Symtom inom somatisering bland kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp: en kartläggningsstudie
Project number : 248401
Created by: Carina Iloson, 2018-05-15
Last revised by: Carina Iloson, 2019-06-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Symptoms within somatization among women after sexual abuse: a scoping review

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Somatiseringssyndrom är vanligt förkommande och beskrivs hos kvinnor delvis bero på tidigare trauma, speciellt sexuella trauma. Cirka en tredjedel av kvinnor i en nordisk population är under sin livstid utsatta för psykisk, fysisk misshandel och/eller sexuella övergrepp. För att underlätta tidig identifiering av faktorer och symtom behövs aktuell forskning om somatiseringssyndrom kartläggas och sammanfattas. Det behövs större insikt om huruvida vissa symtom inom somatisering hos kvinnor kan kopplas till tidigare sexuella trauma.

Syfte
Att kartlägga aktuell forskning vad avser symtom vid somatiseringssyndrom bland vuxna kvinnor kopplad till tidigare sexuellt trauma.

Metod
En scoping review kommer att genomföras. Databaserna PubMed MEDLINE, PsycINFO och Cochrane Library kommer sökas. Referenslistor i inkluderade artiklar kommer att sökas manuellt för ytterligare referenser. Artiklarna kommer att sammanställas och syntetiseras.

Förväntat resultat
En sammanfattning av forskningsfältet förväntas ge insikt i huruvida symtom hos kvinnor med somatiseringssyndrom kan vara kopplade till tidigare sexuella trauma. Kunskapen kan hjälpa läkare att tidigt identifiera symtom som del i somatiseringssyndrom, som kombinerat med en specifik händelse i en persons historia kan möjliggöra tidig diagnos av somatiseringssyndrom och därmed ett förbättrat omhändertagande. Tidig diagnos kan minska både personligt lidande och samhällsresurser. Riktade åtgärder och behandlingar kan då komma in tidigare i processen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Background: Somatization, a number of medically unexplained physical symptoms for many years, is a resource-intensive condition with much suffering. A connection has been shown between previous sexual abuse among women and lifetime diagnosis of functional gastrointestinal disorders, chronic non-specific pain and chronic pelvic pain. Early diagnosis would be a great help for both patients and society. The purpose of this study is to review and summarize the literature on somatization disorder in women who have been sexually abused.

Method: A scoping review methodology will be used to map current knowledge in the field.

Expected result: To increase knowledge about symptoms in and management of somatization disorder in women who have experienced sexual trauma, which might help to diagnose somatization earlier.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Somatoform Disorders
Disorders having the presence of physical symptoms that suggest a general medical condition but that are not fully explained by a general medical condition, by the direct effects of a substance, or by another mental disorder. The symptoms must cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other areas of functioning. In contrast to FACTITIOUS DISORDERS and MALINGERING, the physical symptoms are not under voluntary control. (APA, DSM-IV)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Närhälsan Kungshöjd gynekologmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Del av anställning inom VKV

Tutor

Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Symtom inom somatisering bland kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp: en kartläggningsstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/248401