Kvinnors tankar vid känd hypotyreos vid graviditet.
Project number : 249021
Created by: Sandra Loftenius, 2018-05-28
Last revised by: Sandra Loftenius, 2018-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Prevalens för hypotyreos är uppskattningsvis 2-3%. Bland gravida kvinnor har 1-2% en känd tyroideasjukdom där hypotyreos är vanligast. Globalt sett är prevalens av jodbrist hög och anses vara den största orsaken till hypotyreos medan i Sverige är sällan förekommande. Den vanligaste orsaken i Sverige är kronisk autoimmun hypotyreos så kallad Hashimototyreoidit. Sjukdomen är associerad med både infertilitet och missfall. Obehandlad hypotyreos eller underbehandlad hypotyreos kan orsaka hypotyreossymtom och har ökad risk för graviditetskomplikationer. Kvinnor i fertil ålder med levotyroxinbehandling skall instrueras att kontrollera sin tyroideafunktion vid planerad graviditet eller så snart den konstaterats och på egen hand öka sin dosering så fort gravidtet konstaterats. Häslo-och sjukvården nutarbetar evidensbaserade riktlinjer och det finns många observationsstudier inom ämnet dock saknas kunskap om uppfattning och tankar om hypotyreos hos den gravida kvinnan med känd hypotyreos. 

En kvalitativ studie kommer utföras där gravida kvinnor med känd hypotyreos intervjuas genom semistrukturerad intervju. Intervjuerna kommer att transkriberas och analyseras enligt systematisk textkondensering inspirerad av Giorgi och modifierad av Malterud. Syftet med studien är att belysa uppfattning och tankar om hypotyreos vid gravidtet hos kvinnor med känd hypotyreos. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

En kvalitatitv studie där gravida kvinnor med känd hypotyreos intervjuas genom semistrukturerad intervju. Intervjuerna kommer att transkriberas och analyseras enligt systematisk textkondensering inspirerad av Giorgi och modifierad av Malterud. Syftet med studien är att belysa uppfattning och tankar om hypotyreos vid graviditet hos kvinnor med känd hypotyreos. 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hypothyroidism
A syndrome that results from abnormally low secretion of THYROID HORMONES from the THYROID GLAND, leading to a decrease in BASAL METABOLIC RATE. In its most severe form, there is accumulation of MUCOPOLYSACCHARIDES in the SKIN and EDEMA, known as MYXEDEMA.
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Alingsås - Nötkärnan Sävelången Familjeläkare & BVC AB - Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Else Hellebö Johanson
Leg. dietist, Klinisk näringsfysiolog, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Närhälsan dietistenhet

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

En kvalitativ studie där gravida kvinnor med känd hypotyreos intervjuas genom semistrukturerad intervju. Intervjuerna kommer att transkriberas och analyseras genom systematisk textkondensering inspirerad av Girogi och modifierad av Malterud. Syftet med denna studie är att belysa uppfattning och tankar om hypotyreos vid graviditet hos kvinnor med känd hypotyreos. 

Kvinnors tankar vid känd hypotyreos vid graviditet., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249021