Nya perspektiv på långvarig smärta - sårbarhet och samsjuklighet
Project number : 242301
Created by: Stefan Bergman, 2018-01-16
Last revised by: Stefan Bergman, 2018-01-16
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2020-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Smärta är ett vanligt symtom. När smärtan blir långvarig och mer utbredd i kroppen kan den övergå från att vara ett symtom på sjukdom till att bli en sjukdom i sig själv. Personer med långvarig utbredd smärta har ofta också andra psykiska och fysiska symtom och sjukdomar. Projektet syftar med sina delprojekt till att öka kunskapen kring medfödd eller förvärvad sårbarhet, som tillsammans med olika faktorer kan bidra till att förklara utvecklingen av långvarig smärta och den samsjuklighet som ofta ses. Detta kommer att studeras inom ett flertal delprojekt, som baseras på redan etablerade patientkohorter.

Delprojekt smärta, sömn och levnadsvanor

Utgör fortsättning på den longitudinella kohortstudien Epipain, som sedan 1995 via frågeformulär, sjukvårdsregister och kliniska undersökningar följt utvecklingen av långvarig smärta hos 2425 personer i åldern 20-74 år. Avsikten är att fånga fysiologiska, psykologiska och sociala risk- och friskfaktorer även i det mycket långa förloppet.

Delprojekt samsjuklighet

Enkätdata från Epipian kommer att länkas till vårddataregister, dödsorsaksregister och Försäkringskassans register över sjukskrivningar. Huvudsakliga utfallsmått är förekomst och utveckling av långvarig smärta, hälsorelaterad livskvalitet och arbetsförmåga i förhållande till belastning av olika komorbiditeter.

Delprojekt smärtsamma sjukdomar

En kohort med spondylartrit och två kohorter med perifer kärlsjukdom kommer att studeras med avseende på förekomsten av långvarig generaliserad smärta, bestämningsfaktorer för utveckling av smärta och konsekvenser av smärtan.

Delprojekt neuropsykiatriska diagnoser och långvarig generaliserad smärta

I en långtidsuppföljning (ca 15 år) av 60 kvinnor som under barn- eller ungdomsår diagnosticerats med ADHD och/eller autism [18], kommer förekomsten av långvarig smärta och dess utbredning att registreras. Detta kommer att jämföras med smärtförekomsten hos 60 flickor från en kontrollgrupp, samt kvinnor i motsvarande ålder från Epipain.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Inledning

Smärta är ett av de vanligaste symtomen som vi möter i sjukvården. Samtidigt som smärta kan vara en livsviktig signal på sjukdom eller skada, så är det också en individuell och subjektiv upplevelse. När smärtan blir långvarig och mer utbredd i kroppen kan den övergå från att vara ett symtom på sjukdom till att bli en sjukdom i sig själv. Det är då en sjukdom med en ofta komplex bio-psyko-social bakgrund och där de bakomliggande mekanismerna kan vara svåra att klarlägga. Personer med långvarig utbredd smärta har ofta också andra psykiska och fysiska symtom och sjukdomar. Det aktuella projektet syftar med sina del-projekt till att öka kunskapen kring medfödd eller förvärvad sårbarhet, som tillsammans med olika påverkansfaktorer kan bidra till att förklara utvecklingen av långvarig smärta och den samsjuklighet som ofta ses.

Bakgrund

Långvarig smärta i rörelseapparaten är ett av västvärldens största folkhälsoproblem utifrån förekomst och inverkan på individer och samhälle. Diagnoser som innefattar tillstånd med långvarig smärta är också en vanlig orsak till långvarig arbetsoförmåga och sjukskrivning. Smärta som varat mer än tre månader har en prevalens på 20-35 % [1, 2]. Den långvariga smärtan är sällan lokaliserad till en enskild muskuloskeletal struktur, även om den ofta presenteras som sådan, utan är vanligen mer eller mindre generaliserad. De kliniska fynden kan vara mindre än förväntade eller saknas helt vid undersökning av muskler, leder och skelett.

