Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling till Alla: EBBA-projektet
Project number : 244201
Created by: Sandra Weineland, 2018-02-27
Last revised by: Sandra Weineland, 2019-06-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Evidence-Based Psychological Assessment and Treatment in primary health care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektet utgår från en organisatorisk modell, kallad EBBA (evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling till alla) som sprids genom tjänster från en central enhet för psykisk hälsa. Den centrala enheten kommer att arbeta med triagering vid psykisk ohälsa, stegvis vård och införande av internetKBT (iKBT). IKBT innebär att kognitiv beteendeterapi ges via internet. Patientens problematik med psykisk ohälsa matchas med ett behandlingsprogram. Sedan följer patienten programmet under 8-10 veckor. IKBT består av texter, filmer, ljudövningar och hemuppgifter varje vecka. Kontakt med psykolog eller psykoterapeut sker via meddelandefunktion i programmet.

Modellen EBBA antar formen av en pyramid för att återspegla prevalens av psykisk ohälsa i befolkningen, från misstänkt till svår, samt tillgängliga psykologiska behandlingsmetoder som ges i en stegvis trappa. Högst upp i pyramiden finns insatser inom specialistpsykiatrin och längst ned finns självhjälpsbaserade metoder.

En stegvis behandlingsmodell av psykisk ohälsa utgår från principen om lägsta effektiva interventionsnivå och innebär att man erbjuder en intensitet i behandlingen som matchar patientens behov. En sådan modell kräver också att det finns insatser för varje steg i den stegvisa vården, så som klinisk bedömning, självhjälpsmaterial, internet-behandling, gruppterapi och individuell terapi.

Som komplement till den stegvisa vården används primärvårds-triage. Detta innebär att den yrkesgrupp som är bäst lämpad att bedöma och behandla patienten också gör en första bedömning av patientens behov, och av vilken intensitet i behandling som patienten bör erbjudas. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas patienter som lider av psykisk ohälsa psykologbedömning i ett tidigt skede. Efter denna bedömning kan patienter med högre funktionsnivå, som till exempel lider av lindrig depressiv episod, som en första insats till exempel erbjudas självhjälp med behandlarstöd, medan personer med lägre funktionsnivå, kanske med personlighetsstörning, kan dra mest nytta av att som första insats få en mer intensiv individuell behandling. Behandlingsinsatsen sker alltså med lägsta möjliga intensitet, men om detta inte är tillräckligt erbjuds patienten även insatser med högra intensitet.

Projektet siktar på att utveckla triagering och stegvis vård, med behandlarstödd iKBT som ett av stegen. Detta genom en ny organisatorisk modell för insatser och en central enhet som koncentrerar psykologer och psykoterapeuter.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Förutsättningar för en framgångsrik triagering och stegvis vård är att lämplig vård kan erbjudas på alla nivåer. Förutsättningar för detta kommer att öka i och med att självhjälpsprogram, som iKBT, inom den närmaste tiden kommer implementeras i regionen via plattformen SOB. Som en del av ordnat införande och för att öka effektivitet i användandet krävs också en organisatorisk lösning och en innovativ arbetsmodell. EBBA-modellen som innehåller iKBT som en intervention vid sidan om andra behandlingsmetoder för psykisk ohälsa, ger en struktur för hur metoderna kan införas och implementeras. När utbudet av interventioner växer, krävs innovativa lösningar som organiserar interventionerna i relation till varandra. Behandlingsmetoder behöver ses i en helhet organisatoriskt, resurs- och kompetensmässigt.

En kartläggning bland psykologer och psykoterapeuter inom primvården i Södra Älvsborg har visat att man är positiv till stegvis vård, men det är mycket få som känner sig redo att utföra den. Triagering sker idag i begränsad omfattning och många är tveksamma till att ha en öppen tidbok. Även till iKBT är man positivt inställd, men det är få som är intresserade av att själva utföra iKBT som behandlare. Det verkar alltså finnas en brist på kunskap och handledning kring dessa metoder.

Det finns också ett behov av koncentration av personal för att öka kompetens i användandet av iKBT, samt en spridning och utbildning i stegvisvård och triagering till personal vid vårdcentralerna. En effektiv modell för detta är att utnyttja digitala lösningar, vilket också är en växande trend. En koncentrerad enhet ger också en koncentration av psykologer, där kompetensutveckling och livslångt lärande kan främjas.

Innovationen fyller ett litet behov för en stor målgrupp. Behovet av innovationen finns i organisationen, hos personalen, men effekter kommer framför allt att visa sig för patienterna som kan får större tillgänglighet till psykologisk vård. Behovet av att triagera patienter till rätt vårdnivå, utifrån en pyramidisk modell, gällande psykisk hälsa, beräknas öka.

Primärvården skall behandla alla lätta till medelsvåra psykiatriska tillstånd, stabila tillstånd av kroniska psykiatriska sjukdomar eller psykiska funktionsnedsättningar, liksom smärt-problematik och somatiska tillstånd som kräver psykologisk insats. I primärvårdens uppdrag ingår att öka den mentala hälsan och funktionsnivån i befolkningen, samt att utveckla metoder som ger lika vård för alla. En ökad tillgång på evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling är en nyckel i detta arbete. I Socialstyrelsens nya riktlinjer för depression och ångest är prioritet 1 kognitiv beteende terapi.

