Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en klusterrandomiserad studie.
Project number : 243681
Created by: Elisabeth Björk Brämberg, 2018-02-13
Last revised by: Elisabeth Björk Brämberg, 2018-06-15 Verified: 2019-03-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Problem solving therapy as an intervention in primary health care for facilitating return-to-work among people suffering from common mental disorders – a cluster-randomized trial

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Problemlösningsbaserade samtal är en evidensbaserad insats som har visat positiva effekter på arbetsåtergång för personer sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa (mild till måttlig depression, ångest, anpassningsstörningar och reaktion på svår stress). Samverkan med den sjukskrivnes arbetsgivare är en kärnkomponent i insatsen. Tidigare studier har genomförts i länder med annat sjukförsäkringssystem, andra incitament för samverkan mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvård, jämfört med svenska förhållanden. I och med att majoriteten i målgruppen har sin vård och behandling inom primärvården, behöver insatsen prövas inom ramen för svenska primärvårdsförhållanden. Syftet är att utvärdera effekter av problemlösningsbaserade samtal bland personer som är sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa i en primärvårdskontext.
• Målgrupp: anställda, 18-59 år, sjukskrivna (min 2 – max 12 veckor) på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa.
• Intervention: problemlösningsbaserade samtal i tillägg till sedvanlig vård. Interventionen ges av rehabiliteringskoordinatorer, uppdelat på max 5 tillfällen och innehåller: probleminventering tillsammans med den sjukskrivne; trepartsmöte med rehabiliteringskoordinator, den sjukskrivne och dennes arbetsgivare/chef; utveckling av en handlingsplan samt uppföljning. Kontrollgruppen erhåller sedvanlig vård (läkemedelsbehandling och/eller kognitiv beteende terapi). Totalt ca 220 deltagare och 30 rehabiliteringskoordinatorer inkluderas.
• Primärt utfall är totalt antal sjukskrivningsdagar 18 månader efter baslinjemätning. Sekundära utfall: självrapporterad korttidssjukfrånvaro, symtomreduktion, arbetsförmåga och arbetsrelaterad stress.

En processutvärdering genomförs för att undersöka i vilken utsträckning interventionen var möjlig att utföra enligt protokoll, relation mellan interventionens kärnkomponenter och studiens utfall, samt rehabiliteringskoordinatorers, den sjukskrivnes och dennes arbetsgivares uppfattningar om att delta i interventionen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Problem Solving
A learning situation involving more than one alternative from which a selection is made in order to attain a specific goal.
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Eriksberg vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en klusterrandomiserad studie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/243681