Hur hanterar ST-läkare i allmänmedicin medicinsk osäkerhet?
Project number : 248791
Created by: Beatrice Joneken, 2018-05-21
Last revised by: Beatrice Joneken, 2019-03-20
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Allmänläkaryrket innebär att kunna hantera medicinsk osäkerhet, dock har de flesta studier fokuserat på att förminska den snarare än hur den hanteras. Syftet med den här studien är att undersöka hur ST-läkare i allmänmedicin hanterar medicinsk osäkerhet. Materialet kommer att insamlas via diskussioner i fokusgrupp och sedan analysers för att uppnå ökad förståelse på området. Förhoppningen är att denna typ av forskning ska kunna vara ett bidrag i utbildnings- och handledningssammanhang. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Allmänläkaryrket innebär att kunna hantera medicinsk osäkerhet. Tidigare studier har gjorts framför allt med hjälp av enkäter och fokus har legat på hur den medicinska osäkerheten kan reduceras.
Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur ST-läkare i allmänmedicin hanterar medicinsk osäkerhet.
Metod: Diskussioner genomfördes i fokusgrupper som ljudinspelades och transkriberades. Datamaterialet analyserades sedan med hjälp av systematisk textkondensering enligt Malterud.
Resultat: Olika sätt att hantera medicinsk osäkerhet som framkom var: medvetenhet om inverkan av stress/trötthet, acceptera osäkerhet som en del av läkaryrket, tydlig kommunikation med patienten, planera rimlig utredning av patienten, rådfråga och söka information samt att hantera medicinsk osäkerhet på fritiden.
Diskussion: Strategierna som identifierades i studien överensstämde väl med strategier inom forskning på områdena medicinsk osäkerhet, stress/utbrändhet, beslutsfattande och resilience. Områdena medvetenhet om inverkan av stress/trötthet samt att hantera medicinsk osäkerhet på fritiden verkade gå utanför vad man tidigare inkluderat i forskning om hur medicinsk osäkerhet hanteras. Forskning av den här typen kan vara till nytta i utbildnings- och handledningssammanhang.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Uncertainty
The condition in which reasonable knowledge regarding risks, benefits, or the future is not available.
Focus Groups
A method of data collection and a qualitative research tool in which a small group of individuals are brought together and allowed to interact in a discussion of their opinions about topics, issues, or questions.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Styrsö vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Hur hanterar ST-läkare i allmänmedicin medicinsk osäkerhet?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/248791