Samarbetsprojekt för förbättrad diagnostik och behandlingsutvärdering av personer med ländryggsmärta.
Project number : 243401
Created by: Kerstin Lagerstrand, 2018-02-07
Last revised by: Kerstin Lagerstrand, 2018-02-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Collaborative project for improved diagnostics and evaluation of treatment of patients with lumbar back pain.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kronisk ryggsmärta är en av vår tids folksjukdomar och leder ofta till stort personligt lidande, långa sjukskrivningsperioder och stora kostnader för samhället. Diskdegeneration anses vara en av de vanligaste orsakerna till svår ländryggssmärta och det finns idag ingen bra diagnostisk metod att särskilja smärtsamma diskar från diskar med normalt åldrande. I ett pilotförsök har vi med avancerade funktionella magnetresonans(MR)metoder erhållit resultat tydande på att funktionell MR skulle kunna användas som specifikt diagnostiskt verktyg. Denna metod planeras nu utvärderas i ett samarbetsprojekt med forskningsaktiva på Carlanderska sjukhuset utvärderas med avseende på genomförande och reabilitet. Projektet innefattar ett stort antal personer med ländryggsmärta där MR fynd relateras till subjektiva smärtuppleverser samt jämförelse med friska försökspersoner. 

Målsättningen är att ta fram en robust metod, som både kan diagnostisera var ryggsmärtan kommer ifrån och användas för att undersöka effekten av olika typer av behandling (olika typer av träning, arbetsställningar mm), vilket skulle vara av stort värde för att minska problemet med ryggsmärta och medföljande sjukskrivningar.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Långvariga smärttillstånd i ryggen utgör ett stort problem såväl samhällsekonomiskt som för de individer som drabbas. I en studie avseende global hälsa fann Hoyd et al 2014 att den globala prevalensen av LBP (low back pain) var 9.4% och rankades högst av 291 olika sjukdomstillstånd avseende funktionsinskränkning (1). I Sverige uppskattas den årliga kostnaden per patient med kronisk ryggsmärta till 20 700 euros, där 85% utgörs av produktionsbortfall p.g.a. sjukskrivning (2). Diskdegeneration anses vara en av de vanligaste orsakerna till svår kronisk LBP. Degenerativa diskförändringar, detekterade med hjälp av konventionell MR, är dock vanliga och även om ökad degenerationsgrad visat en viss ökad risk för ryggsmärta (3), så finns inget entydigt samband. MR förändringar, såsom HIZ (”high intensity zone”- en hög signal i annulus fibrosus på T2-viktade sekvenser) och MODIC förändringar (inom kotor/täckplattor) har visats sig vara vanligare vid ryggsmärta (4), men ingen av dessa är patognomona för LBP. I dag görs bedömningen av ryggsmärtan baserat på patientens smärtbeskrivning samt med klinisk undersökning och konventionell MR, men det finns inga pålitliga objektiva smärtmarkörer om varifrån smärtan härstammar, varför bättre diagnostiska verktyg är mycket önskvärda.

I pilotstudier har vi erhållit resultat tydande på att våra nya framtagna funktionella MR metoder skulle kunna ge oss ett sådant verktyg. Vi är de första som visat att axiell belastning av ryggen vid MR (alMRI) momentant inducerar signifikanta förändringar i diskens T2-värde (9), men exakt hur dessa förändringar kan användas som markörer för smärta återstår att utröna. Vidare har påvisats skillnader i det vävnadskaraktäristiska måttet T2-relaxationstid (T2-värde) och dess regionala fördelning mellan diskar med olika degenerationsgrad (5), vilket möjliggör ett objektiv kvantifiering av degeneration i motsats till dagens subjektiva mått. 

Syfte

Syftet med projektet är att studera biokemiska förändringar i disken/kota med hjälp av kvantitativa MR bilder, vilka tas med respektive utan belastning av ryggen. Målet med dylik avancerad bildanalys och funktionell undersökningsteknik, i kombination med patientens smärtrapportering, är att erhålla nya vävnadskarakteristiska mått, vilka speglar inte bara statisk morfologi utan även funktionalitet såsom diffusion/perfusion/näringstransport inom disk/kotor. Dessa nya metoder kan möjliggöra tidig upptäckt av funktionella nedsättningar i disk/kotor, i motsatts till dagens konventionella MR metoder som snarast visar sena effekter av degeneration/skada. Förhoppningen är att vi på ett bättre sätt än idag ska kunna selektera fram de personer med kronisk ryggsmärta som har nytta av såväl invasiv (olika ryggkirurgiska ingrepp) som icke-invasiv intervention (t.ex olika typer av fysioterapi).

Frågeställning / Hypotes

  • Kan man extrahera nya kvantitativa biomarkörer från den insamlade datan avseende LBP?
  • Kan man påvisa kvatitativa förändringar mellan obelastad rygg och alMRI? 
  • Kan man påvisa skillnader i kvantitativa mått mellan patienter och friska kontroller?
  • Korrelerar de förändringar, som kan påvisas mellan obelastad rygg och alMRI, med upplevd ryggsmärta?
  • Hur påverkar ryggbelastning med alMRI diskar och kotoror, inklusive ändplattor, biokemiskt?
  • Hur påverkar alMRI morfologiska parametrar i disk/kotor?

Förväntat resultat / Betydelse

Förhoppningen är att vi utifrån denna storskaliga studie, där personal från ett universitetssjukhus samt ett privat sjukhus med expertkunskap inom olika områden (ortopedi, radiologi och MR fysik) samarbetar, kan utveckla en optimerad undersökningsalgoritm för patienter med LBP, som enkelt ska kunna implementeras på kliniker som utför MR undersökning av ryggen och därmed bli ett diagnostiskt verktyg i daglig vård av patienter med ryggsmärta. Därmed hoppas vi att man tidigare och på ett bättre sätt kan genomföra preventiva och interventionella åtgärder för dessa personer.

Eftersom livskvaliteten hos patienter med ryggsmärta höggradigt påverkas och kostnaderna för ryggradens sjukdomar utgör en stor utgift i vårt samhälle kan stora fördelar för såväl patienter som samhälle förväntas vid förvärvandet av nya insikter beträffande både orsak, utredning och optimering av behandling för dessa patienter. De funktionella MR metoder som vi nu utvecklar är en vidareutveckling av befintlig MR teknik, vilken finns väl tillgänglig och redan idag används för denna patientgrupp. Även alMRI kan idag utföras på ett standardiserat sätt, men kombinationen med aIMRI och funktionella MR metoder är unik. Detta innebär att det finns goda förutsättningar att snabbt kunna sprida och utnyttja denna teknik för LBP patienter både nationellt och globalt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Musculoskeletal Diseases
Diseases of the muscles and their associated ligaments and other connective tissue and of the bones and cartilage viewed collectively.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Medicinsk Fysik och Teknik - Diagnostisk strålningsfysik workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - An/op/iva/röntgen/fysiologi/administration workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ortopedi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Carlanderska sjukhuset workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper - Avdelningen för radiofysik workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Coworker

Hanna Hebelka Bolminger
Specialistläkare, Radiologi
Helena Brisby
Professor, Överläkare, Avdelningen för ortopedi, Ortopedi
Adad Baranto
Docent, Universitetssjukhusöverläkare i ortopedi och ryggkirurgi, Ortopedi

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (VGFOUREG-738471)
284 000 SEK (applied sum: 495 000 SEK)
Kerstin Lagerstrand

2017, Scanning och lön


Samarbetsprojekt för förbättrad diagnostik och behandlingsutvärdering av personer med ländryggsmärta., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/243401