AfterBabyBodyStudy- Fysioterapeutiska undersökningsmetoder och träningsråd efter graviditeten
Project number : 243071
Created by: Sabine Vesting, 2018-02-01
Last revised by: Sabine Vesting, 2019-06-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-12-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-11-25
Rekrytering/datainsamling pågår
2023-09-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The AfterBabyBodyStudy- physiotherapeutic examination methods and exercise effects on muscular recovery after pregnancy.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Kroppsliga förändringar kan orsaka osäkerhet bland kvinnor som vill börja träna efter graviditeten. Många kvinnor söker sig till fysioterapeuter inom primårvården för träningsråd och för att få verifierad att det föreligger tillräckligt god funktion i bäckenbotten och magmuskulaturen. Nuvarande undersökningsmetoder behöver dock prövas för dess tillförlitlighet och relevans. Det är oklart hur man tolkar undersökningsresultaten för att ge träningsråd. Syfte: I denna studie testas 1) reliabilitet och validitet av undersökningsmetoder som används av fysioterapeuter för bedömning av bäckenbotten och magmuskelfunktion; och 2) utvärderas effekterna av tidig återgång till träning och olika typer av träning på bäckenbotten och magmuskelfunktionen efter graviditeten. Metod: Cirka 500 kvinnor som har fött barn för max 12 veckor sedan  rekryteras i VGR. Funktionen i bäckenbotten och glipan mellan magmusklerna bedöms av två oberoende fysioterapeuter. Rygg- och/eller bäckensmärta, eventuell urinläckage och fysisk aktivitetsnivå mäts via en enkät. På första besöket kommer kvinnan att bokas in till regelbundna kontroller av bäckenbotten- och magmuskelfunktion 6, 9 och 12 månader efter graviditeten. Förväntat resultat: Med hjälp av den ökade kunskapen från denna studie kommer vi kunna hjälpa kvinnor med individualiserad undersökning framöver och baserat på det träningsråd för en säker återgång till en aktiv livsstil postpartum.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Fysiska förändringar i bäckenbotten och magmuskulaturen kan orsaka osäkerhet bland kvinnor som vill börja träna efter graviditeten. Fler och fler kvinnor söker till fysioterapeuter inom primärvården för att verifiera att det föreligger tillräckligt god funktion i bäckenbotten och magmuskulaturen inför återgång till fysisk träning. Kvinnorna önskar individuella råd av fysioterapeuterna. Nuvarande undersökningsmetoder saknar evidens på reliabilitet och validitet. Det är också oklart hur man tolkar undersökningsresultaten för att ge individualiserade träningsråd. Fysioterapeuter har bara allmänna riktlinjer angående återgång till fysisk träning men ingen evidens på hur och när träning kan startas upp med hänsyn till återhämtningen av bäckenbotten och magmuskelfunktionen postpartum. Syfte: Studien syftar till att 1) testa reliabilitet och validitet av två  undersökningsmetoder som används av fysioterapeuter för bedömning av bäckenbotten och magmuskelfunktion; och att 2) utvärdera effekterna av tidig återgång till träning efter graviditeten på bäckenbotten och magmuskelfunktionen. Metod: Rekrytering av ca 500 kvinnor sker via  väntrumsaffisch på BMM/BVC och sociala medier inom Västra Götaland. Kvinnor som förstår svenska i tal och skrift och har fött barn för max 12 veckor sedan inkluderas. Exklusionskriterier är bristning i bäckenbotten ≥ grad 3 samt kronisk rygg- eller bäckensmärta. Kvinnorna erbjuds en undersökning och bedömning av fysioterapeut på en rehabmottagning inom två veckor. Datainsamlingen för denna studie kommer att ske via fysioterapeutisk undersökning och bedömning av bäckenbotten och magmuskulaturen och via en enkät där bäckenbottenfunktion, rygg- och bäckensmärta/dysfunktion och fysisk aktivitetsnivå (ICIQ-UI short form, Oswestry disability index, Roland morris disability index, Pelvic girdle questionnaire, MoBa-enkät)  registreras. En observationsstudie kommer att genomföras under ett år för att utvärdera effekter av tidig återgång till fysisk träning och olika typ av träning och bäckenbotten och magmuskelfunktion postpartum.Statistik: För interrater reliabilitet kommer ett kappa-test att användas för att analysera samstämmigheten mellan resultaten av manuell undersökning av de två fysioterapeuterna med standardfel för manuell undersökning. Dessutom kommer Svensson-metoden att användas. För att testa kriterievaliditeten av de manuella undersökningarna mot förmågan att kunna träna utan/med mindre urinläckage och/eller ländrygg- och bäckensmärta, kommer Svensson MA och Gamma korrelation att användas. Korrelationer mellan bäckenbottenfunktion, DRA, urinläckage och smärta/funktionsnedsättning mätt via enkäten kommer att beräknas. Förändringar i bäckenbottenfunktionen och DRA från baslinjen till 6, 9 och 12 månader postpartum kommer att jämföras mellan två grupper: "tidigt återgång till träning" och "ej återgång till träning" via Wilcoxon rangsumtest. Typ av fysisk träning kommer att bedömas via MoBa enkäten. De olika träningsformerna kommer att delas in i sju grupper. Grupperna kommer att jämföras i relation till förändringar i bäckenbottenfunktion och DRA vid baslinjen och vid 9 månaders postpartum via Kruskal Wallis-testet. Ett p-värde 0,05 anses som statistiskt signifikant.  Förväntat resultat: Tyvärr tränar fortfarande mycket färre kvinnor än män. Förlossningen är oftast en vändpunkt i kvinnans liv. Graviditet och postpartumperioden är kritiska faser i livet där det finns risk för viktökning och adaption av en inaktiv livsstil . I ett samhälle där vi behöver aktivt jobba emot för mycket stillasittande och främja det ökande intresset i fysisk aktivitet/träning som t ex löpning och styrketräning, behöver kvinnor efter graviditeten mer information om en säker återgång till fysisk aktivitet/träning. Kvinnors syn på kroppen och dess funktion har ändrad sig  och nu behöver vi ändra/förbättra våra metoder och råd för att kunna ta hand om kvinnorna.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Quality of Health Care
The levels of excellence which characterize the health service or health care provided based on accepted standards of quality.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Angered rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R1 - Närhälsan Vänersborg rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Arbetsterapi och Fysioterapi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Supervisor

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Monika Fagevik Olsén
Specialistsjukgymnast, Arbetsterapi och Fysioterapi
Annelie Gutke
Leg Fysioterapeut, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborg

AfterBabyBodyStudy- Fysioterapeutiska undersökningsmetoder och träningsråd efter graviditeten, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/243071