Viktiga Vanor för dig som nyss har fått barn
Project number : 243451
Created by: Sabine Vesting, 2018-02-08
Last revised by: Sabine Vesting, 2019-06-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Healthy routines after childbirth

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Ökat stillasittande, minskad fysisk aktivitet och ökat energiintag är växande problem i vårt samhälle vilka alla kan bidra till övervikt och fetma med ofta långsiktiga hälsokonsekvenser såsom diabetes, metaboliska syndromet, hjärtkärlsjukdom, cancer. Tiden efter förlossningen innebär en stor livsomställning för kvinnan och hela familjen. Denna period med förändringspotential utnyttjas ej då vården ej rutinmässigt tar upp levnadsvanor och familjens hälsa ur perspektivet kost och fysisk aktivitet. Syfte: Att stödja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt och fetma hos kvinnor i barnafödande ålder samt att skapa kunskap hos kvinnorna för ökad tilltro till den egna förmågan att kunna göra en livsstilsförändring och påverka hälsan. Metod: Löpande rekrytering i Göteborg/Södra Bohuslän. Kvinnorna kommer att erbjudas att delta i en kurs i form av gruppmöte om hälsa, levnadsvanor, kost och fysisk aktivitet à 2 timmar vid 3 tillfällen. Tilltro till egen förmåga att påverka levnadsvanor och hälsa, samt förändringar i levnadsvanor kommer att utvärderas via enkät före och ett år efter interventionen. Även vikten kommer att utvärderas. Jämförelser kommer att göras med en kontrollgrupp som födde barn under samma period och inte deltog i kursen. Förväntat resultat: Att postpartum-tiden utnyttjas inom primärvården för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda stöd runt detta.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Övervikt och fetma är växande folkhälsoproblem med vida och långsiktiga konsekvenser. Levnadsvanor påverkar hälsan och livsstilsrelaterade sjukdomar (diabetes, metaboliska syndromet, hjärtkärlsjukdom, cancer m fl.) visar starkt samband med mat- och rörelsevanor.  Högt BMI och hög viktuppgång hos kvinnan före, under och efter graviditet predisponerar både kvinna och barn till framtida övervikt och fetma. Levnadsvanor och viktutveckling postpartum tas inte upp rutinmässigt  vid efterkontrollsbesöket. Postpartum-tiden ses ofta som ett “öppet fönster” för förändring och att skapa en hälsosam livsstil för sig och familjen blir naturligt. För att förebygga osunda levnadsvanor istället för att behandla konsekvenserna av desamma kan postpartum-tiden vara en gynnsam period för att nå kvinnan med insatser runt mat och fysisk aktivitet och påverka en hel familj istället för bara enstaka individer. För att kunna utnyttja förändringspotentialen under postpartum-tiden behöver primärvården fånga upp kvinnorna och erbjuda ett basalt program med insatser runt mat och rörelse. Projekt "Viktiga vanor" avser att förstärka samt komplettera mödrahälsovårdens arbete med levnadsvanor och vikt som sker under graviditeten via basprogram och PM övervikt och fetma. Syfte: Att stödja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt och fetma hos kvinnor i barnafödande ålder samt att skapa kunskap hos kvinnorna för ökad tilltro till den egna förmågan att kunna göra en livsstilsförändring och påverka hälsan. Metod Ca 100 kvinnor, över 18 år gammal, rekryteras konsekutivt via mödrahälsovården och BVC Göteborg/Södra Bohuslän. Kvinnorna som rekryteras har fött barn nyligen och får information via sin barnmorska, BVC-sköterska eller information i väntrummet. Kvinnorna får under fyra veckor möjlighet att delta i en kurs om hälsa, och levnadsvanor. Kursen innebär tre grupptillfällen á 2 timmar och vid behov ett avslutande individuellt besök. Datainsamling sker via en enkät om hälsa, tilltro till egen förmåga att påverka levnadsvanor och hälsa, före och ett år efter utbildningen. Effektmåtten tilltro till egen förmåga samt förändringar av levnadsvanor kommer att insamlas ett år efter gruppen är avslutat via samma enkät. Vikten kommer att inhämtas via Obstetrix mödrahälsovårdsjournal. Måtten av enkäterna och vikten kommer att jämföras med 100 kvinnor som födde barn under samma period och inte deltog i gruppaktiviteten. Processmåtten kommer att analysera ålder och socioekonomisk status av deltagarna. Data kommer också att inhämtas via Obstetrix mödrahälsovårdsjournal. Antal kvinnor som deltog i interventionen i relation till antal som hade möjlighet (antal kvinnor som födde barn i Göteborg) kommer att redovisas. En bortfallsanalys kommer att genomföras. Statistisk analys: Effektmåtten tilltro till egen förmåga i att påverka levnadsvanor och hälsa före och ett år efter aktiviteten kommer att analyseras med beroende ANOVA-analys. Skillnaden mellan grupperna kommer att beräknas med t-test. Effektmåtten BMI och förändringar i kostvanor och fysisk aktivitetsvanor kommer att analyseras med oberoende ANOVA. Samband mellan processmåtten om ålder, socioekonomisk status, antal deltagare, fullföljande av gruppen kommer att analyseras med logistisk regressionsanalys.Förväntat resultat:  Att postpartum-tiden utnyttjas inom primärvården för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor hos kvinnor och erbjuda kunskap och stöd till hållbara och hälsosamma val via insatser av fysioterapeut och dietist. Detta bör leda till lägre kvarstående vikt efter graviditeten, hälsosammare levnadsvanor samt bättre upplevd hälsa. I förlängningen förväntas hela familjens hälsa påverkas positivt på kort och lång sikt.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Parents
Persons functioning as natural, adoptive, or substitute parents. The heading includes the concept of parenthood as well as preparation for becoming a parent.
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

