sustained disability in musculoskeletal pain, and the results could bring insight into if there are any correlations between psychosocial components and the outcome of assessment of patients with musculoskeletal disorders.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Musculoskeletal Diseases
Diseases of the muscles and their associated ligaments and other connective tissue and of the bones and cartilage viewed collectively.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Rehabilitering - Göteborg - Orthocenter Rehab Göteborg AB - Orthocenter Rehab AB workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Kan utfallet av själv-rapporterade Pain Belief Screening Instrument korrelera med utfallet av en ortopedisk bedömning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/235961