Internet Medierad Psykologisk behandling – Acceptance and Commitment therapy – IMPACT
Project number : 245211
Created by: Josefine Lilja, 2018-03-14
Last revised by: Josefine Lilja, 2019-11-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2020-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Internet Mediated Psychological Treatment - Acceptance and Commitment therapy- IMPACT

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

I primärvårdens uppdrag ingår att öka den mentala hälsan och funktionsnivån i befolkningen, samt att utveckla metoder som ger lika vård för alla. En ökad tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling är en nyckel i detta arbete. Föreliggande projektplan, Internet Medierad Psykologisk behandling – Acceptance and Commitment therapy (IMPACT), för ungdomar i primärvård, är en del av ett större forskningsprogram, Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling för Alla (EBBA‑programmet), där det övergripande målet är att öka tillgång på evidensbaserad psykologisk behandling och bedömning i primärvård.

Barns och ungdomars psykiska ohälsa i Sverige har ökat under 1990- och 2000-talet, och data från 2011 visar på en fortsatt ökning. I åldersgruppen 18 till 24 år hade 7 % av männen i befolk­ningen någon form av kontakt med psykiatrisk öppen- eller slutenvård, eller använde psyko­far­maka. Motsvarande siffror för kvinnor i åldersgruppen var 10 %. Allt fler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ängslan. Sådan självrapportering är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom, ökad risk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor. Det finns också ett samband mellan tidiga självrapporterade psykiska besvär och problem med försörjning och familjebildning (Socialstyrelsen, 2013). Både depression och ångest är förknippade med social tillbakadragenhet, sämre studieresultat, större funktionellt funktionshinder, och är riskfaktorer för självmord (Sareen et al, 2005; Thapar, Collishaw, Pine, Thapar, 2012). Symtom på depression och ångest i tonåren kan leda till utvecklingen av psykisk sjukdom framåt i livet (Kessler et al., 2005).

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en väldokumenterad och effektiv metod vid olika ångesttillstånd, och rekommenderas ofta som en förstahandinsats (Socialstyrelsen, 2010). Det finns idag starkt stöd för att KBT är en effektiv behandling vid ångestsyndrom hos barn (James, James, Cowdrey, Soler, & Choke, 2013), och KBT betraktas som det primära behandlingsvalet för denna grupp (Dadds & Barrett, 2001). KBT är i utveckling och under de senaste åren har Acceptance and Commitment Therapy (ACT) väckt ett stort intresse i forskning kring ångest. ACT har vetenskapligt stöd för ett flertal olika svårigheter. Det som skiljer ACT från traditionell KBT är att fokus här ligger på att förändra individens förhållningssätt gentemot symtomen. Inom ACT ses psykiskt lidande som ett naturligt uttryck och villkor för att vara människa. Målsättningen är därmed inte primärt att reducera symtom utan öka individens funktionsförmåga. Genom att hitta sätt att acceptera och hantera ångest hindras inte individen från att leva ett meningsfullt liv (Hayes & Smith, 2007). Tillgången till KBT är dock begränsad över hela landet, både för vuxna och barn. I Västra Götaland fick 7914 barn diagnos depression eller ångest inom primärvård och psykiatri under år 2016 (Persson, 2017). Av dessa barn fick 27,5 % någon form av psykologisk åtgärd så som KBT, kognitiv terapi, interpersonell psykoterapi eller psyko­peda­gogisk behandling (Persson, 2017).

Ett tidigt ingripande är avgörande för att förhindra kronisk nedsatt psykisk hälsa (Sawyer, et al., 2012), men många ungdomar söker inte hjälp för psykiska problem hos hälso-och sjukvården. Orsaker är ofta dålig medvetenhet om symptom och tecken på psykisk ohälsa, upplevd stigma, och en oförmåga att få tillgång till tjänster på grund av väntelistor, kostnader och brist på personal med utbildning i psykisk hälsa (O´Dea, Calear & Perry, 2015). KBT levererad via internet (iKBT) kan minska stigmat i behandlingen och också kunna överbrygga gapet mellan ungdomar och behandlare i primärvård.

