Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
Project number : 246351
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2018-03-27
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2019-04-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU) - Work package 1

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Hälften av alla antibiotikarecept till patienter över 85 år avser preparat som används vid urinvägsinfektion (UVI). Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring, utan samtidiga symtom från urinvägarna, misstolkas ofta som UVI hos äldre.

Syfte: Att identifierade faktorer som bidrar till beslut om att förskriva urinvägsantibiotika och integrera dessa faktorer i en konceptuell modell och ”verktygslåda” av hjälpmedel och instrument för att vägleda och främja en rationell antibiotikaanvändning till äldre.

Metod: Semistrukturerade intervjuer av relevanta grupper för att undersöka vilka faktorer som påverkar beslut att förskriva urinvägsantibiotika till äldre i hemsjukvård och på särskilda boenden. Särskilt fokus läggas på patienters-, anhörigas- och informella vårdgivares uppfattningar. En konceptuell modell utvecklas för att vägleda och främja en rationell antibiotikaanvändning där identifierade faktorer som bidrar till att förskriva urinvägsantibiotika integreras. En ”verktygslåda” av hjälpmedel och instrument utvecklas som stöd för åtgärder riktade mot de faktorer som påverkar antibiotikaförskrivningen.

Forskningsmiljö: Detta projekt är en delstudie inom Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU). Pär-Daniel Sundvall leder den svenska delen av detta samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och universiteten i Göteborg, Amsterdam, Utrecht, Lodz och Oslo. Projektet ImpresU startar under 2018 och har erhållit finansiering via europeiska Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) och Vetenskapsrådet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Hälften av alla antibiotikarecept till patienter över 85 år avser preparat som används vid urinvägsinfektion (UVI). Sannolikt är det en påtaglig överförskrivning av urinvägsantibiotika till äldre eftersom ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring, utan samtidiga symtom från urinvägarna, ofta misstolkas som UVI. En positiv urinodling är inte liktydigt med att patienten har UVI. Eventuella symtom kan ha andra orsaker medan de bakterier man odlat fram istället kan representera bakterier i urinen som inte ger symtom och som inte ska behandlas med antibiotika (asymtomatisk bakteriuri), vilket är vanligt förekommande hos äldre. Detta i kombination med förväntningar och föreställningar hos patienter och vårdgivare ökar risken för överanvändning av antibiotika, särskilt i de fall när urinvägsantibiotika förskrivs vid ospecifika symtom.

Syfte: Att identifierade faktorer som bidrar till beslut om att förskriva urinvägsantibiotika och integrera dessa faktorer i en konceptuell modell och ”verktygslåda” av hjälpmedel och instrument för att vägleda och främja en rationell antibiotikaanvändning till äldre.

Metod: Semistrukturerade intervjuer av relevanta grupper för att undersöka vilka faktorer som påverkar beslut att förskriva urinvägsantibiotika till äldre i hemsjukvård och på särskilda boenden. Särskilt fokus läggas på patienters-, anhörigas- och informella vårdgivares uppfattningar. En konceptuell modell utvecklas för att vägleda och främja en rationell antibiotikaanvändning där identifierade faktorer som bidrar till att förskriva urinvägsantibiotika integreras. En ”verktygslåda” av hjälpmedel och instrument utvecklas som stöd för åtgärder riktade mot de faktorer som påverkar antibiotikaförskrivningen.

Forskningsmiljö: Detta projekt är en delstudie inom Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU). Pär-Daniel Sundvall leder den svenska delen av detta samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och universiteten i Göteborg, Amsterdam, Utrecht, Lodz och Oslo. Projektet ImpresU startar under 2018 och har erhållit finansiering via europeiska Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) och Vetenskapsrådet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Multicenterstudie
checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.
Drug Resistance
Diminished or failed response of an organism, disease or tissue to the intended effectiveness of a chemical or drug. It should be differentiated from DRUG TOLERANCE which is the progressive diminution of the susceptibility of a human or animal to the effects of a drug, as a result of continued administration.
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.
Nursing Homes
Facilities which provide nursing supervision and limited medical care to persons who do not require hospitalization.
Homes for the Aged
Geriatric long-term care facilities which provide supervision and assistance in activities of daily living with medical and nursing services when required.
Home Care Services
Community health and NURSING SERVICES providing coordinated multiple services to the patient at the patient's homes. These home-care services are provided by a visiting nurse, home health agencies, HOSPITALS, or organized community groups using professional staff for care delivery. It differs from HOME NURSING which is provided by non-professionals.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Fristad vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Egill Snaebjörnsson Arnljots
ST inom allmänmedicin, Närhälsan Fristad vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Finansiering

Grants

Vetenskapsrådet och europeiska Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). (2017-05975)
3 048 000 SEK (applied sum: 3 048 000 SEK)
Pär-Daniel Sundvall

2017, projektet Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU) vilket består av tre delprojekt, work package 1-3. Work package 1: Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre. Work package 2: Randomiserad klinisk prövning för att utvärdera en nyutvecklad multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre. Work package 3: Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande UVI.


Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/246351