Nej

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
I samarbete med mödrahälsovården
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Närhälsan Gibraltargatan barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
I samarbete med rehabmottagningen

Coworker

Karin Haby
Dietist, Verksamhetsutvecklare, Närhälsan Kungshöjd barnmorskemottagning, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Tutor

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrund

Övervikt och fetma är växande folkhälsoproblem med vida och långsiktiga konsekvenser. Kvinnor i barnafödande ålder drabbas liksom övriga i befolkningen och 13,7 procent av alla kvinnor som skrivs in i mödrahälsovården i Sverige har fetma (BMI≥30) och ytterligare 25, 6 procent övervikt (BMI≥25), dvs. 40,7 % av alla gravida bär på för hög vikt. Levnadsvanor påverkar hälsan och livsstilsrelaterade sjukdomar (diabetes, metaboliska syndromet, hjärtkärlsjukdom, cancer m fl.) visar starkt samband med mat- och rörelsevanor samt BMI. Högt BMI och hög viktuppgång hos kvinnan före, under och efter graviditet predisponerar både kvinna och barn till framtida övervikt och fetma och därtill relaterade livsstilssjukdomar. Kvinnornas ofödda barn utsätts för metabol påverkan redan i moderlivet och senare som nyfödda och barn via överförda sociala faktorer och levnadsvanor. Övervikt och fetma medför även psykisk ohälsa och stora samhällskostnader, både genom direkta kostnader för sjukvård samt indirekta kostnader för sjukfrånvaro och förlust av arbetstid.

Graviditeten och tiden med föräldraledighet utgör en unik möjlighet att påverka och kvinnan är ofta motiverad att förändra sin och familjens livsstil i samband med barnafödande. I mödrahälsovården i Göteborg har ett projekt (VIKTiga mammor 2011-2013), med standardiserad beteendeintervention och syftande till att via livsstilsåtgärder rörande mat och rörelse samt inslag av motiverande samtalsteknik, begränsat viktuppgången under graviditet för kvinnor med BMI≥30. Valda och fungerande delar av projektet är sen 2014 implementerat i mödrahälsovården i hela Västra Götaland och ger barnmorskorna lokala riktlinjer för övervikt och fetma. Dessa innebär extra besök med motiverande samtal hos barnmorskan i tidig graviditet samt kostråd och rekommendationer om fysisk aktivitet. Uppföljning postpartum ingick inte i projektet och vid efterkontrollsbesöket i mödrahälsovården tas inte levnadsvanor eller viktutveckling upp specifikt. Med vår satsning att förebygga osunda levnadsvanor istället för att behandla konsekvenserna av desamma ser vi postpartum-tiden som en gynnsam period för att nå kvinnan med insatser runt mat och fysisk aktivitet och påverka en hel familj istället för bara enstaka individer.

Kvinnor i barnafödande ålder upplevs ofta osäkra om mat och fysisk aktivitet. Branschen personlig träning och kostrådgivning har de senaste åren riktat in sig alltmer mot kvinnor som känner at de behöver hjälp med livsstilsförändring. Tjänsterna är dock dyra och inte tillgängliga för alla samt sällan kvalitetssäkrade. För att kunna erbjuda jämlik vård och ge samma förutsättningar för alla medborgare behöver primärvården bemöta osäkerheten hos kvinnorna och tillhandahålla ett basalt program med insatser runt mat och rörelse för nyförlösta kvinnor.