De största konsekvenserna, inklusive en ökad risk för allvarliga medicinska tillstånd såsom hjärtinfarkt och stroke, ses hos den tredjedel av de drabbade som har en långvarig generaliserad smärta, definierad som smärta i minst två motstående kroppskvadranter och i axiala kroppsregioner [3-5]. Förekomsten av fibromyalgi, där diagnosen förutsätter långvarig generaliserad smärta, är också hög vid flera biologiskt väldefinierade sjukdomar, men där smärtans utbredning då inte står i paritet med den strukturella skadan [6].

Epidemiologiska studier talar för att den långvariga smärtan har fysiologiska, psykologiska och sociala bestämningsfaktorer som skiljer sig från de faktorer som initierar en akut smärta [2, 7]. Kunskapen kring dessa riskfaktorer och hur de samspelar i utvecklingen av långvarig smärta är fortfarande begränsad. Det finns ett behov av att ytterligare klarlägga dessa samt att identifiera personer med en ökad sårbarhet och risk för såväl långvarig smärta som andra samvarierande sjukdomar. Detta kan skapa förutsättningar för såväl förebyggande insatser innan smärtan presenterar sig i en klinisk situation, samt ett bättre omhändertagande av personer med risk för flera allvarliga fysiska och psykiska sjukdomar.

En speciellt utsatt och sårbar grupp kan vara unga kvinnor med ADHD eller autism. Kliniska erfarenheter och ett fåtal vetenskapliga studier har väckt frågor omkring både psykiatrisk och somatisk samsjuklighet, inklusive långvariga smärttillstånd [8]. 2

Tidigare resultat från sökandes vetenskapliga arbeten

Sökande grundlade i sitt avhandlingsarbete en befolkningsbaserad kohort inom Epipain-projektet. Med 2425 individer vid baslinjen 1995 utgör den en av de större i världen som nu följts under över 20 år med såväl enkäter, register som kliniska undersökningar av undergrupper. De tidigaste studierna gav prevalenssiffror på långvarig smärta med olika lokalisation och utbredning samt efter kliniska undersökningar även nationellt efterfrågade prevalenser av reumatoid artrit och fibromyalgi [1, 7, 9-10]. Genom det longitudinella upplägget har även bestämningsfaktorer för utveckling och persistens av smärta studerats, där ett viktigt fynd var att kön och invandrarbakgrund inte påverkade utveckling av långvarig generaliserad smärta, men att kvinnligt kön och invandrarbakgrund ökade risken att smärtan blev bestående. Tidigare resultat har också pekat på betydelsen av upplevd ohälsa både som en följd av den långvariga smärtan, men också som en prediktor för sämre prognos [3]. Senare studier från Epipain har bland annat pekat ut en stor samsjuklighet med sjukdomar som kräver sjukhusvård, men där de bakomliggande mekanismerna inte är kända [5]. 2016 gjordes en 21-årsuppföljning av Epipain, där nu ett par artiklar är färdigställda och inskickade till tidskrifter. Den ena artikeln visar att en förekomst av långvarig generaliserad smärta 1995 fortfarande efter 21 år är förknippad med en kvarstående hög sjukvårdskonsumtion, vilket talar för dels tillståndets dåliga prognos, men även vårdens oförmåga att möta den ohälsa som följer med den långvariga smärtan. Den andra artikeln visar på möjligheten att sömnstörningar föregår utveckling av långvarig generaliserad smärta och att sömnstörningar är förknippade med en långsiktigt dålig prognos av smärtan. Sedan starten av projektet 1995 har resultat från Epipain bidragit till den internationella kunskapen inom området, vilket speglas i valet av referenser ovan. Erfarenheter och genererad kunskap har även bidragit till internationellt publicerade strategier för prevention och handläggning av långvarig smärta [11, 12].

