Samverkan vid sjukskrivning för psykisk ohälsa -
ur allmänläkares perspektiv

Project number : 248171
Created by: Py Liselius, 2018-05-08
Last revised by: Py Liselius, 2018-06-04
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2018-09-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Sjukskrivningstalen i Sverige har ökat sedan 2010 och det är sjukskrivningar pga psykiatriska diagnoser som har ökat mest. Dessa sjukskrivningar är dessutom de längsta. Sedan 2016 har man arbetat med att utveckla en koordineringsfunktion i landstingen för att stimulera till utveckling av sjukskrivningsprocessen för att patienter skall få ett tidigt och individuellt stöd i hälso- och sjukvården och på så sätt möjliggöra återgång i arbete så snart det är möjligt. Det har visat sig att det inte räcker med att patienter förbättras avseende psykiska symtom och livskvalitet för att komma tillbaka i arbete. Forskning lyfter fram vikten av att arbetsgivare tar en aktiv roll i rehabiliteringen.

Detta projektarbete utgör en del av forskningsprojektet Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa. Båda projekten begränsas till diagnoser på psykisk ohälsa av lätt till medelsvår grad.

Syfte: Målsättningen med det här arbetet är att genom en fokusgruppsintervju öka kunskapen om vad läkare som arbetar i primärvården har för erfarenheter och tankar kring vad som kan möjliggöra respektive försvåra tidig samverkan kring patienter sjukskrivna för mild till måttlig psykisk ohälsa samt etiska aspekter vid denna samverkan.

Metod: Kvalitativ studie med fokusgruppsintervju av specialister och ST-läkare i allmänmedicin. Strukturerad textanalys av ljudupptagningen från fokusgruppsintervjun.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Sjukskrivningstalen i Sverige har ökat sedan 2010 och det är sjukskrivningar pga psykiatriska diagnoser som har ökat mest. Dessa sjukskrivningar är dessutom de längsta. Sedan 2016 har man arbetat med att utveckla en koordineringsfunktion i landstingen för att stimulera till utveckling av sjukskrivningsprocessen för att patienter skall få ett tidigt och individuellt stöd i hälso- och sjukvården och på så sätt möjliggöra återgång i arbete så snart det är möjligt. Det har visat sig att det inte räcker med att patienter förbättras avseende psykiska symtom och livskvalitet för att komma tillbaka i arbete. Forskning lyfter fram vikten av att arbetsgivare tar en aktiv roll i rehabiliteringen.

Detta projektarbete utgör en del av forskningsprojektet Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa. Båda projekten begränsas till diagnoser på psykisk ohälsa av lätt till medelsvår grad.

Syfte: Målsättningen med det här arbetet är att genom en fokusgruppsintervju öka kunskapen om vad läkare som arbetar i primärvården har för erfarenheter och tankar kring vad som kan möjliggöra respektive försvåra tidig samverkan kring patienter sjukskrivna för mild till måttlig psykisk ohälsa samt etiska aspekter vid denna samverkan.

Metod: Kvalitativ studie med fokusgruppsintervju av specialister och ST-läkare i allmänmedicin. Strukturerad textanalys av ljudupptagningen från fokusgruppsintervjun.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Eriksberg vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Elisabeth Björk Brämberg
Distriktssköterska/Fil Dr, Närhälsan Eriksberg vårdcentral (Göteborg), Institutionen för miljömedicin, Närhälsan Eriksberg vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin

Samverkan vid sjukskrivning för psykisk ohälsa -
ur allmänläkares perspektiv, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/248171