Faktorer som kvinnor med fibromyalgi upplever kan underlätta regelbunden fysisk aktivitet-en kvalitativ intervjustudie.
Project number : 247681
Created by: Anette Larsson, 2018-04-27
Last revised by: Anette Larsson, 2019-06-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Factors promoting physical activity in women with fibromyalgia-a qualitative interview study.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Fibromyalgi (FM) karakteriseras av långvarig smärta och funktionsnedsättning, varför regelbunden hälsofrämjande fysisk aktivitet är viktig för att motverka försämring av symtom, allmän hälsa och funktion. Tidigare studier om fysisk träning för kvinnor med FM visar positiva effekter på fysisk funktion och allmän hälsa men visar också att personer med FM har uppenbara svårigheter att klara regelbunden träning på den nivå som bibehåller eller förbättrar fysisk funktion och hälsa. Orsakerna till varför deltagarna inte fortsatt att träna på medel- eller högintensiv nivå behöver undersökas närmare.

Syfte:  Att söka nya och fördjupade kunskaper om erfarenheter och underlättande faktorer för regelbunden fysisk träning för kvinnor med FM.

Metod: Kvalitativ intervjustudie. Data insamlas genom individuella semi-strukturerade intervjuer av forskare som är kunnig i genomförande av forskningsintervjuer. Samtliga intervjuer inleds med en gemensam öppen fråga, varefter intervjuaren följer respondenternas resonemang och frågeställningarna. Data analyseras med kvalitativ innehållsanalys.

Förväntat resultat: Den planerade kvalitativa intervjustudien förväntas ge nya kunskaper om hur kvinnor med fibromyalgi upplever träning och vad som underlättar för dem att vara fysiskt aktiva på en mer ansträngande nivå. Dessa kunskaper behövs för att kunna stödja personer med FM för att klara träna på egen hand.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

FM karakteriseras av långvarig smärta och funktionsnedsättning varför regelbunden hälsofrämjande fysisk aktivitet är viktig för att motverka försämring av symtom, allmän hälsa och funktion. Våra tidigare studier om fysisk träning för kvinnor med fibromyalgi FM) visar positiva effekter på fysisk funktion och allmän hälsa. En trolig framgångsfaktor för att klara av träningen är att träningen leds av en kunnig fysioterapeut, som individanpassar övningarna, belastningen och utförandet av träningen, så att träningen leder till förväntade träningsresultat utan att förvärra smärtan.   

Långtidsuppföljningar av interventionsstudierna visar att de uppnådda goda effekterna på symtom och fysisk funktion sällan kvarstår. Vi förmodar att deltagarna återgår till sin vanliga lågintensiva fysiska aktivitetsnivå efter avslutat ledarlett program, som för många med FM innebär lugna promenader i närmiljön . Orsakerna till att deltagarna inte fortsatt att träna på medel- eller högintensiv nivå behöver undersökas närmare. Tänkbara orsaker kan vara associerade till kostnader i samband med träning, lägre motivation för träning som man skall klara av på egen hand och sjukdomsrelaterade hinder till följd av smärta, trötthet och nedsatt kapacitet.  Det behövs fördjupad kunskap om vad som kan underlätta regelbunden träning och det stöd som personer med FM behöver för att klara att träna kontinuerligt.

Syfte

Syfte med denna kvalitativa intervjustudie är att söka nya och fördjupade kunskaper om erfarenheter och underlättande faktorer för regelbunden fysisk träning för kvinnor med FM.

Frågeställning

Tidigare studier visar att personer mer FM har uppenbara svårigheter att klara regelbunden träning på den nivå som bibehåller eller förbättrar fysisk funktion och hälsa. Vi anser det därför viktigt att söka efter fördjupade kunskaper om faktorer som underlättar för regelbunden fysisk träning på egen hand eller inom friskvården samt om svårigheter och hinder för träning. Den planerade kvalitativa intervjustudien förväntas ge nya kunskaper om dessa faktorer som behövs för att kunna stödja personer med FM för att klara träna på egen hand.


