Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektion
Project number : 246371
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2018-03-27
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2019-06-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU) - Work package 3

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Återkommande urinvägsinfektioner (UVI) är vanligt hos äldre vilket bidrar till den höga användningen av urinvägsantibiotika till äldre. Det finns ett svagt men otillräckligt vetenskapligt stöd för att pröva metenaminhippurat som förebyggande behandling. Metenaminhippurat är inte ett antibiotikum.

Frågeställningar: Kan metenaminhippurat minska behovet av urinvägsantibiotika? Kvarstår en eventuell skyddseffekt mot UVI även efter avslutad behandling?

Metod: Kvinnor ≥ 70 år med återkommande urinvägsinfektioner randomiseras till placebo eller metenaminhippurat 1g x 2 under 6 månader.

Primär effektvariabel: Antal behandlingar med UVI antibiotika under behandlingstiden.

Sekundära effektvariabler: Antal behandlingar med UVI antibiotika under sex månader efter avslutad behandling. Biverkningar, komplikationer som akut pyelonefrit och sjukhusvård för UVI.

Forskningsmiljö: Detta projekt är en delstudie inom Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU). Pär-Daniel Sundvall leder den svenska delen av detta samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och universiteten i Göteborg, Amsterdam, Utrecht, Lodz och Oslo. ImpresU har erhållit finansiering via europeiska Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) och Vetenskapsrådet.

Oavsett utfall är resultatet viktigt: om antalet behandlingar med UVI antibiotika minskar med hjälp av metenaminhippurat (som inte är ett antibiotikum) får detta stor betydelse, har det å andra sidan inte effekt kan man istället ge tydliga rekommendationer om att avstå från användning av metenaminhippurat.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Återkommande urinvägsinfektioner (UVI) är vanligt hos äldre och kan leda till halvårslånga antibiotikabehandlingar i förebyggande syfte. Detta bidrar till den höga användningen av urinvägsantibiotika till äldre. Det finns ett svagt men otillräckligt vetenskapligt stöd för att pröva metenaminhippurat som förebyggande behandling vid återkommande UVI. Det behövs en väl genomförd klinisk prövning med tillräcklig statistisk power för att kunna svara på frågan om metenaminhippurat kan förebygga återkommande UVI hos äldre.

Frågeställningar: Kan metenaminhippurat minska behovet av terapeutisk användning av urinvägsantibiotika? Kvarstår en eventuell skyddseffekt mot UVI även efter avslutad behandling?

Metod: Kvinnor ≥ 70 år med recidiverande UVI (≥ 2 akuta cystiter under det senaste halvåret alternativt ≥ 3 akuta cystiter under det senaste året) randomiseras till placebo eller metenamin 1g x 2 under 6 månader.

Primär effektvariabel: Antal behandlingar med UVI antibiotika under denna tidsperiod.

Sekundära effektvariabler: Antal behandlingar med UVI antibiotika under sex månader efter avslutad behandling. Biverkningar, komplikationer som akut pyelonefrit och sjukhusvård för UVI.  

Forskningsmiljö: Detta projekt är en delstudie inom Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU). Pär-Daniel Sundvall leder den svenska delen av detta samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och universiteten i Göteborg, Amsterdam, Utrecht, Lodz och Oslo. Projektet ImpresU startar under 2018 och har erhållit finansiering via europeiska Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) och Vetenskapsrådet.

Förväntat resultat: Oavsett utfall är resultatet viktigt: om antalet behandlingar med UVI antibiotika kan minska med hjälp av metenaminhippurat (som inte är ett antibiotikum) får detta stor betydelse, har det å andra sidan inte effekt kan man istället ge tydliga rekommendationer om att avstå från användning av metenaminhippurat.  

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Clinical Trial, Phase IV
Work that is a report of a planned post-marketing study of diagnostic, therapeutic, or prophylactic drugs, devices, or techniques that have been approved for general sale after clinical trials, phases I, II, and III. These studies, conducted in the United States or a foreign country, often garner additional data about the safety and efficacy of a product.
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Drug Resistance
Diminished or failed response of an organism, disease or tissue to the intended effectiveness of a chemical or drug. It should be differentiated from DRUG TOLERANCE which is the progressive diminution of the susceptibility of a human or animal to the effects of a drug, as a result of continued administration.
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.
Homes for the Aged
Geriatric long-term care facilities which provide supervision and assistance in activities of daily living with medical and nursing services when required.
Nursing Homes
Facilities which provide nursing supervision and limited medical care to persons who do not require hospitalization.
Home Care Services
Community health and NURSING SERVICES providing coordinated multiple services to the patient at the patient's homes. These home-care services are provided by a visiting nurse, home health agencies, HOSPITALS, or organized community groups using professional staff for care delivery. It differs from HOME NURSING which is provided by non-professionals.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Fristad vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Egill Snaebjörnsson Arnljots
ST inom allmänmedicin, Närhälsan Fristad vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Peter Ulleryd
Smittskyddsläkare, Koncernkontoret
Gunnar Jacobsson
Infektionsläkare, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde M3

Finansiering

Grants

Vetenskapsrådet och europeiska Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). (2017-05975)
3 048 000 SEK (applied sum: 3 048 000 SEK)
Pär-Daniel Sundvall

2017, projektet Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU) vilket består av tre delprojekt, work package 1-3. Work package 1: Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre. Work package 2: Randomiserad klinisk prövning för att utvärdera en nyutvecklad multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre. Work package 3: Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande UVI.


Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektion, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/246371