iKBT innefattar psykologisk behandling dels via ett självhjälpsmaterial för patienten att ta del av, men också kontakt med en behandlare som följer patienten genom behandlingen. Självhjälpsmaterialet är pedagogiskt och lättillgängligt och presenteras via korta texter, ljudfiler, och filmer. Behandlaren är ofta psykolog och har tät kontakt med patienten i ett e‑postliknande, men säkert, system. Självhjälpsmaterialet är indelat i olika kapitel/moduler där patienten arbetar med en modul i taget, ofta en i veckan. Här får patienten information om diagnosspecifik problematik och om hur problemen uppstår, så kallad psykoedukation. Patienten får sedan steg för steg lära sig nya verktyg och förhållningssätt, och att bryta onda spiraler. Detta görs ofta genom att patienten får övningar att arbeta med på egen hand, mellan de olika kapitlen. Behandlaren finns till hands och ställer och svarar på frågor samt följer upp resultat från övningar.

I Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer vid depression och ångest (Socialstyrelsen, 2016) rekommenderas psyko­pedagogisk insats för barn och ungdomar med stark prioritet. Åtgärden psykoedukation har stöd i beprövad erfarenhet, men behöver också vidare undersökas i systematisk forskning. iKBT är psykoedukativ och strukturerad till sin utformning, och skapar tillgänglighet och kontinuitet i behandling vid psykisk ohälsa. Det finns studier gällande iKBT för barn i åldrarna 8-12 år (Vigerland et al., 2017: Vigerland et al., 2016). Enligt våra eftersökningar finner vi endast tre publicerade studier på iKBT för ungdomar med diagnos inom ångestsyndromen i åldern 13-19 år (Silfvernagel 2015; Spence, 2011; Tillfors, 2011) och ingen av dem är genomförd inom svensk primärvård. Det behövs forskning som kan visa om iKBT för barn och ungdomar har effekt på en primärvårdsnivå, samt som kan visa för vilka och under vilka omständigheter som iKBT har effekt.

Syfte

EBBA-programmet syftar till ökad tillgänglighet, kontinuitet i behandling, kortare väntetider, samt ökad tillgång till evidensbaserade behandlingar för barn och ungdom. IMPACT är ett delprojekt inom ramen för EBBA. Mot denna bakgrund är det övergripande syftet med IMPACT att utvärdera effekten av iKBT för ungdomar med ångestsyndrom inom primärvård. Resultatet kan bidra till utvecklingen av effektivare psykologiska interventioner som är en del i vårdkedjan av stegvis vård.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

I primärvårdens uppdrag ingår att öka den mentala hälsan och funktionsnivån i befolkningen, samt att utveckla metoder som ger lika vård för alla. En ökad tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling är en nyckel i detta arbete. Föreliggande projektplan, Internet Medierad Psykologisk behandling – Acceptance and Commitment therapy (IMPACT), för ungdomar i primärvård, är en del av ett större forskningsprogram, Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling för Alla (EBBA‑programmet), där det övergripande målet är att öka tillgång på evidensbaserad psykologisk behandling och bedömning i primärvård.

Barns och ungdomars psykiska ohälsa i Sverige har ökat under 1990- och 2000-talet, och data från 2011 visar på en fortsatt ökning. I åldersgruppen 18 till 24 år hade 7 % av männen i befolk­ningen någon form av kontakt med psykiatrisk öppen- eller slutenvård, eller använde psyko­far­maka. Motsvarande siffror för kvinnor i åldersgruppen var 10 %. Allt fler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ängslan. Sådan självrapportering är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom, ökad risk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor. Det finns också ett samband mellan tidiga självrapporterade psykiska besvär och problem med försörjning och familjebildning (Socialstyrelsen, 2013). Både depression och ångest är förknippade med social tillbakadragenhet, sämre studieresultat, större funktionellt funktionshinder, och är riskfaktorer för självmord (Sareen et al, 2005; Thapar, Collishaw, Pine, Thapar, 2012). Symtom på depression och ångest i tonåren kan leda till utvecklingen av psykisk sjukdom framåt i livet (Kessler et al., 2005).

