Tanke och hälsa
Project number : 238151
Created by: Gudny Sveinsdottir, 2017-12-11
Last revised by: Gudny Sveinsdottir, 2019-06-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Thought and feeling

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund Psykisk ohälsa hos ungdomar är ett växande problem i Sverige och världen. Depression hör till de sjukdomar som globalt har störst sociala och ekonomiska konsekvenser. Ett första insjuknande sker ofta under de senare tonåren. Studier har visat att 73% av de tonåringar som upplevt en första episod före 18 års ålder kommer att återinsjukna inom 12 år.Syfte Att förebygga insjuknande i en första depression hos ungdomar med risk och öka deras möjligheter att fullfölja grundskola med godkända betyg.

Projektet bygger på en isländsk undersökning av Arnarson och Craighead där uppföljning visar att en förebyggande effekt kvarstår 1 år efter avslutat program.  

I ett första skede fokuserar projektet på en studie för att testa hur det går att implementera den isländska metoden i svensk skolmiljö.

 Metod Projektet avser identifiera skolungdomar i årskurs 8 med ökad risk att insjukna i depression och erbjuda dem en standardiserad kognitiv beteendeterapi med mindfullness och praktiska övningar i grupp. Insatsen syftar till att insjuknande i depression skjuts upp eller uteblir och att ungdomen kan fullfölja sin grundskolegång med godkända betyg. Resultatet följs 6, 12 och 18 månader efter avslutad insats. Samarbete sker med högstadieskolorna på Tjörn vad gäller insats och med högstadieskolorna på Orust för kontrollgrupp.  Behandlingen genomförs i samarbete med Närhälsan Tjörn Vårdcentral. Förväntat resultat är minskad insjuknande i depression, ökad skolnärvaro och ökad andel som klarar grundskolan med godkända betyg.
 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Tillfälligt som ovan

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Adolescent Psychiatry
The medical science that deals with the origin, diagnosis, prevention, and treatment of mental disorders in individuals 13-18 years.
Primary Prevention
Specific practices for the prevention of disease or mental disorders in susceptible individuals or populations. These include HEALTH PROMOTION, including mental health; protective procedures, such as COMMUNICABLE DISEASE CONTROL; and monitoring and regulation of ENVIRONMENTAL POLLUTANTS. Primary prevention is to be distinguished from secondary prevention, which is the prevention of complications or after-effects of a drug or surgical procedure, and tertiary prevention, the amelioration of the after-effects of a disease.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Tjörn vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Närhälsan, Tjörns kommun och Orusts kommun

Coworker

Josefine Lilja
Fil. dr, Leg.psykolog, Spec. klinisk psykologi, handledare KBT, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Tjörn vårdcentral, Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla), Område V2, Psykologiska institutionen

Tutor

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Finansiering

Grants

VGR Sociala investeringsmedel
4 981 SEK
Gudny Sveinsdottir, Josefine Lilja, Carl Wikberg, Torbjörn Erneholm, Anna Orvefore

2019, Tanke och hälsa


Tanke och hälsa, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/238151