Inspirerat av fynden i Epipain har förekomsten av långvarig generaliserad smärta även studerats i en kohort av personer med etablerad reumatoid artrit [13], hos personer med perifer kärlsjukdom [14] samt hos personer med artros och spondylartrit [under arbete]. För samtliga dessa diagnoser ser man en ökad förekomst av långvarig generaliserad smärta som inte direkt förklaras av sjukdomarnas svårighetsgrad, men som bidrar till ett försämrat hälsostatus hos de som har smärtan som en samsjuklighet.

Aktuell kunskapslucka

Mycket talar för att långvarig generaliserad smärta speglar en ökad sårbarhet inte enbart för smärta, utan även för andra sjukdomar. Det saknas fortfarande kunskap kring de samband som kan ses mellan långvarig smärta, andra sjukdomar och olika sårbarhetsfaktorer som psykosocial utsatthet, stress, sömnstörningar samt neuropsykiatriska tillstånd.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att studera hur den långvariga smärtan utvecklas och bestämningsfaktorer för denna utveckling, där fokus ska vara på olika aspekter av medfödd eller förvärvad sårbarhet samt fysisk och psykisk samsjuklighet. 3

Metod och genomförande

Delprojekt smärta, sömn och levnadsvanor

Detta delprojekt utgör fortsättning på den longitudinella kohortstudien Epipain, där huvudsökanden sedan 1995 via frågeformulär, sjukvårdsregister och kliniska undersökningar följt utvecklingen av långvarig smärta hos 2425 personer i åldern 20-74 år från den allmänna befolkningen i Halland. Uppföljande frågeformulär har skickats ut 1998, 2003, 2007 och 2016. En undergrupp på 150 personer har under hösten 2016 undersökts kliniskt avseende smärttrösklar och kondition.

Avsikten är att fånga fysiologiska, psykologiska och sociala risk- och friskfaktorer även i det mycket långa förloppet (21 år). Enkäten är tvådelad och dess första del utgörs av SF-36, som är en nationellt och internationellt välprövad enkät över hälsorelaterad livskvalitet. Den andra delen av enkäten utgörs av frågor avseende förekomst och utbredning av smärta, sömnstörningar, sjukvårdskonsumtion, läkemedelsbehandling, alternativmedicinska kontakter, sjukskrivning/pension, psykosociala faktorer och levnadsvanor.

I delprojektet ska data studeras longitudinellt med metoder som tidigare framgångsrikt använts av forskare vid Keele University [15] och samarbete har etablerats med denna forskargrupp under ledning av professor Kelvin Jordan. I projektet sker också samverkan med postdoktorerna Emma Haglund och Katarina Aili vid FoU Spenshult, vilket tillför kompetens inom fysioterapi samt sömn- och stressforskning. Vad det gäller kopplingen till sjukvårdskonsumtion finns en etablerad doktorand tillsammans med professor Pernilla Åsenlöf vid Uppsala Universitet.

Arbetet har påbörjats under 2017 och förväntas pågå även under 2018-2020.

Delprojekt samsjuklighet

Enkätdata från Epipian kommer att länkas till vårddataregister, dödsorsaksregister och Försäkringskassans register över sjukskrivningar. Huvudsakliga utfallsmått är förekomst och utveckling av långvarig smärta, hälsorelaterad livskvalitet och arbetsförmåga i förhållande till belastning av olika komorbiditeter. Sekundära utfallsmått är förekomst och utveckling av olika komorbiditeter, främst kopplade till metabola störningar, hjärta- och kärl samt cancer, i förhållande till förekomsten av långvarig smärta samt samband mellan smärta och olika dödsorsaker.

Delprojektet kommer att genomföras i samarbete med docent Anna Grimby Ekman, som bidrar med såväl metod- som ämneskompetens och samtidigt blir en länk till samverkan kring smärta inom Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. Delprojektet förväntas även ge material till ST-projekt samt förutsättningar för att etablera en doktorand.