Genomförande

Vi vill utveckla en ny central enhet för psykisk hälsa i Södra Älvsborg som utgår från vår innovativa organisatoriska pyramidmodell med triagering och stegvis vård. I projektet arbetar psykologer (PTP och leg.psykolog) samt en psykoterapeut, med direkt patientarbete/behandling och utbildning av personal. Psykologerna i projektet utför telefonbedömning alternativt videosamtal via mobil, för att utföra triagering och evidensbaserad bedömning. Varje dag finns en psykolog eller psykoterapeut vid telefonen och via en öppen telefonlinje kan patienter ringa direkt in för snabb bedömning. Utöver triagering utför psykologerna också fördjupad bedömning via telefon, t ex strukturerad klinisk intervju med diagnostiskt underlag, baserad MINI-intervjun. Psykologerna på mottagningen behandlar också patienter med iKBT via plattformen SOB, med de behandlingsprogram som har upphandlats i regionen, bl a Livandas. Enhetens psykologer utför även föreläsningar, skapar utbildningsmaterial och handleder vårdpersonal vid vårdcentralerna i triagering och stegvis vård, samt iKBT. Samtliga personalkategorier på vårdcentralerna för möjlighet till en övergripande utbildning, och psykologerna vid varje vårdcentral får en fördjupad utbildning. Personalen vid den centrala enheten kommer att parallellt arbeta halvtid vid vårdcentral för att samverkan mellan den centrala enheten och vårdcentralerna skall vara så nära som möjligt.

Genom centret kommer ett antal utbildningar att erbjudas som avser höja kunskapsnivån kring psykisk hälsa hos alla olika professioner på vårdcentralerna. Utbildningarna syftar också till att skapa förståelse för hur man arbetar i stegvis vård. Genom detta kommer patienterna att mötas med enhetlig information oberoende av vem de vänder sig till på vårdcentralen. Vård-centralernas möjlighet att tillämpa och hänvisa till triagering bygger också på den ökade kunskap som utbildningarna ger. Telefonbedömning/triagering vid den centrala enheten avlastar vårdcentralen och ger genom den ökade volymen en mer effektiv bedömning.

Nytta

Genom att införa modellen kommer fler patienter att få en snabbare ingång till psykolog, kortare väntetid till behandlingsinsats som dessutom då ges utifrån rätt vårdnivå och är evidensbaserad, vilket kommer att ge kortare köer, och ett ökat genomflöde at patienter (mäts genom antal patienter i kö, KVÅ-kod). Patienterna kommer att uppleva en ökad tillgänglighet liksom stabilitet i sin vårdkontakt i och med att vården kan erbjuda insatser anpassade efter patientens behovsnivå och en kontakt som kan löpa över längre tid (mäts genom patientenkäter). Modellen innebär också en tydlighet och transparens, vilket skapar trygghet för patienten. En av vårdnivåerna i modellen är iKBT, en vårdmodell som kan ge ett ökat patientflöde, men som kan vara svårt att införa på ett effektivt sätt som ensam psykolog på en vårdcentral.

Centret fungerar också som ett kompetenscentrum för psykologer och psykoterapeuter där man kan inhämta kunskap och inspiration liksom kollegial samhörighet. Insatsen främjar ett livslångt lärande/kompetensutveckling vilket leder till en ökad kvalitet i vårdinsatsen. Arbetssättet med flera metoder kan vara attraktivt och skapa möjligheter att rekrytera fler, liksom att behålla psykologer och psykoterapeuter i verksamheten (mäts genom personal-omsättning, och medarbetarenkäter).

Att rekrytera personal till en vårdcentral som geografiskt är placerad långt från de större städerna är svårt. Att kombinera arbete vid enskild vårdcentral och en central enhet där personalen delar sin tid mellan arbetsställena skapar en mera attraktiv arbetsplats i och med minskat pendlande för personalen (mäts genom antal ansökningar till utlysta tjänster). Det ger också möjlighet att hantera längre bortvaro av psykolog på en enskild vårdcentral som därigenom blir mindre sårbar. Detta leder också till en mera jämlik vård över regionen, dels genom att kunskapsnivån hos personalen ökas/utjämnas, och dels genom ökad tillgänglighet till psykologisk vård.

Femton vårdcentraler i Södra Älvsborg kommer att kunna dra nytta av innovationen utan ytterligare investeringsbehov. För spridning till hela regionen kan ytterligare investeringar behövas.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Therapeutics
Procedures concerned with the remedial treatment or prevention of diseases.
Health Care Economics and Organizations
The economic aspects of health care, its planning, and delivery. It includes government agencies and organizations in the private sector.
Health Care Facilities, Manpower, and Services
The services provided in the delivery of health care, associated facilities in health care, and attendant manpower required or available.
Behavior and Behavior Mechanisms
The observable response made to a situation and the unconscious processes underlying it.
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Behavioral Disciplines and Activities
The specialties in psychiatry and psychology, their diagnostic techniques and tests, their therapeutic methods, and psychiatric and psychological services.

Projektets delaktighet i utbildning

checked PTP-tjänst psykolog
checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Projektet har beviljats medel från Innovationsfonden.

Coworker

Marie Kivi
Forskare, Psykologiska institutionen
Josefine Lilja
Fil. dr, Leg.psykolog, Spec. klinisk psykologi, handledare KBT, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Tjörn vårdcentral, Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla), Område V2, Psykologiska institutionen

Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling till Alla: EBBA-projektet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/244201