Fysisk aktivitet på recept - FaR-behandling med två olika strategier. Är det kostnadseffektivt?
Project number : 237141
Created by: Stefan Lundqvist, 2017-12-06
Last revised by: Stefan Lundqvist, 2019-06-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Cost-effectiveness of physical activity on prescription with two different strategies.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Fysisk aktivitet på recept (FaR) består av patientcentrerat samtal, individuellt rekommenderad fysisk aktivitet med skriven ordination samt individanpassad uppföljning. FaR används som behandlingsmetod för patienter inom Svensk hälso- och sjukvård och har visat positiva effekter på fysisk aktivitetsnivå och hälsa. Mindre forskning finns dock kring olika varianter av FaR-metodik samt hälsoekonomiska faktorer och kostnadseffektivitet gällande FaR-behandling.

Syfte:

Att utvärdera kostnadseffektivitet av 3 års FaR-behandling via fysioterapeut jämfört med sedvanlig FaR-behandling på vårdcentral.

Metod:

I denna randomiserade kontrollerade studie ingår 190 patienter, 27-77 år, otillräckligt fysiskt aktiva med metabola riskfaktorer, som vid 6-månaders uppföljning av FaR-behandling på vårdcentral inte ökat sin fysiska aktivitetsnivå. Patienterna randomiseras till antingen FaR-behandling via fysioterapeut (n=98) eller via vårdcentral (n=92) och följs under 3 år där hälsorelaterad livskvalitet, vårdutnyttjande och sjukskrivning mäts. I en kostnads-nyttaanalys (cost-utility) jämförs interventionskostnaderna med förändring i kvalitetsjusterade levnadsår (quality adjusted life years - QALY), vårdutnyttjande och sjukskrivning mellan de 2 FaR-behandlingsalternativen. Kostnadseffektiviteten presenteras som kostnad per vunnen QALY.

Förväntat resultat:

Ökad kunskap kring FaR-behandlingens kostnadseffektivitet kan bidra till att ge beslutsunderlag för en prioritering och bredare implementering av FaR-behandling inom Svensk hälso- och sjukvård.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Aim:

Patients who are non-responders to PAP-treatment at 6-month follow-up can either get enhanced PAP-support from physiotherapist to become more physically active or continued PAP-treatment at the health care centre (usual care). The aim is to evaluate cost-effectiveness of a three year period of PAP-treatment from physiotherapist compared to PAP-treatment at the health care centre.

Method:

190 patients, non-responding to PAP-treatment are randomized to either PAP-treatment from physiotherapist or to usual care. Participants are followed up during three years with measurement of health related quality of life, healthcare consumption and absents from work. In a cost-utility analysis, intervention costs is compared to changes in quality adjusted life years (QALY), healthcare consumption and absents from work for the two treatment alternatives. Cost-effectiveness will be expressed in costs per gained QALY. The analysis will have a societal perspective, a time horizon of two years and be complemented will a sensitivity analysis.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

not checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Economics, Medical
Economic aspects of the field of medicine, the medical profession, and health care. It includes the economic and financial impact of disease in general on the patient, the physician, society, or government.
Cost-Benefit Analysis
A method of comparing the cost of a program with its expected benefits in dollars (or other currency). The benefit-to-cost ratio is a measure of total return expected per unit of money spent. This analysis generally excludes consideration of factors that are not measured ultimately in economic terms. Cost effectiveness compares alternative ways to achieve a specific set of results.
Physical Education and Training
Instructional programs in the care and development of the body, often in schools. The concept does not include prescribed exercises, which is EXERCISE THERAPY.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Askim vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Frölunda vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Högsbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Kungshöjd vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Kungssten vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Majorna vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Masthugget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Opaltorget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Slottsskogen vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Styrsö vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Västerledens vårdcentral AB - Västerleden Vårdcentral och BVC - Frölunda Torg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Stiftelsen Carlanderska sjukhuset - Vårdcentralen Carlanderska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Praktikertjänst AB - JohannesVården - Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Närsjukvård AB - Capio Vårdcentral Axess workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Angered rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
FaR-teamet centrala och västra Göteborg

Medarbetare

Camilla Bylin Ottehall
Fysioterapeut, FaR-teamet
Johan Sjöström
Leg fysioterapeut, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning

Supervisor

Lars Hagberg
Hälsoekonom, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Åsa Cider
Universitetslektor, Specialistfysioterapeut, Arbetsterapi och Fysioterapi, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Mats Börjesson
Överläkare/professor, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Fysisk aktivitet på recept - FaR-behandling med två olika strategier. Är det kostnadseffektivt?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/237141?show_hidden_options=true