Avslag på asylansökan och psykisk (o)hälsa. En intervjustudie.
Project number : 249041
Created by: Karl Gårdfeldt, 2018-05-28
Last revised by: Karl Gårdfeldt, 2018-06-19 Verified: 2019-03-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

-

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Detta är en intervjustudie med syftet att undersöka reaktioner hos individer som fått avslag på en asylansökan hos Migrationsverket i Sverige. Genom att öka kunskapen på reaktioner på ett avslag kan både vård och behandling av denna patientgrupp öka och dessutom ligga till grund för vidare forskning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med studien är att undersöka reaktioner hos individer som fått avslag på en asylansökan. Genom att intervjua asylsökande som fått avslag och genomföra en induktiv innehållsanalys av svaren kan gemensamma teman identifieras. Beskrivning av dessa teman kan ge en bättre förståelse av denna patientgrupp. Ur ett folkhälsoperspektiv kan denna förståelse skapa förutsättningar för att minska den psykiska ohälsan hos denna patientgrupp och ligga till grund för vidare forskning. Ur ett primärvårdsperspektiv kan denna förståelse användas för att öka vårdgivarnas kunskap och därmed förbättra behandlingen av denna patientgrupp.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Refugees
Persons fleeing to a place of safety, especially those who flee to a foreign country or power to escape danger or persecution in their own country or habitual residence because of race, religion, or political belief. (Webster, 3d ed)
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC AB - Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Kjell Reichenberg
Docent, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Förening

Avslag på asylansökan och psykisk (o)hälsa. En intervjustudie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249041