Kvinnor kan förmodas ha mer tid, energi och möjligheter att påverka sin kost och fysiska aktivitetsnivå postpartum än under graviditeten. Eventuella hinder som illamående och trötthet faller bort och många känner behovet för förändring när de ska ta hand om sig och barnet. Postpartum-tiden ses ofta som ett “öppet fönster” för förändring och att skapa en hälsosam livsstil för sig och familjen blir naturligt. Vår projektidé bygger på att i grupp erbjuda information och råd om mat och träning samt vid behov individuell behandling. Insatsen ska framför allt riktas till kvinnor med övervikt och fetma, men även till kvinnor som har normalvikt men som uppvisar hög viktuppgång under eller efter graviditet, eller är i riskzonen vad gäller ohälsosamma levnadsvanor och då framför allt mat och rörelse. Insatserna avser att förstärka samt komplettera mödrahälsovårdens arbete med levnadsvanor och vikt som sker under graviditeten via basprogram och PM övervikt och fetma.

Syfte:

Att stödja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt och fetma hos kvinnor i barnafödande ålder.

Att skapa kunskap hos kvinnorna för ökad tilltro till den egna förmågan att kunna göra en livsstilsförändring och påverka hälsan.

Metod

Ca 100 kvinnor, över 18 år gammal, rekryteras konsekutivt via mödrahälsovården och BVC Göteborg/Södra Bohuslän. Kvinnorna som rekryteras har fött barn nyligen och får information via sin barnmorska, BVC-sköterska eller information i väntrummet. Kvinnorna ringer ett nummer för bokning till gruppen och blir uppringda i turordning.

Kvinnorna får under fyra veckor möjlighet att delta en kurs om hälsa, levnadsvanor, kroppen efter graviditeten, näring för dig och barnet, fysisk aktivitet och träning för dig och barnet, god vanor om mat och fysisk aktivitet och träning efter graviditeten. Kursen kommer att innebär tre grupptillfällena á 2 timmar och vid behov ett avslutande individuellt besök. Det individuella besöket finns för att kunna diskutera mer personliga angelägenheter och problem kan gruppmötena behöva kompletteras med individuella besök. Det kan röra sig om ätstörning, inkontinens, smärta mm.

Datainsamling sker via en enkät (se bilaga ) om hälsa, tilltro till egen förmåga att påverka levnadsvanor och hälsa, före och ett år efter utbildningen.

Effektmåtten tilltro till egen förmåga samt förändringar av levnadsvanor kommer att insamlas ett år efter gruppen är avslutat via samma enkät. Vikten kommer att inhämtas via Obstetrix mödrahälsovårdsjournal. Måtten av enkäterna och vikten kommer att jämföras med 100 kvinnor som födde barn under samma period och inte deltog i gruppaktiviteten.

Processmåtten kommer att analysera ålder och socioekonomisk status av deltagarna. Data kommer också att inhämtas via Obstetrix mödrahälsovårdsjournal. Antal kvinnor som deltog i interventionen i relation till antal som hade möjlighet (antal kvinnor som födde barn i Göteborg) kommer att redovisas. En bortfallsanalys kommer att genomföras.

Kvinnorna som vill delta i gruppen kommer att skriva under ett samtyckesformulär om att tillåta forskning på de insamlade data i gruppen. Alla data som ingår i analysprocessen kommer att kodas för att inte möjliggöra att enskilda personer kan identifieras vid presentation av resultaten.

Statistisk analys

Data kommer att analyseras med IBM SPSS. Effektmåtten tilltro till egen förmåga i att påverka levnadsvanor och hälsa före och ett år efter aktiviteten kommer att analyseras med beroende ANOVA-analys. Skillnaden mellan grupperna kommer att beräknas med t-test

Effektmåtten BMI och förändringar i kostvanor och fysisk aktivitetsvanor kommer att analyseras med oberoende ANOVA.

Samband mellena processmåtten om ålder, socioekonomisk status, antal deltagare, fullföljande av gruppen kommer att analyseras med logistisk regressionsanalys

Förväntat resultat:

Att postpartum-tiden utnyttjas inom primärvården för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor hos kvinnor och erbjuda kunskap och stöd till hållbara och hälsosamma val via insatser av fysioterapeut och dietist. Detta bör leda till lägre kvarstående vikt efter graviditeten, hälsosammare levnadsvanor samt bättre upplevd hälsa. I förlängningen förväntas hela familjens hälsa påverkas positivt på kort och lång sikt.


Viktiga Vanor för dig som nyss har fått barn, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/243451