Internet Medierad Psykologisk behandling - Acceptance and Commitment Therapy - IMPACT
Project number : 240221
Created by: Sandra Weineland, 2017-12-22
Last revised by: Sandra Weineland, 2019-06-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-01-15
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

IMPACT

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

IMPACT är en randomiserad kontrollerad studie planerad att genomföras på primärvårdsmottagningar med tilläggsuppdrag Mottagning för unga vuxna, i Västra Götalandsregionen. Ungdomar, 13-18 år, med ångestproblematik, som remitterats till eller på eget initiativ söker hjälp på deltagande mottagningar kan inkluderas efter samtycke. Inklusionsbedömning görs via strukturerad intervju hos psykolog. Före, under och efter behandling får ungdomen och vårdnadshavare även besvara formulär kring nivå av ångest, depression, stress, livskvalitet mm.

Den aktiva behandlingen utgörs av internetförmedlad självhjälpsbehandling (iKBT), som bygger på exponering och Acceptance and Commitment therapy, är anpassad för ungdomars ålder och mognad, och tillhandahålls genom plattformen för stöd och behandling (SOB). Innehållet i behandlingen har också anpassats till ungdomar med avseende på språklig nivå, konkretisering av teoretiska koncept, kliniska exempel och övergripande struktur. Kontrollgruppen erhåller sedvanlig behandling enbart. Alla patienter, även i kontrollgruppen, har under hela behandlingsperioden minst varje vecka kontakt, via SOB, med sitt behandlarstöd. Behandlarstödet utgörs av leg psykolog med KBT-kompetens, som monitorerar patientens mående via mätbatterier/digitala enkäter, följer patientens arbete med programmet, svarar på frågor och hjälper patienten att ta till sig behandlingen.

Ungdomars psykiska ohälsa i Sverige har ökat, och data från 2011 visar på en fortsatt ökning. Primärvården kommer alltså sannolikt att möta ett ökande antal ungdomar med psykiska besvär. Studien avser att kvantitativt mäta iKBT-behandlingens effektivitet, liksom att kvalitativt undersöka acceptans och erfarenheter från patienter och sjukvårdspersonal. Resultaten kommer att publiceras i ett flertal vetenskapliga artiklar liksom att återföras till sjukvården regionalt och nationellt. Den studerade iKBT-behandlingen kan i framtiden komma att utgöra en del av stegvis vård.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Allt fler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ängslan vilket är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom, och en ökad risk för självmordsförsök. Depression och ångest är förknippade med social tillbakadragenhet, sämre studieresultat, större funktionellt funktionshinder, och är riskfaktorer för problem med försörjning och familjebildning, liksom för utveckling av psykisk sjukdom senare i livet, och självmord (Kessler et al., 2005; Socialstyrelsen, 2013). Ett tidigt ingripande är avgörande för att förhindra kronisk nedsatt psykisk hälsa (Sawyer, et al., 2012). Av de barn som under 2016 fick diagnos inom depression eller ångest inom primärvård och psykiatri i Västra Götaland fick enbart 27,5 % någon form av psykologisk åtgärd så som KBT, kognitiv terapi, interpersonell psykoterapi eller psykopedagogisk behandling (Persson, 2017).

Det finns idag starkt stöd för att sedvanlig KBT är en effektiv behandling vid ångestsyndrom hos barn (James, James, Cowdrey, Soler, & Choke, 2013), och KBT betraktas som det primära behandlingsvalet för denna grupp (Dadds & Barrett, 2001). Tillgången till KBT är dock begränsad, både för vuxna och barn. I Socialstyrelsens senaste riktlinjer vid depression och ångest (Socialstyrelsen, 2016) rekommenderas psykopedagogisk insats för barn och

ungdomar med stark prioritet. Denna åtgärd har stöd i beprövad erfarenhet, men behöver också vidare undersökas i systematisk forskning. Internetförmedlad KBT (iKBT) är psykoedukativ och strukturerad, och skapar tillgänglighet och kontinuitet i behandling vid psykisk ohälsa. Det finns studier gällande iKBT för barn i åldrarna 8-12 år (Vigerland et al., 2017). Enligt våra eftersökningar finner vi endast tre publicerade studier på iKBT för ungdomar med ångestsyndrom i åldern 13-19 år (Silfvernagel 2015; Spence, 2011; Tillfors, 2011), ingen av dem är genomförd inom svensk primärvård.

IMPACT syftar till att utvärdera kognitiv beteende terapi via internet för ungdomar med ångestsyndrom i primärvården, detta genom att jämföra effekten av kognitiv beteende terapi via internet med sedvanlig behandling, och också genom att undersöka attityder till behandlingen hos berörda parter.

Studiens huvudfrågeställning är:

Är effekten hos iKBT-behandling för ungdomar, 13-18 år, med ångestsyndrom, jämförbar med sedvanlig behandling i primärvård, sett efter behandlingsperioden, efter sex månader, och efter ett år?

METOD 

Urval

Projektet vänder sig till fem vårdcentraler inom primärvård i Västra Götalandsregionen med tilläggsuppdrag för barn och unga. Resursintyg från berörda VC-chefer har inkommit från Ungas Psykiska Hälsa vid Guldvinge vårdcentral Närhälsan i Lidköping, Dalabergs vårdcentral i Uddevalla, Södra Torgets vårdcentral i Borås, Västerledens vårdcentral i Göteborg, samt Capio Läkarhus tidigare Backa Läkarhus, i Göteborg. För att delta i projektet måste vårdcentralen ha minst en deltagande behandlare som finns tillgänglig för projektet minst fyra timmar/vecka. Alla behandlare i projektet skall (minst) vara PTP- eller legitimerade psykologer med dokumenterad KBT-kompetens. För PTP-psykolog gäller att PTP-tjänstgöringen skall ha pågått minst 3 månader innan deltagande i projektet inleds.s

Ungdomar, 13-18 år, med ångestproblematik (social ångest, GAD, panikångest, tvångssyndrom, PTSD, eller ospecifikt ångestsyndrom) som remitterats till eller på eget initiativ söker hjälp på deltagande mottagning.

