Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen
Project number : 245261
Created by: Ronny Gunnarsson, 2018-03-15
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2019-07-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Halsont är en vanlig åkomma där etiologin kan vara såväl viral som bakteriell. Centorkriterierna är en av flera bedömningsalgoritmer som hjälper behandlande läkare att skilja mellan viral och bakteriell etiologi och vägleda kring behovet av antibiotikabehandling. Det finns andra bedömningsalgoritmer men många gånger tycks läkare inte följa någon existerande algoritm.

Syfte

Undersökningens övergripande syfte är att klargöra vilka uppfattningar bland läkare som styr antibiotikaförskrivning till patienter med halsont i primärvård.

Metod

Information inhamtas med hjalp av enkater till lakare. Studien ar ett samarbete mellan Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland och Australien. Studien leds från primärvårdens FoU Centrum i Boras. Läkares beskrivning av vilka faktorer de väger in i bedömningen kommer att jämföras med landets riktlinjer för handläggning av patienter med halsfluss. De olika ländernas riktlinjer skiljer sig ganska mycket åt.

Förväntat resultat

Vi kommer att få en indikation på om landets riktlinjer på något sätt samvarierar med läkares uppfattning om hur man bör bedöma patienter med halsfluss.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Akut ont i halsen (halsfluss = tonsillit) är ett vanligt tillstånd och etiologin kan vara viral eller bakteriell. Centor-kriterierna (1) är en av flera scoring-algoritmer för att skilja mellan viral och bakteriell etiologi och möjligen också vägleda behovet av antibiotikabehandling. Andra algoritmer finns men de flesta läkare verkar inte följa någon existerande algoritm (2).
     Alla riktlinjer fokuserar för närvarande på grupp A betahaemolytiska Streptokocker (GAS) och ignorerar annan etiologi (3). Det finns inget konsensus som klargör huruvida okomplicerad faryngit associerad med bakterier såsom grupp C beta hemolytiska Streptokocker (GCS), grupp G beta hemolytiska Streptokocker (GGS), Hemophilus Influenzae (HI) och Fusobacterium Necrophorum (FN) bör behandlas med antibiotika. I ökande grad anses GCS och GGS som potentiellat patogena hos människor (4, 5). HI är en opportunistisk bakterie som koloniserar struphuvudet och har ansetts vara inblandad vid långvarig kronisk faryngit på grund av dess förmåga att bilda biofilmer och att leva i pharynx under många år (6). HI har också kopplats till akut halsfluss (7). FN är en gramnegativ bakterie som har förknippats med peritonsillar abscess och Lemierre syndrom (8) och anses också vara kopplad till halsfluss (8-12).
     Det är känt att antibiotika ibland ordineras till patienter med ont i halsen som orsakas av virusinfektion, samtidigt som många som är sjuka från GAS lämnas utan antibiotikabehandling (13). Kliniska algoritmer som Centor kriterierna har en känslighet av endast 49% och en specificitet bara lite bättre än att singla slant (14). Enbart kliniska algoritmer är otillräckliga för att avhjälpa detta problem och någon typ av test för att verifiera närvaron eller frånvaron av potentiellt patogena bakterier kommer drastiskt att öka diagnostisk noggrannhet och samtidigt minska antibiotikaförskrivningen, i vissa länder med upp till 50% (3). De tidigare använda snabbtesterna för att identifiera GAS och som bygger på antigener byts nu gradvis ut mot små billiga PCR-maskiner. De ger mycket noggrann identifiering av ett antal patogener inom 8-60 minuter. Deras känslighet och specificitet är cirka 99% (15). Denna tekniska revolution, där vi bara har sett början, kan förändra vår hantering av patienter med ont i halsen (och förmodligen vid en del andra tillstånd också men det ligger utanför ramen för denna studien).
     Med tanke på den framväxande diagnostiska revolutionen skulle det vara värdefullt att kartlägga de nuvarande uppfattningarna hos läkare kring fynd av vissa bakterier hos patienter med halsfluss för att få en bättre förståelse för framtida utbildningsutmaningar.

Syfte

Det övergripande målet är att klarlägga de uppfattningar som styr valet att ge antibiotikabehandling för patienter som söker primärvården för ont i halsen.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram

  1. I vilken utsträckning är läkarna medvetna om potentiellt patogena bakterier som kan vara relevanta vid tonsillit?
  2. Vilka faktorer påverkar läkares beslut att förskriva antibiotika för patienter som har tonsillit?
  3. Vilken hänsyn tar läkaren till ett svalgprov som visar förekomst av olika potentiellt patogena bakterier hos patienter med ont i halsen? (I vilken grad påverkar utfallet av testet förskrivning av antibiotika)
  4. I vilken utsträckning påverkas svaren på ovanstående av utövarens kön, utbildningsnivå och land? (sistnämnda är mycket intressant eftersom nationella riktlinjer för handläggning av dessa patienter skiljer sig mellan olika länder. Avspeglar det sig i enkätsvaren? Om inte antyder det att läkarna egentligen inte bryr sig om riktlinjerna utan handlägger efter egna preferenser).

Metod: Urval

Distriktsläkare och ST-läkare i Allmänmedicin som deltar vid utbildningsmöten. Enkäterna delas ut av någon i det svenska teamet efter en kort information. Svaren samlas upp mot slutet av mötet. Detta sätt att distribuera enkäterna ger hög svarsfrekvens. Nackdelen är att man riskerar att missa de läkare som aldrig går på utbildningstillfällen. I dessa val har vi bestämt att prioritera hög svarsfrekvens och sedan diskutera eventuella svagheter i urvalet i publikationen. Alla deltagande länder kommer att göra likadant vilket gör att länderna rimligtvis ändå kan jämföras.

Metod: Datainsamling

En enkät som först frågar efter uppgifter om läkaren. Darefter en fraga som handlar om vilka faktorer som styr valet av antibiotika. darefter tva patientfall dar betydelsen av fynd av olika bakterier efterfragas.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Tonsillitis
Inflammation of the tonsils, especially the palatine tonsils. It is often caused by a bacterium. Tonsillitis may be acute, chronic, or recurrent.
Streptococcus pyogenes
A species of gram-positive, coccoid bacteria isolated from skin lesions, blood, inflammatory exudates, and the upper respiratory tract of humans. It is a group A hemolytic Streptococcus that can cause SCARLET FEVER and RHEUMATIC FEVER.
Pharyngitis
Inflammation of the throat.
Fusobacterium necrophorum
A species of gram-negative, non-spore-forming bacteria isolated from the natural cavities of man and other animals and from necrotic lesions, abscesses, and blood.
Haemophilus influenzae
A species of HAEMOPHILUS found on the mucous membranes of humans and a variety of animals. The species is further divided into biotypes I through VIII.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Coworker

Stefan Malmberg
Specialist i Allmänmedicin, HälsoBrunnen Vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Katarina Hedin
Läkare, Region Jönköpings län

Finansiering

Grants

FoU-rådet i Södra Älvsborg (772171) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
7 000 SEK
Ronny Gunnarsson, Pär-Daniel Sundvall, Stefan Malmberg, Katarina Hedin

2018, Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen

FoU-rådet i Södra Älvsborg (804631) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
77 000 SEK
Ronny Gunnarsson, Stefan Malmberg, Pär-Daniel Sundvall, Katarina Hedin

2018, Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

(Rekrytering pågår i Sverige. Rekrytering är avslutad i USA, Storbrittanien, Tyskland och Australien)

Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/245261