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en väldokumenterad och effektiv metod vid olika ångesttillstånd, och rekommenderas ofta som en förstahandinsats (Socialstyrelsen, 2010). Det finns idag starkt stöd för att KBT är en effektiv behandling vid ångestsyndrom hos barn (James, James, Cowdrey, Soler, & Choke, 2013), och KBT betraktas som det primära behandlingsvalet för denna grupp (Dadds & Barrett, 2001). KBT är i utveckling och under de senaste åren har Acceptance and Commitment Therapy (ACT) väckt ett stort intresse i forskning kring ångest. ACT har vetenskapligt stöd för ett flertal olika svårigheter. Det som skiljer ACT från traditionell KBT är att fokus här ligger på att förändra individens förhållningssätt gentemot symtomen. Inom ACT ses psykiskt lidande som ett naturligt uttryck och villkor för att vara människa. Målsättningen är därmed inte primärt att reducera symtom utan öka individens funktionsförmåga. Genom att hitta sätt att acceptera och hantera ångest hindras inte individen från att leva ett meningsfullt liv (Hayes & Smith, 2007). Tillgången till KBT är dock begränsad över hela landet, både för vuxna och barn. I Västra Götaland fick 7914 barn diagnos depression eller ångest inom primärvård och psykiatri under år 2016 (Persson, 2017). Av dessa barn fick 27,5 % någon form av psykologisk åtgärd så som KBT, kognitiv terapi, interpersonell psykoterapi eller psyko­peda­gogisk behandling (Persson, 2017).

Ett tidigt ingripande är avgörande för att förhindra kronisk nedsatt psykisk hälsa (Sawyer, et al., 2012), men många ungdomar söker inte hjälp för psykiska problem hos hälso-och sjukvården. Orsaker är ofta dålig medvetenhet om symptom och tecken på psykisk ohälsa, upplevd stigma, och en oförmåga att få tillgång till tjänster på grund av väntelistor, kostnader och brist på personal med utbildning i psykisk hälsa (O´Dea, Calear & Perry, 2015). KBT levererad via internet (iKBT) kan minska stigmat i behandlingen och också kunna överbrygga gapet mellan ungdomar och behandlare i primärvård.

iKBT innefattar psykologisk behandling dels via ett självhjälpsmaterial för patienten att ta del av, men också kontakt med en behandlare som följer patienten genom behandlingen. Självhjälpsmaterialet är pedagogiskt och lättillgängligt och presenteras via korta texter, ljudfiler, och filmer. Behandlaren är ofta psykolog och har tät kontakt med patienten i ett e‑postliknande, men säkert, system. Självhjälpsmaterialet är indelat i olika kapitel/moduler där patienten arbetar med en modul i taget, ofta en i veckan. Här får patienten information om diagnosspecifik problematik och om hur problemen uppstår, så kallad psykoedukation. Patienten får sedan steg för steg lära sig nya verktyg och förhållningssätt, och att bryta onda spiraler. Detta görs ofta genom att patienten får övningar att arbeta med på egen hand, mellan de olika kapitlen. Behandlaren finns till hands och ställer och svarar på frågor samt följer upp resultat från övningar.

I Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer vid depression och ångest (Socialstyrelsen, 2016) rekommenderas psyko­pedagogisk insats för barn och ungdomar med stark prioritet. Åtgärden psykoedukation har stöd i beprövad erfarenhet, men behöver också vidare undersökas i systematisk forskning. iKBT är psykoedukativ och strukturerad till sin utformning, och skapar tillgänglighet och kontinuitet i behandling vid psykisk ohälsa. Det finns studier gällande iKBT för barn i åldrarna 8-12 år (Vigerland et al., 2017: Vigerland et al., 2016). Enligt våra eftersökningar finner vi endast tre publicerade studier på iKBT för ungdomar med diagnos inom ångestsyndromen i åldern 13-19 år (Silfvernagel 2015; Spence, 2011; Tillfors, 2011) och ingen av dem är genomförd inom svensk primärvård. Det behövs forskning som kan visa om iKBT för barn och ungdomar har effekt på en primärvårdsnivå, samt som kan visa för vilka och under vilka omständigheter som iKBT har effekt.

Syfte

EBBA-programmet syftar till ökad tillgänglighet, kontinuitet i behandling, kortare väntetider, samt ökad tillgång till evidensbaserade behandlingar för barn och ungdom. IMPACT är ett delprojekt inom ramen för EBBA. Mot denna bakgrund är det övergripande syftet med IMPACT att utvärdera effekten av iKBT för ungdomar med ångestsyndrom inom primärvård. Resultatet kan bidra till utvecklingen av effektivare psykologiska interventioner som är en del i vårdkedjan av stegvis vård.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.
Behavior and Behavior Mechanisms
The observable response made to a situation and the unconscious processes underlying it.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Övrigt
Omtanken

Internet Medierad Psykologisk behandling – Acceptance and Commitment therapy – IMPACT, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/245211