Närståendes uppfattningar av kontinuitet vid vård och behandling vid kronisk hjärtsvikt
Project number : 248991
Created by: Malin Östman, 2018-05-28
Last revised by: Malin Östman, 2019-06-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Att leva med kronisk hjärtsvikt innebär ett liv med en sjukdom som gradvis försämras och som medför en rad olika besvär. Både patienter och deras närstående uttrycker att de lever med ovisshet om hur de ska hantera sjukdomen med alla besvär och begränsningar som den medför i vardagen. De upplever ibland en osäkerhet över vem de ska kontakta vid försämring och att de slussas mellan olika vårdgivare utan att någon verkar ta ett övergripande ansvar för deras vård och behandling. Därtill kan besked om vård och behandling variera beroende på vem de talar med.

Syfte: Studien avser att beskriva kvalitativt skilda uppfattningar av kontinuitet vid vård och behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt utifrån närståendes perspektiv.

Metod: Studien är kvalitativ med induktiv ansats baserad på fenomenografisk metod. Datainsamling sker via intervjuer med närstående (n=15) till patienter med kronisk hjärtsvikt som varit i kontakt med primärvård och sjukhus. Intervjuerna spelas in digitalt, skrivs ut ordagrant och analyseras därefter.

Förväntat resultat: Studien förväntas synliggöra närståendes uppfattning om fenomenet vårdkontinuitet vid vård och behandling av kronisk hjärtsvikt samt att utgöra underlag för utveckling av arbetsmetoder som stärker vårdkontinuiteten för patienter med kronisk hjärtsvikt och deras närstående.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Att leva med kronisk hjärtsvikt innebär ett liv med en sjukdom som gradvis försämras och som medför en rad olika besvär. Både patienter och deras närstående uttrycker att de lever med ovisshet om hur de ska hantera sjukdomen med alla besvär och begränsningar som den medför i vardagen. De upplever ibland en osäkerhet över vem de ska kontakta vid försämring och att de slussas mellan olika vårdgivare utan att någon verkar ta ett övergripande ansvar för deras vård och behandling. Därtill kan besked om vård och behandling variera beroende på vem de talar med. Syftet med studien är att beskriva kvalitativt skilda uppfattningar av kontinuitet vid vård och behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt utifrån närståendes perspektiv. Studien är kvalitativ med induktiv ansats baserad på fenomenografisk metod. Datainsamling sker via intervjuer med närstående (n=15) till patienter med kronisk hjärtsvikt som varit i kontakt med primärvård och sjukhus. Intervjuerna spelas in digitalt, skrivs ut ordagrant och analyseras därefter. Resultatet kommer att redovisas i en vetenskaplig tidskrift. Studien ingår som ett delarbete i en avhandling som avser att utveckla kunskaper om kontinuitet i vård och behandling vid kronisk hjärtsvikt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Continuity of Patient Care
Health care provided on a continuing basis from the initial contact, following the patient through all phases of medical care.
Heart Failure
A heterogeneous condition in which the heart is unable to pump out sufficient blood to meet the metabolic need of the body. Heart failure can be caused by structural defects, functional abnormalities (VENTRICULAR DYSFUNCTION), or a sudden overload beyond its capacity. Chronic heart failure is more common than acute heart failure which results from sudden insult to cardiac function, such as MYOCARDIAL INFARCTION.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Källstorp vårdcentral (Trollhättan) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Högskolor - Högskolan i Borås - Inst för vårdvetenskap

Tutor

Annelie Sundler
Biträdande professor, Inst för vårdvetenskap
Ann-Helén Sandvik
universitetslektor, Inst för vårdvetenskap
Siv Bäck-Pettersson
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal

Finansiering

Grants

FoU-rådet Fyrbodal (VGFOUFBD-801681)
70 000 SEK (applied sum: 101 385 SEK)
Malin Östman

2018,


Närståendes uppfattningar av kontinuitet vid vård och behandling vid kronisk hjärtsvikt, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/248991