Behov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar: en fokusgruppstudie av vårdpersonalens upplevelser
Project number : 236811
Created by: Charlotte Boman, 2017-12-05
Last revised by: Charlotte Boman, 2019-08-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-17
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Needs, barriers and facilitators for promotion of physical activity in children with developmental disabilities: a focus group study of perceptions of pediatric healthcare providers

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Många barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar är otillräckligt fysiskt aktiva och når sannolikt inte upp till de svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet (FA), vilket är viktigt för hälsosamma levnadsvanor. Sjukvården och pediatriska sjukgymnaster som arbetar med stöd till sjukvårdspersonal i livsstilsrelaterade frågor spelar en viktig roll i att uppmärksamma dessa barns behov.

Syfte: Syftet med studien var att utforska behov av samt hinder och möjligheter för främjandet av FA som personal inom barnsjukvårdande verksamheter uppfattade i arbetet med barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Metod: Semistrukturerade fokusgruppdiskussioner har genomförts. Materialet har transkriberats och analyserats med kvalitativ innehållsanalys för fokusgrupper, vilket bland annat innebär särskilt beaktande av dialog och interaktion i gruppen. Sexton vårdgivare med erfarenhet av behandling med barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar deltog.

Förväntat resultat: Studien förväntas belysa behovet av och kan utgöra basen för att utveckla strategier för att implementera fysisk aktivitet på recept för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos barn såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism och ADHD är vanliga, med en prevalens på 1 %, 5 % respektive 1,5 % (1). Gemensamt för dessa är tidiga beteende- och/eller kognitiva svårigheter, problem med samhällsanpassning samt mental och fysisk ohälsa (1, 2).

Fysisk aktivitet har positiv effekt på kropp, själ, skolprestationer och motorik för alla barn men är också viktig i förhållande till riskfaktorer för levnadsrelaterade sjukdomar som upptäckts allt längre ner i åldrarna (3). Alla mellan 6 och 17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 min/dag och barn med funktionsnedsättning bör vara så aktiva som tillståndet medger (2). Trots att fysisk aktivitet rekommenderas barn med intellektuell funktionsnedsättning för förbättring av metabola markörer (4), bentäthet (5), gångförmåga (6) och självkänsla (7) når flertalet inte upp till rekommendationerna och stora delar av dagen tillbringas i stillasittande (2). Färre cyklar eller går till skolan, utövar organiserad idrott eller går lika mycket som unga i övrigt (8, 9). Barn med autism når inte heller upp till rekommendationerna (9) och erbjuds inte fysioterapeutiska insatser inom habiliteringen i samma utsträckning som barn med rörelsenedsättning (10). Hög förekomst av övervikt och fetma ses hos både barn med intellektuell funktionsnedsättning (12), autism (13) och ADHD (14).

För barn med autism och ADHD finns interventioner för ökad fysisk aktivitet med påverkan på kognitiva, beteendemässiga och fysiska symtom (10, 15), däremot är interventioner för barn med intellektuell funktionsnedsättning inte lika väl studerat (2). Att i högre grad än vad som görs idag arbeta med aktiv livsstil för denna patientgrupp är viktigt. Det saknas kunskap om vilka hinder och möjligheter personal som möter dessa barn inom berörda verksamheter upplever för att på ett optimalt sätt kunna arbeta med främjande och utformning av ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
A behavior disorder originating in childhood in which the essential features are signs of developmentally inappropriate inattention, impulsivity, and hyperactivity. Although most individuals have symptoms of both inattention and hyperactivity-impulsivity, one or the other pattern may be predominant. The disorder is more frequent in males than females. Onset is in childhood. Symptoms often attenuate during late adolescence although a minority experience the full complement of symptoms into mid-adulthood. (From DSM-IV)
Autistic Disorder
A disorder beginning in childhood. It is marked by the presence of markedly abnormal or impaired development in social interaction and communication and a markedly restricted repertoire of activity and interest. Manifestations of the disorder vary greatly depending on the developmental level and chronological age of the individual. (DSM-IV)
Mental Retardation
Subnormal intellectual functioning which originates during the developmental period. This has multiple potential etiologies, including genetic defects and perinatal insults. Intelligence quotient (IQ) scores are commonly used to determine whether an individual is mentally retarded. IQ scores between 70 and 79 are in the borderline mentally retarded range. Scores below 67 are in the retarded range. (Joynt, Clinical Neurology, 1992, Ch55, p28)
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Health Promotion
Encouraging consumer behaviors most likely to optimize health potentials (physical and psychosocial) through health information, preventive programs, and access to medical care.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Annan
Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Habilitering & Hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Habilitering och hälsa, barn och ungdom Hisingen och Frölunda
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Barn- och ungdomsmedicin - Område B4 - Närhälsan Frölunda barn- och ungdomsmedicinsk mottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Barn- och ungdomsmedicin - Område B2 - Närhälsan Hisingen barn- och ungdomsmedicinsk mottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Barn- och ungdomsmedicin - Område B3 - Närhälsan Kungshöjd barn- och ungdomsmedicinsk mottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Finansiering

Grants

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän (VGFOUGSB-767271)
106 000 SEK (applied sum: 106 221 SEK)
Charlotte Boman

2017, Lokalt Fou-projekt till en masteruppsats


Behov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar: en fokusgruppstudie av vårdpersonalens upplevelser, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/236811