Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?
Project number : 247701
Created by: Ingmarie Skoglund, 2018-04-27
Last revised by: Ingmarie Skoglund, 2019-07-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-05-15
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-12-31
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Does early identification of high work related stress affect pharmacological treatment of primary care patients?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Arbetsrelaterad stress (WRS) uppstår när arbetskrav inte matchar en persons kunskap, förmågor och möjligheter att hantera dessa. Flera stora undersökningar beskriver att en femtedel av alla européer har denna stress, i Sverige 38 %. Svenska kvinnor har uppgivit att arbetet påverkade fritiden (33 %), att individuella krav och engagemang (25 %), lågt inflytande på arbetet (22 %) och oklar arbetsorganisation (10 %) påverkade stressen. Stressen kan leda till dålig hälsa och sjukfrånvaro; samband finns med depression, andra psykiska sjukdomar, skulder-, nacksmärta och andra muskel och skelettsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar. Sannolikt finns samband också med infektioner i övre luftvägarna och astma.
Den största kostnaden för stressen utgörs av produktivitetsförluster, kostnader för hälso- och sjukvård och mediciner, de tre sista utgör 10-30%. Det finns mycket liten forskningsdokumentation om vilken läkemedelsbehandling som förekommer i samband med WRS.
Studien är en del av en större randomiserad studie för att utvärdera om en stressenkät (Work Stress Questionnaire, WSQ) använd vid läkarbesök kan användas i primärvården för att förebygga sjukfrånvaro. Alla patienter besökte en vårdcentralsläkare; i behandlingsgruppen fick läkaren information om och kunde använda WSQ-poängen i besöket. WSQ kan identifiera WRS och förutsäga framtida sjukskrivning. Studien undersöker om farmakologisk förskrivning skiljer sig åt mellan grupperna.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Work-related stress (WRS) is the response to work demands and pressures not matched with knowledge/abilities and challenge coping. A large European survey and another study indicate a prevalence of WRS of 22% among working Europeans . The female prevalence was 20%, the male 23% and the Swedish total higher than average,38% . In Sweden, a large proportion of women reported high perceived WRS due to indistinct organization ,10%, individual demands and commitment ,25%, low influence at work, 22%, and work interference with leisure time ,33%.

Stress is a risk factor for poor health , and sickness absence  . There are known associations with; depression, mental diseases , shoulder/ neck pain , other musculoskeletal disorders , cardiovascular disease , and suggested associations with; upper respiratory tract infections, asthma and other symptoms .

Loss in productivity ,costs for use of health care and medications are the largest cost related to WRS. The two latter constituted 10-30% of the total. In Italy an association with increased use of antidepressants was found , but the literature is scarce on the epidemiology of pharmacological treatment and WRS.

This study is part of a large RCT to evaluate if the use of the Work Stress Questionnaire (WSQ), combined with feedback from physicians, could be used in primary health care to prevent sickness absence. The WSQ has been showed to identify WRS [16] and predict future sick leave .

This part of the project was focused on analysing of how/if the intervention affected pharmacological treatment of patients. All patients in the study visited a physician at a primary heath care centre. In the intervention group, the physician got information about the WSQ-score and could immediately identify patients with high WRS and were at risk of stress related morbidity. In this study, we investigate if the prescription of pharmacological treatment differ between the groups.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Workload
The total amount of work to be performed by an individual, a department, or other group of workers in a period of time.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Drug Therapy
Description missing
Intervention Studies
Epidemiologic investigations designed to test a hypothesized cause-effect relation by modifying the supposed causal factor(s) in the study population.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Kristina Holmgren
Professor, leg arbetsterapeut, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Pernilla Bjerkeli
Leg. apotekare och bitr. lektor i folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde

Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/247701