Utvecklingen av störd glukosmetabolism och högt blodtryck och deras kardiovaskulära komplikationer i longitudinella befolkningsbaserade studier - implikationer för prevention
Project number : 237411
Created by: Ulf Lindblad, 2017-12-07
Last revised by: Ulf Lindblad, 2019-07-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

DEVELOPMENT OF IMPAIRED GLUCOSE METABOLISM AND HIGH BLOOD PRESSURE AND THEIR CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN LONGITUDINAL POPULATION BASED STUDIES - IMPLICATIONS FOR PREVENTION

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Typ 2 diabetes och hypertoni är vanligt förekommande orsaker till tidig hjärtkärlsjukdom och död.

Syfte: Vi studerar övergången från normal funktion via risktillstånd till manifest hypertoni, diabetes och hjärtkärlsjukdom med fokus på störd glukosmetabolism, endotelfunktion, och könshormoner. Vi vill öka förståelsen för varför kvinnors risk för hjärtinfarkt ökar så påtagligt då de insjuknar i diabetes.

Metod: Vi utnyttjar 3 representativa populationsstudier från Skaraborg
1. Vara-Skövde Kohorten (VSC): Åren 2002-2005 undersöktes 2816 deltagare (30-74 år gamla, 81% deltagande).
2. Skara patientstudie 1992-93: Kartläggning av alla patienter med hypertoni och/eller diabetes i primärvården i Skara (n=1149).
3. Skara populationsstudie: Åren 1992-93 undersöktes 1109 deltagare (40 år och äldre, 79% deltagande). 1993-94:

Kartläggningen omfattar traditionella riskfaktorer samt ett frågeformulär om livsstil, levnadsförhållanden och psykologiska faktorer. En biobank inkluderade DNA för genetiska markörer. Non-invasiva undersökningar av cirkulationen gjordes liksom metaboliter studerades med masspektrometri och glukosomsätting med OGTT. Både VSC och populationsstudien i Skara har återundersökts efter 10 år enligt samma protokoll som vid basundersökningen..

Förväntat resultat: Tydliga implikationer finns för prevention då individer med högst risk liksom mekanismer för potentiell intervention kan komma att identifieras säkrare. I ett translationellt perspektiv kan vi förstå experimentella fynd från genetik och biomedicin i ett epidemiologiskt sammanhang.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

We want to explore mechanisms in men’s and women’s transition from normal status, to risk conditions, and into manifest disease studying high blood pressure, diabetes and cardiovascular diseases with a focus on impaired glucose metabolism, endothelial function and on sex hormones. Doing that we try to further explain why women’s risk for myocardial infarction increase that much when they contract diabetes that the expected sex difference disappears We collect information on non-invasive examinations of the heart and circulation (ECG, UCG and the pulse wave form), and on genetics and metabolomics.

We will utilize population surveys in Skaraborg over the past 25 years
1. Vara-Skövde cohort (VSC): Population survey of random samples of men and women aged 30-74 years in these municipalities 2002-2005 (n=2816, participation rate 76%).
2. The Skara patient study 1992-93: surveillance of all patients with diabetes and/or hypertension in Skara primary care (n=1149).
3. The Skara population study: Surveillance of a random sample of the population in Skara 1993-94 using the same protocol as in the Skara patient study.

The phenotypic characterisation includes evaluation of traditional risk factors and a questionnaire on life styles. All cohorts contain a biobank including DNA for genetics. The VSC further comprise more detailed information on socio-economy, psychological symptoms, stress and non-invasive examinations of the circulation and profiling of metabolites with mass spectrometry. In the VSC and in the Skara population cohort we also have a repeated survey 10 years after baseline. The strengths of this study are the population based setting with high participation rates. This will translate into implications both for health care and for prevention and public health as individuals at high risk can be better identified, as can potential mechanisms for intervention. In our translational set up we can put experimental findings from genetics and metabolomics into an epidemiological and public health context. 

SVENSKA 

Vi skall studera förändringen från normal funktion via rtisktillstånd till manifest sjukdom hos bde män och kvinnor avseende högt blodtryck, diabetes och hjärtkärlsjukdom med speciellt fokus på störd glukosmetabolism, endotelfunktion, och könshhormoner. Därigenom vill vi öka förståelsen för varför kvinnor risk för hjärtinfarkt ökar så påtagligt då de insjkuknar i diabetes så att den förväntade könsskillnaden helt försvinner. Vi har undersökt hjärta och blodkärl med non-invasiva metoder (EKG, UCG och pulsvåg) och kartlagt genetiska markörer och metabolomics för att få en bred förståelse av bakomliggande mekanismer. 

Vi kommer att utnyttja 3 populationsstudier som geomförts i Skaraborg under de senaste 25 åren 
1. Vara-Skövde Kohorten (VSC): Åren 2002-2005 undersöktes ett slumpvis urval i åldrarna 30-74 år i dessa kommuner (n=2816, varav 76% deltog i undersökningen). 
2. Skara patientstudie 1992-93: Kartläggning av alla patienter med hypertoni och/eller diabetes i primärvården i Skara (n=1149). 
3. Skara populationsstudie 1993-94: Kartläggning av ett slumpvis urval av befolkningen i Skara som var minst 40 år gamla (n=1109, 79% deltagarandel).  

Kartläggningen av deltagarna omfattade undersökning av traditionella riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom samt ett frågeformulär om livsstil. Samtliga deltagare har lämnat venprover för en biobank inkluderande DNA för genetiska markörer. VSC innehåller mer delatjerad information avseende socio-ekonomi, psykologiska faktorer, stress och non-invasiva undersökningar av cirkulationen liksom av metaboliter med masspektrometri.  I både VSC och populationsstudien i Skara har vi gjort en återundersökning av kohorten efter 10 år enligt samma protokoll som vid basundersökningen. En styrka i dessa kartläggningar är den befolkningsbaserade metodiken och de höga deltagarandelarna. Detta har tydliga implikationer för såväl hälsovård som för förebyggande arbete då individer med högst risk liksom mekanismer för patentiell intervention kan komma att identifieras säkrare. I ett translationellt perspektiv kan vi förstå experimentella fynd från genetik och metabolomics i ett epidemiologiskt sammanhang med betydelse för folkhälsan. 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Myocardial Infarction
NECROSIS of the MYOCARDIUM caused by an obstruction of the blood supply to the heart (CORONARY CIRCULATION).
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked Master


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Ansvarig projektledare professor emeritus Ulf Lindblad arbetar vid Närhälsan Hentorp som samordnar anställningen ihop med renheten för allmänmedicin GU och Narhälsans FoU Göteborg.
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Medverkande projektledare Margareta Hellgren arbetar som distriktsläkare på Närhälsan Södra Ryd i Skövde
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Medverkande projektledare Bledar Daka arbetar kliniskt på denna vårdcentral.

Coworker

Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Se bilagan  Projektplan ALF 2017-06-01 i föregående avsnitt. 

Utvecklingen av störd glukosmetabolism och högt blodtryck och deras kardiovaskulära komplikationer i longitudinella befolkningsbaserade studier - implikationer för prevention, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/237411