Inklusionskriterier: Vid inklusion skall deltagare ha fyllt 13 men ej 18 år, ha diagnosticerad ångestproblematik (social ångest, GAD, panikångest, tvångssyndrom, PTSD, eller ospecifikt ångestsyndrom), ha tillgång till dator/surfplatta/smartphone med internetåtkomst, kunna läsa och skriva svenska.

Exklusionskriterier: Neuropsykiatrisk diagnos, förståndshandikapp, bipolär sjukdom, pågående depressiv episod, pågående psykoterapeutisk behandling, daglig konsumtion av benzodiasepiner, missbruk, otillräckliga kunskaper i svenska. Vidare är suicidrisk och tidigare suicidförsök under de senaste tre åren exklusionskriterier.

Deltagarna randomiseras till iKBT eller treatment as usual utgörs av den behandling patienter vanligtvis erhåller på den aktuella mottagningen.

Metod: Intervention

Behandlingsperioden är 8 veckor för både iKBT och sedvanlig behandling.

iKBT

Som internetförmedlad självhjälpsbehandling kommer Ångesthjälpen Ung, utvecklat av psykologpartners W&W AB att användas. Programmet finns tillgänglig via plattformen SOB och är ett transdiagnostiskt program riktat till ungdomar mellan 13-19 år med mild till måttlig ångestproblematik. Under programmets gång presenteras fyra följeslagare som exemplifierar personer med diagnoserna social ångest, GAD, panikångest och tvångssyndrom. Personer med PTSD och ospecifikt ångestsyndrom kan också känna igen sig i och ha nytta av programmets exempel och övningar.

Programmet bygger på exponering, och Acceptance and Commitment therapy (ACT) (A-tjak et al., 2015), och utgår från det behandlingsupplägg som utformats av Hayes, Strosahl & Wilson (2011). Programmet vilar också på den forskning som visar att transdiagnostiska KBT-behandlingar via internet är effektiva vid behandling av olika sorters ångestproblematik (Titov et al., 2010). Ångesthjälpen Ung har anpassats för att passa ungdomar i enlighet med Hayes & Ciarrochi (2015). Hänsyn har tagits till målgruppens ålder och mognad, och innehållet har anpassats med avseende på språklig nivå, konkretisering av teoretiska koncept, kliniska exempel och övergripande struktur.

Ångesthjälpen Ung är uppdelad i åtta kapitel/moduler som innehåller texter, bilder, filmer, ljudfiler, skrivövningar och registreringar. Varje modul har övningar som görs under och mellan modulerna. Tanken är att en hög grad av interaktivitet, ett varierat sätt att förmedla behandlingsinnehållet, och en begränsad textmängd ska motivera patienten att arbeta med programmet. Behandlingen beräknas ta 8 veckor att genomföra, inklusive bedömning och utvärdering.

1. Modul 1 - Hur funkar ångest?

2. Modul 2 - Det som är viktigt för dig

3. Modul 3 - Hur funkar just din ångest?

4. Modul 4 - Jag vågar inte men jag gör det ändå

5. Modul 5 - Tankezoom hjälper dig framåt

6. Modul 6 - Var här och nu

7. Modul 7 - Gå mot din sol

8. Modul 8 - Gör en plan för framtiden

Patienten har under hela behandlingsperioden minst varje vecka kontakt, via SOB, med sitt behandlarstöd. Behandlarstödet svarar på frågor och hjälper patienten att ta till sig behandlingen. Behandlarstödet monitorerar också patientens mående via mätbatterier, och följer också patientens arbete med programmet. Om patienten inte arbetar med programmet kan behandlarstödet ta kontakt, höra vad som hänt, och påminna patienten. Behandlarstödet, dvs den psykolog som utför behandlingen, är alltid PTP- eller legitimerad psykolog.

Sedvanlig behandling

Sedvanlig behandling utgörs av den behandling patienter vanligtvis erhåller på den aktuella, i studien, deltagande mottagningen. Sedvanlig behandling kommer företrädesvis att innehålla kortare psykopedagoiska behandlingsinsatser utifrån främst KBT och består av 4-8 behandlingsinsatser under 8 veckor. Behandlarna ger då råd, stöd och behandling både individuellt och i grupp. En behandlingsmanual som används är den regionutvecklade "Ångestskolan". Sedvanlig behandling kan således variera för deltagaren beroende på mottagningens insats. Av denna anledning kommer också patienternas journaler att monitoreras, för att i efterhand säkerställa vad sedvanlig behandling

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Behavior and Behavior Mechanisms
The observable response made to a situation and the unconscious processes underlying it.
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

Josefine Lilja
Fil. dr, Leg.psykolog, Spec. klinisk psykologi, handledare KBT, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Tjörn vårdcentral, Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla), Område V2, Psykologiska institutionen
Marie Kivi
Forskare, Psykologiska institutionen

Internet Medierad Psykologisk behandling - Acceptance and Commitment Therapy - IMPACT, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/240221