Association mellan socioekonomiska faktorer och död, hjärtinfarkt och ischemisk stroke hos patienter med hypertoni och diabetes. En kohortstudie från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD)
Project number : 244001
Created by: Tobias Andersson, 2018-02-22
Last revised by: Tobias Andersson, 2019-06-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-05-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-12-31
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Impact of socioeconomic status on excess mortality, myocardial infarction and ischemic stroke among patients with hypertension and diabetes: a cohort study from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD)

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Högt blodtryck och diabetes är vanliga folksjukdomar och är viktiga riskfaktor för hjärtkärlkomplikationer och förtida död. Samsjuklighet är vanlig och behandling sker oftast inom primärvården. Individer med högt blodtryck som dessutom insjuknar i diabetes löper än större risk för hjärtkärlkomplikationer och död, men det är otillräckligt studerat hos stor denna riskökning är hos patienter i primärvård och hur riskökningen påverkas av socioekonomiska faktorer.

Syfte
Syftet med studien är att, bland patienter med högt blodtryck, studera hur risken för död, hjärtinfarkt och stroke påverkas av tillkomst av diabetes och av socioekonomiska faktorer.

Metod
The Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD) innehåller journaldata från 74 751 patienter från Stockholm och Skaraborg som fått diagnosen högt blodtryck i primärvård 2001-2008. Uttag av läkemedel, socioekonomiska uppgifter och information från slutenvårdstillfällen och dödsorsaker har tillfogats från nationella register. Betydelsen av diabetes, utbildningsnivå samt inkomst avseende risk för död, hjärtinfarkt och stroke kommer att undersökas med överlevnadsanalys med Cox-regressioner med justering för förväxlingsfaktorer.

Förväntat resultat
Ökad kunskap utifrån ett primärvårdsperspektiv om hur högt blodtryck, diabetes samt socioekonomiska faktorer påverkar risken för död och hjärtkärlkomplikationer. Om låg socioekonomisk status är förenat med ökad risk behöver mer resurser och insatser riktas mot dessa patienter.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Hypertoni förekommer hos cirka 20% av befolkningen i Skaraborg och beräknas förekomma hos mer än en miljard människor globalt sett. Diabetes förekommer hos cirka 5% av befolkningen i Sverige, ökar globalt och är liksom hypertoni en viktig riskfaktor för senare utveckling av hjärtkärlkomplikationer som hjärtinfarkt, stroke, njursvikt och förtida död. Individer med hypertoni och diabetes behandlas oftast inom primärvården och samsjuklighet är vanlig. Socioekonomiska faktorer som etnicitet, inkomst och utbildningsnivå kan påverka människors hälsa, och det finns en association mellan låg socioekonomisk status och ökad risk för hjärtkärlsjukdom och död. Individer med hypertoni som dessutom insjuknar i diabetes löper än större risk för hjärtkärlkomplikationer och död, men det är otillräckligt studerat hos stor denna riskökning är och hur riskökningen påverkas av socioekonomiska faktorer.

Syfte
Syftet med studien är att studera hur risken för död, hjärtinfarkt och ischemisk stroke ökar hos individer med hypertoni vid tillkomst av diabtetes, samt hur riskökningen påverkas av socioekonomiska faktorer.

Metod
The Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD) innehåller journaldata såsom kroppsmått, laboratorievärden och förskrivna läkemedel på 74 751 patienter från Stockholm och Skaraborg som 2001–2008 fått diagnosen hypertoni i primärvård. Uttag av läkemedel, socioekonomi och information från slutenvårdstillfällen och dödsorsaker har tillfogats från nationella register. Risk för död, hjärtinfarkt och ischemisk stroke vid hypertoni och diabetes kommer att jämföras med risken vid hypertoni utan diabetes. Uppföljning kommer att ske till och med 31 december 2012. Överlevnadsanalys med beräkning av hazard ratio för död, hjärtinfarkt och ischemis stroke kommer att utföras med Cox-regression med justering för förväxlingsfaktorer. Interaktionen mellan hazard ratio för död, hjärtinfarkt och ischemisk stroke och socioekonomisk status i form av inkomst uppdelat i kvintiler, utbildningsnivå fördelat på grundskole-, gymnasie- och högskole/universitetsutbildning samt födelseland kommer studeras.

Slutsatser/förväntad betydelse
Studien ger möjlighet att utifrån ett oselekterat befolkningsperspektiv studera hur samsjuklighet mellan hypertoni och diabetes påverkar risken för död, hjärtinfarkt och ischemisk stroke och hur risken påverkas av socioekonomiska faktorer. Om låg socioekonomisk status är förenat med ökad risk behöver mer resurser och insatser riktas mot dessa patienter från sjukvården och samhället.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Socioeconomic Factors
Social and economic factors that characterize the individual or group within the social structure.
Mortality
All deaths reported in a given population.
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Cohort Studies
Studies in which subsets of a defined population are identified. These groups may or may not be exposed to factors hypothesized to influence the probability of the occurrence of a particular disease or other outcome. Cohorts are defined populations which, as a whole, are followed in an attempt to determine distinguishing subgroup characteristics.
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Myocardial Infarction
NECROSIS of the MYOCARDIUM caused by an obstruction of the blood supply to the heart (CORONARY CIRCULATION).
Stroke
A group of pathological conditions characterized by sudden, non-convulsive loss of neurological function due to BRAIN ISCHEMIA or INTRACRANIAL HEMORRHAGES. Stroke is classified by the type of tissue NECROSIS, such as the anatomic location, vasculature involved, etiology, age of the affected individual, and hemorrhagic vs. non-hemorrhagic nature. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp777-810)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - KI Syd - KI Campus Huddinge - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle - Forskning inom allmänmedicin
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för molekylär och klinisk medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Medarbetare

Miriam Pikkemaat
Läkare, Primärvården Skåne
Linus Schiöler
Statistiker, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Supervisor

Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin
Axel Carlsson
Docent, Annan
Per Wändell
Professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karin Manhem
professor överläkare, Specialistmedicin Sahlgrenska

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Association mellan socioekonomiska faktorer och död, hjärtinfarkt och ischemisk stroke hos patienter med hypertoni och diabetes. En kohortstudie från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD), from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/244001