 Urval

Sammanlagt 15-20 kvinnor med FM rekryteras till studien.
Urval: Deltagare kommer att rekryteras från en kohort som omfattar 40 kvinnor med FM, vars diagnos definierades år 2010-2011, då de deltog i fysioterapeutledd styrke- eller avspänningsträning i Göteborg eller Alingsås.
Inklusionskriterier: Kvinnor med FM vars diagnos verifierades enligt diagnoskriterier fastställda av American College of Rheumatology 1990, som omfattar utbredd smärta minst 3 månader och smärta på minst 11 av 18 undersökta tenderpunkter. De som deltog i minst 10 tillfällen i någon av interventionerna kommer kontaktas genom ett brev med patientinformation. De allra flesta deltog i minst 10 tillfällen men denna gräns är vald för att dessa deltagare kan anses vara intresserade av fysisk aktivitet på någon nivå och förmodas ha erfarenheter av olika typer av fysisk aktivitet, som intervjuerna fokuseras på.

 Datainsamling

Studiedesign: kvalitativ intervjustudie. Data insamlas genom individuella intervjuer av forskare som är kunnig i genomförande av forskningsintervjuer.Intervjuerna spelas in på band för senare transkribering. Samtliga intervjuer inleds med en gemensam öppen fråga, varefter intervjuaren följer respondenternas resonemang och frågeställningarna. En intervjuguide utvecklas för att fungera som stöd för intervjuaren.
Specifika frågeställningar för studien är:
-Hur beskriver respondenterna sin aktuella träning?
-Hur beskriver de träning på ansträngande nivå?
-Hur beskriver de träning som är mindre fysiskt ansträngande?
-Vad karakteriserar den träning som de valt att ägna sig åt?
-Vilka faktorer har bidragit till val av träning?
-Vilka svårigheter kan uppkomma i samband med träning?
-Hur löser de uppkomna svårigheter relaterade till träningen?
-Vilket träningsupplägg och stöd skulle motivera till träning på en ansträngande nivå?
Intervjuerna kommer att genomföras på ett samtalsrum på SU/Fysioterapi eller på en valfri plats som informanten önskar. Intervjun planeras att ta 45-90 minuter och sker vid ett tillfälle.

 Databearbetning

Information om ålder och symtomduration kommer att antecknas i ett blad, som förvaras tillsammans med signerat informerat samtycke i ett låst skåp. Intervjuerna spelas in på band där intervjupersonens namn inte framgår. Intervjuerna transkriberas ordagrant och utskrifterna kodas.

Analys av intervjuerna. Intervjuerna analyseras med kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att meningsbärande enheter identifieras i texten, kategoriseras och utvecklas till huvudkategorier och subkategorier för att besvara forskningsfrågorna.


Multicenterstudie

Deltagare kommer att rekryteras från en kohort som omfattar 40 kvinnor med FM, vars diagnos definierades år 2010-2011, då de deltog i fysioterapeutledd styrke- eller avspänningsträning i Göteborg eller Alingsås. Kohorten är en del av ett multicenterprojekt som utförs i Göteborg, Stockholm och Linköping.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Den planerade kvalitativa intervjustudien förväntas ge nya kunskaper om hur kvinnor med fibromyalgi upplever träning och vad som underlättar för dem att vara fysiskt aktiva på en mer ansträngande nivå. Dessa kunskaper behövs för att kunna stödja personer med FM för att klara träna på egen hand.

Projektets genusperspektiv

Vi kommer bara att intervjua kvinnor med fibromyalgi då informanterna rekryteras från en tidigare studie där de deltagit i ledarledd styrketräning eller avspänningsträning. Anledningen till valet av dessa informanter är att dessa kvinnor förväntas ha visst intresse av och även viss erfarenhet av fysisk träning vilket är viktigt för den aktuella forskningsfrågan.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Fibromyalgia
A common nonarticular rheumatic syndrome characterized by myalgia and multiple points of focal muscle tenderness to palpation (trigger points). Muscle pain is typically aggravated by inactivity or exposure to cold. This condition is often associated with general symptoms, such as sleep disturbances, fatigue, stiffness, HEADACHES, and occasionally DEPRESSION. There is significant overlap between fibromyalgia and the chronic fatigue syndrome (FATIGUE SYNDROME, CHRONIC). Fibromyalgia may arise as a primary or secondary disease process. It is most frequent in females aged 20 to 50 years. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1494-95)
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Herrljunga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Sofia Juhlin
Leg. sjukgymnast, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal

Tutor

Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4
Caroline Feldthusen
Fysioterapeut, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, Arbetsterapi och Fysioterapi

Faktorer som kvinnor med fibromyalgi upplever kan underlätta regelbunden fysisk aktivitet-en kvalitativ intervjustudie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/247681