Subklinisk kardiovaskulär sjukdom bland unga vuxna - Epidemiologi, determinanter och skyddsfaktorer för tidiga artärväggsförändringar bland deltagare i Young Heart studien
Project number : 236041
Created by: Maria Rosvall, 2017-11-28
Last revised by: Maria Rosvall, 2019-08-09
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The epidemiology of subclinical cardiovascular disease in early adulthood –
Determinants and moderators of arterial wall morphology and function in the Young Heart Study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Att bättre förstå och kvantifiera hur kardiovaskulär risk utvecklas är av stort värde för att underlätta utformningen av adekvata förebyggande program riktade mot relevanta riskfaktorer. Syfte: Detta projekt syftar till att undersöka determinanter (sociala, psykosociala, levnadsvanor, fysiologiska och biologiska faktorer) för förekomst av tidiga artärväggsförändringar och kardiovaskulär risk bland unga vuxna. Metod: Data från unga vuxna i den allmänna befolkningen (25-39 år) samlas in under perioden 2016-19 inklusive laboratorie- och fysiologiska undersökningar (Young Heart). Kardiovaskulära riskfaktorer kommer där så är möjligt att undersökas ur ett livsförloppsperspektiv. Projektet kommer att bidra med kunskap om hur kardiovaskulär risk utvecklas tidigt i livet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Detta projekt syftar till att undersöka tidiga stadier i utvecklandet av hjärt- och kärlsjukdom hos unga vuxna. Forskningen är motiverad mot bakgrund av en ökning av hjärt-kärlsjukdom (CVD) hos yngre populationer parallellt med en ökad förekomst av övervikt och fetma. Kardiovaskulär sjukdom utvecklas ofta långsamt, och de prekliniska tecknen på ateroskleros som ligger bakom de flesta fall av CVD-händelser kan mätas år före sjukdom. Projektet kommer att generera ny kunskap om prediktorer och mekanismer involverade i de tidiga stadierna av hjärt-kärlsjukdom. Ett projektmål omfattar studier av omfattningen av tidiga förändringar i artärväggsfunktion och struktur. Ett annat mål med projektet är att undersöka mekanismer relaterade till sådana förändringar ur ett livsförloppsperspektiv, inklusive betydelsen av sociala och psykosociala faktorer, tillväxt, livsstil, fysiologiska samt biologiska faktorer. Data från unga vuxna (25-39 år) samlas in under perioden 2016-19 inklusive enkät, laboratorie- och fysiologiska undersökningar (Young Heart). Tekniska framsteg inom ultraljudsmetodiken har gjort det möjligt att observera både funktionella och morfologiska artärväggsförändringar. Att fokusera på yngre vuxna ger en möjlighet till preklinisk identifiering av kardiovaskulär risk och relaterade mekanismer.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Epidemiology
Field of medicine concerned with the determination of causes, incidence, and characteristic behavior of disease outbreaks affecting human populations. It includes the interrelationships of host, agent, and environment as related to the distribution and control of disease.
Cardiovascular System
The HEART and the BLOOD VESSELS by which BLOOD is pumped and circulated through the body.
Atherosclerosis
Thickening and loss of elasticity of the walls of medium and large muscular ARTERIES with lesions in the innermost layer of the artery (ARTERIAL INTIMA). This disease process of atherogenesis includes the retention of cholesterol-rich LIPOPROTEINS and their binding to PROTEOGLYCANS in the arterial intima, generation of proinflammatory molecules that recruit MACROPHAGES to the subendothelial space, formation of FOAM CELLS, and eventual calcification of the arterial wall. These arterial plaques (atheromas) contain CARBOHYDRATES; BLOOD; and CALCIUM.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Lauren Lissner
Professor, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Annika Rosengren
Professor, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Caroline Schmidt
1:e Forskningslaborant, Institutionen för medicin

Finansiering

Grants

ALF-medel (ALFGBG-533131 )
750 000 SEK (applied sum: 1 235 000 SEK)
Maria Rosvall

2015, I huvudsak för att täcka kostnader för planering och uppstart av Young Heart studien


Subklinisk kardiovaskulär sjukdom bland unga vuxna - Epidemiologi, determinanter och skyddsfaktorer för tidiga artärväggsförändringar bland deltagare i Young Heart studien, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/236041