Handläggning av äldre män som behandlas med antibiotika på grund av urinvägsbesvär. En journalstudie vid Närhälsan Vara Vårdcentral.
Project number : 246541
Created by: Fethi Ben Khaled, 2018-03-29
Last revised by: Fethi Ben Khaled, 2019-02-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Urinvägsinfektion (UVI) är bland de vanligaste besöksorsakerna på vårdcentral och utgör ca 12 % av antibiotikaförskrivning inom primärvården. Hos unga och medelålders män är UVI relativt ovanligt men incidensen ökar med åldern. Asymtomatisk bakteriuri (ABU) är vanlig hos äldre män vilket kan komplicera diagnostiken. Ett hinder för tömning av urinblåsan på grund av prostataförstoring anses vara den vanligaste predisponerande faktor till UVI hos män.

Nationell resistensövervakning visar att resistensen mot ciprofloxacin i nuläget uppgår till 10–20 % hos E. coli, som är den vanligaste orsaken till UVI därför följer Sverige, sedan 2012, de holländska behandlingsrekommendationerna för cystit hos män. I ett annat FoU-arbete där man studerade förskrivning av antibiotika vid cystit hos män, har man noterat att 30 % av män som fick antibiotika på misstanke om cystit hade negativa fynd på urinodling. Vid misstänkt UVI hos män skall urinodling alltid ordineras innan man påbörjar antibiotikabehandling och ABU skall enbart behandlas inför urologiska ingrepp.

Det finns en diagnostiskt problematisk överlappning mellan UVI och ABU hos vissa manliga patientgrupper därför är det viktigt att studera hur handläggningen sker på en vanlig vårdcentral.

Syfte

Att utvärdera handläggningen av män ≥ 50 år som söker för UVI - symtom och som har fått antibiotika utskrivet på Närhälsan Varra vårcentral samt kartlägga möjliga förklaringar till patientens besvär vid negativ urinodling.

Metod

Studien är en retrospektiv journalgranskning på Närhälsan Vara Vårdcentral. Med hjälp av utdataverktyget ”Med-Rave” identifieras alla män som är ≥ 50 år och som har fått något av de vanligt förekommande urinvägsantibiotika förskrivet under en årsperiod och deras journaler granskas i Asynia Visp. Parametrarna som eftersöks är bland annat symtomen som de sökte för, kända komplicerande tillstånd, kliniska undersökningar, antibiotikum som förskrivits och ev. uppföljning. Relevant data registreras och noteras i ett Excel-protokoll. Därefter analyseras data med hjälp av deskriptiv statistik via statistikprogrammet SPSS.

Etiska överväganden

Gällande etiska risker med det här projektet kan man nämna integritetskränkning av patienten och vårdgivare. Risken förefaller dock liten i förhållande till projektets nytta. Då dessutom är projektet ett lokalt kvalitetsarbete anses etikprövning inte behövas.

Tidsplan

Start mars-2018 och beräknas färdigt under 2019.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Vara vårdcentral - Distriktsläkarmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

Handläggning av äldre män som behandlas med antibiotika på grund av urinvägsbesvär. En journalstudie vid Närhälsan Vara Vårdcentral., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/246541