Kan antalet barn en kvinna fött påverka livslängden? Effekten av reproduktion på förväntad livslängd.
Project number : 248861
Created by: Dorinel Nicolae Popescu, 2018-05-22
Last revised by: Dorinel Nicolae Popescu, 2018-05-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Can the number of children a woman has birth affect life expectancy? Effect of reproduction on lifespan.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Effekterna av fertilitet på förväntad livslängd har diskuterats under senaste decienierna men resultaten är inte samstämmiga. Graviditet och födsel har stora konsekvenser i människokroppen och innebär inte bara biologiska / endokrinologiska konsekvenser utan också förändringar i livsstil och socioekonomiska aspekter. I 1968 började i Göteborg, den andra största staden i Sverige en kvinnoundersökning i vilken deltog 1462 personner. Urvalet baserades på födelsedatum som tillsammans med hög deltagande (90,1%) gjorde att deltagarna var en representativ grupp i de studerade åldersgrupperna. Deltagarna följdes upp under 50 år och insamlade data har använts i flera studier.

Syfte

Studiens syfte är att analysera sambandet mellan antalet barn en kvinna fött, ålder vid första respektive sista graviditet och förväntad livslängd.

Metod

I studien används data från Kvinnoundersökningen. Exklusionskriterier var onaturliga dödsorsaker (olyckor, självmord). Data om deltagarens livslängd samlades från nationella Dödsorsaksregistret och Sjukvårdsregistret . Kvinnorna som inkluderades i studien delades upp i fem grupper beroende på fertilitet (utan barn, 1 barn, 2-3 barn, 4-5 barn, 6+ barn). Sedan  delades upp deltagarna i tre grupper beroende på åldern vid första förlossning (tidigt första förlossning <18 år, förlossning mellan 18-30 år, sent första förlossning >30 år) och i två grupper beroende på åldern vid sista förlossning (<35 år och 35+ år). De statistiska metoder som används för att analysera grupperna inkluderar COX regression för överlevnadsanalys och Chi2 test för dataanalys mellan grupperna.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Backgrund

Teoretiskt  finns det flera mekanismer genom vilka fertilitet/antal barn en kvinna fött kan påverka livslängden inklusive naturligt urval, reproduktiv kostnad, biologiska / endokrina förändringar i samband med graviditet, komplikationer i samband med graviditet och förlossning, livsstilsförändringar och socioekonomiska faktorer. Personerna som har barn verkar ha en hälsosammare livsstil genom mer fysisk aktivitet, mindre alkoholkonsumtion och mindre rökning jämfört med de som inte har barn.

Det finns flera studier som har analyserad sambandet mellan antalet barn en kvinna fött och henns förväntade livslängd eller relationen mellan kvinnans ålder vid första respektive sista graviditeten och postmenopausala överlevnad. Resultaten är inte samstämmiga. De flesta studier har visat en positiv koppling mellan fertilitet och livslängd, några studier ingen koppling alls och andra studier en negativ koppling. Det finns data om att nullipara kvinnor och kvinnor som har 5 eller fler barn har högre mortalitet i jämförelse med dem som fött 1-4 barn och att  barnlösa kvinnor har högre post reproduktiv mortalitet.

Det är oklart om man i dessa studier undersökt orsaken till barnlösheten, till exempel  infertilitet eller andra medicinska tillstånd och om det är dessa som är kopplade till kortare förväntad livslängd eller inte. Infertilitet/låg paritet verkar öka risken för att utveckla gynekologisk cancer (ovarial, endometrial och bröst) och högre ålder vid första förlossning verkar vara associerad med lobulär bröstcancer.  

Polycystiskt ovariesyndrom, diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar ökar å andra sida risken för infertilitet. Graviditetet påverkar kolhydraternas metabolism och kan leda till hypertoni, fetma, insulinresistens, högre risk för diabetes och andra kardiovaskulära sjukdomar och genom dessa öka mortaliteten.  

I 1968-1969, deltog 1462 kvinnor i en prospektiv populationstudie av kvinnor i Göteborg, den andra största staden i Sverige med en population på cirka 430 000 invånare. Urvalet baserades på födelsedatum som tillsammans med högt deltagande (90,1%) gjorde att deltagarna var ett representativt tvärsnitt av kvinnor från samhället i de studerade åldersgrupperna. Deltagarna undersöktes vid fyra ytterligare tillfälle  1974-1975, 1980-1981, 1992-1993 och 2000-2001.

Data från Kvinnoundersökning har tidigare använts i flera studier som analyserade bland annat sambandet mellan alkoholkonsumtion och kardiovaskulär dödlighet / risken för att utveckla cancer och sambandet mellan psykisk stress och psykosomatiskt symptom. Vi använde data från Kvinnoundersökning för att studera sambandet mellan fertilitet/antal födda barn,  åldern vid första respektive sista förlossning och förväntad livslängd.

Sfte/frågeställning

Studiens syfte är att studera sambandet mellan reproduktion/antal födda barn, åldern vid första respektive sista förlossning och förväntad livslängd i en populationsstudie av kvinnor från 1968 och framåt.

 Metod

Vi hämtade material ifrån Kvinnoundersökning. Exklusionskriterier var onaturliga dödsorsaker (olyckor, självmord).

Data om deltagarens livslängd samlades från nationella Dödsorsaksregistret och Sjukvårdsregistret. I studien inkluderades flera faktorer såsom känd infertilitet, blodtrycksvärde, kolesterolvärde, lipider, BMI, WHR, rökning, alkoholintag, civilstånd och andra socioekonomiska faktorer.

Kvinnorna var delade i fem grupper beroende på fertilitet (utan barn, 1 barn, 2-3 barn, 4-5 barn, 6+ barn), i tre grupper beroende på åldern vid första förlossning (tidig första förlossning <18 år, förlossning mellan 18-30 år, sen första förlossning >30 år) och i två grupper beroende på åldern vid sista förlossning (<35 år och 35+ år). De statistiska metoder som används inkluderar COX regression för överlevnadsanalys och Chi2 test mellan grupperna.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Reproduction
The total process by which organisms produce offspring. (Stedman, 25th ed)
Life Expectancy
A figure representing the number of years, based on known statistics, to which any person of a given age may reasonably expect to live.
Fertility
The capacity to conceive or to induce conception. It may refer to either the male or female.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Sjöbo vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Kan antalet barn en kvinna fött påverka livslängden? Effekten av reproduktion på förväntad livslängd., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/248861