Arbetet kommer att inledas under hösten 2017 och förväntas pågå fram till och med 2020. 4

Delprojekt smärtsamma sjukdomar

Spondylartrit

En kohort av 2167 personer med spondylartrit som identifierats genom hälso- och sjukvårds-register, har vid två tillfällen med två års mellanrum fått enkäter som bl.a fångat information om smärta, funktion och livskvalitet [16]. Avsikten i det nu aktuella delprojektet är att studera samsjukligheten i långvarig smärta samt bakomliggande faktorer för utveckling av framför allt en långvarig generaliserad smärta.

Delprojektet ingår i ett doktorandarbete vid Lunds Universitet, där samverkan sker med bl.a professor Ann Bremander, som också är verksam vid FoU Spenshult och Högskolan i Halmstad. Planerad disputation för doktoranden Elisabeth Mogard under 2018, men projektet planeras att fortsätta med en klinisk uppföljningsstudie även 2019-2020.

Perifer kärlsjukdom

Delprojektet bygger på två kohorter med personer som har etablerad perifer kärlsjukdom, fr.a claudication intermittens, som både kan ha åtgärdats invasivt för att öppna upp drabbade blodkärl eller behandlats mer konservativt med bästa medicinska behandling. I det tidigare avhandlingsarbetet har data från ettårs-uppföljningarna presenterats [14, 17], men nu är avsikten att studera samvariation mellan periferkärlsjukdom och långvarig generaliserad smärta i ett två- respektive fem-årsperspektiv, för att bättre kunna värdera reciproka förhållanden avseende kärlsjukdomen, smärta och livskvalitet.

I delprojektet sker samverkan med professor Anders Gottsäter, Lunds Universitet Malmö, samt invasiva radiologen och postdoktorn Hans Lindgren, Helsingborg. Projektet förväntas pågå under 2017-2020.

Delprojekt neuropsykiatriska diagnoser och långvarig generaliserad smärta

Som del i en långtidsuppföljning (ca 15 år) av 60 kvinnor som under barn- eller ungdomsår diagnosticerats med ADHD och/eller autism [18], kommer även förekomsten av långvarig smärta och dess utbredning att registreras på samma sätt som i Epipainstudien. Detta kommer att jämföras med smärtförekomsten hos 60 flickor från en kontrollgrupp, samt kvinnor i motsvarande ålder från Epipain. Hypotesen är att unga kvinnor med ADHD/autism har en ökad sårbarhet för att utveckla långvarig generaliserad smärta.

Projektet genomförs i samarbete med Gillbergcentrum och en doktorand, Karin Asztély, har etablerats inom projektet. Smärtstudien är en av fyra i hennes avhandlingsarbete. Arbetet med att samla in data, vilket sker i en intervjusituation, har påbörjats under 2016-2017. Datainsamlingen kommer att fortsätta under 2017-2018, för att sedan analyseras och publiceras under 2018-2020. 5

Genomförbarhet

Samtliga delprojekt bygger studier som redan är etablerade och där det finns samarbete med seniora forskare som kan bidra med metod- och ämneskompetens. För flera projekt finns även doktorand eller planer på att etablera en doktorand. Det finns även etablerad infrastruktur för att säkerställa genomförbarheten och delar av projekten är redan igång. Det ALF-anslag som nu söks kommer att skapa stärkta förutsättningar samverkan inom akademin, nationellt och internationellt samt etablerande av doktorander för de delprojekt som presenteras ovan.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Comorbidity
The presence of co-existing or additional diseases with reference to an initial diagnosis or with reference to the index condition that is the subject of study. Comorbidity may affect the ability of affected individuals to function and also their survival; it may be used as a prognostic indicator for length of hospital stay, cost factors, and outcome or survival.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Övrigt - Stiftelse - FoU Spenshult

Medarbetare

Karin Asztély
specialistläkare, Psykiatri Psykos
Anna Grimby Ekman
Epidemiolog, biostatisitker, forskare, Institutionen för medicin
Emma Haglund
Fysioterapeut, Lektor, FoU-centrum Spenshult, Högskolan Halmstad

Nya perspektiv på långvarig smärta - sårbarhet och samsjuklighet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/242301