Patientflöden vid nybesök till primärvården via videokonsultation med läkare.
Project number : 248441
Created by: Love Ahlström, 2018-05-16
Last revised by: Love Ahlström, 2019-06-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-06-07
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Nybesök via videokonsultation realtid hos läkare inom primärvård är relativt ny, internationellt förekommande vårdform. Det vetenskapliga underlaget är begränsat. Detta arbete syftar till att få ökad kunskap om patientkaraktäristika och handläggning av de som använder videokonsultation med läkare inom Närhälsan Online.

Datainsamling sker retrospektivt via journalgranskning och ackumulerad data via Medrave. Systematiskt insamlas data avseende demografi, kontaktorsak, diagnos och handläggning. Resultat presenteras utifrån datanivå och statistisk analys sker med ickeparametriska test.

Detta projekt förväntas ge ny kunskap om patientkaraktäristika och handläggning vid nybesök till läkare i primärvård via videokonsultation och underlag till utvärdering av Närhälsan Online samt generera nya frågeställningar för ytterligare forskning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Nybesök via videokonsultation realtid hos läkare inom primärvård är relativt ny, internationellt förekommande vårdform. Det vetenskapliga underlaget är begränsat. Detta arbete syftar till att få ökad kunskap om patientkaraktäristika och handläggning av de som använder videokonsultation med läkare inom Närhälsan Online.

Metod: Datainsamling sker retrospektivt via journalgranskning och ackumulerad data via Medrave. Systematiskt insamlas data avseende demografi, kontaktorsak, diagnos och handläggning. Resultat presenteras utifrån datanivå och statistisk analys sker med ickeparametriska test.

Förväntat resultat: Ge ny kunskap om patientkaraktäristika och handläggning vid nybesök till läkare i primärvård via videokonsultation och underlag till utvärdering av Närhälsan Online samt generera nya frågeställningar för ytterligare forskning.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Telemedicine
Delivery of health services via remote telecommunications. This includes interactive consultative and diagnostic services.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Patientflöden vid nybesök till primärvården via videokonsultation med läkare., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/248441