Personcentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärta
Project number : 237261
Created by: Kaisa Mannerkorpi, 2017-12-06
Last revised by: Kaisa Mannerkorpi, 2019-06-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Personcentered intervention with eHealth to promote physical activity and management of symptom for sustainable health effects in persons with longlasting generalised pain

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund. Våra tidigare studier visar att personer med långvarig utbredd smärta (chronic widespread pain, CWP) får positiva hälsofrämjande effekter på symtom och allmän hälsa av regelbunden fysisk aktivitet. Att klara träna på egen hand är dock svårt för många, av olika skäl, varför förbättringarna oftga går tillbaka.

Syfte. Syftet är att utveckla en ny behandlingsmodell där eHälsa används för att stödja hållbar fysisk aktivitet och förmåga att hantera smärta och andra symtom.

Metod. Totalt 140 personer med CWP rekryteras till studien, i åldrarna 20-62 år, och utan andra dominerande orsaker till smärta. Behandlingen omfattar 2 individuella personcentrerade besök för att utforma och prova en hälsoplan för regelbunden fysisk aktivitet och avspänning i egen miljö, samt introduktion till eHälsoplattformen. Den fysiska aktiviteten anpassas till individuella resurser och mål. Deltagarna har tillgång till eHälsa under 1 år. Kontrollgruppen får ett individuellt personcentrerat möte för utveckling av hälsoplanen, utan eHälsa. Undersökningar utförs vid studiens början, samt efter 6 och 12 månader. Deltagarna ombeds att göra ett fysiskt test och fylla i frågeformulär om smärta, trötthet och andra frågor om hälsa.

Förväntat resultat. Interventionen förväntas bidra till långvariga förbättringar av smärta, trötthet och allmän hälsa hos interventionsgruppen när den jämförs med kontrollgruppen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund. Våra tidigare RCT-studier med patienter med långvarig utbredd smärta (chronic widespread pain, CWP) visar att ledarledd träning i tempererad bassäng, promenader, stavgångsträning och styrketräning ger positiva hälsofrämjande effekter på symtom, fysisk funktion och allmän hälsa. Långtidsuppföljningar tyder dock att det ofta är svårt för patienterna att fortsätta träna på egen hand, varför förbättringarna går tillbaka.

Målet är att utveckla en ny behandlingsmodell med eHälsa för att stödja hållbar fysisk aktivitet och öka tillit till att kunna hantera smärta och andra symtom.

Metod. Randomiserad kontrollerad studie med 140 patienter med CWP. Inklusionskriterier: patienter med CWP i åldrarna 20-62 år utan andra dominerande orsaker till smärta. Exklusionskriterier: andra svåra sjukdomar.

Intervention. Interventionen omfattar 2-3 individuella besök för att utforma och prova en hälsoplan för regelbunden fysisk aktivitet och avspänning i egen miljö, samt introduktion till eHälsa plattform som används för kommunikation. Deltagare har möjlighet att konsultera fysioterapeut vid försämring som hindrar fysisk aktivitet, samt när de önskar att modifiera sin hälsoplan. Länkar till relevanta stödfunktioner finns. Målet är att uppnå hälsofrämjande nivå av fysisk aktivitet. Interventionen planeras och genomförs utifrån teorier om personcentrering och self-efficacy och den fysiska aktiviteten anpassas till individuella resurser och preferenser. Deltagarna har tillgång till eHälsa under 1 år. Kontrollgruppen får ett personcentrerat möte för utveckling av hälsoplanen, utan eHälsa.

Undersökningar utförs vid baseline, 6 och 12 månader och omfattar frågeformulär om smärta, trötthet och andra hälsovariabler, samt ett fysiskt test.

Betydelse. Vi förväntar oss att behandlingen medför hållbara förbättringar av smärta, trötthet och allmän hälsa hos interventionsgruppen när den jämförs med kontrollgruppen. Ett nytt evidensbaserat verktyg utvecklas för hälso- och sjukvården, som efterfrågar evidensbaserade kostnadseffektiva behandlingar för patienter med långvariga smärttillstånd.

Implementering av arbetsmodellen inleds under det tredje projektåret.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Behavioral Research
Research that involves the application of the behavioral and social sciences to the study of the actions or reactions of persons or animals in response to external or internal stimuli. (from American Heritage Dictionary, 4th ed)
Evaluation Studies
Works consisting of studies determining the effectiveness or utility of processes, personnel, and equipment.
Physical Education and Training
Instructional programs in the care and development of the body, often in schools. The concept does not include prescribed exercises, which is EXERCISE THERAPY.
Pain Measurement
Scales, questionnaires, tests, and other methods used to assess pain severity and duration in patients or experimental animals to aid in diagnosis, therapy, and physiological studies.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Reumatologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Herrljunga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Angered rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R1 - Närhälsan Trollhättan rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Coworker

Inger Gjertsson
Professor, universitetssjukhusöverläkare, specialist i reumatologi och internmedicin, Reumatologi
Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Anette Larsson
Fysioterapeut, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Sofia Juhlin
Leg. sjukgymnast, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal

Personcentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärta, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/237261