Avslag på asylansökan och psykisk (o)hälsa. En intervjustudie.
Project number : 249041
Created by: Karl Gårdfeldt, 2018-05-28
Last revised by: Karl Gårdfeldt, 2018-06-19 Verified: 2019-03-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

-

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Detta är en intervjustudie med syftet att undersöka reaktioner hos individer som fått avslag på en asylansökan hos Migrationsverket i Sverige. Genom att öka kunskapen på reaktioner på ett avslag kan både vård och behandling av denna patientgrupp öka och dessutom ligga till grund för vidare forskning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med studien är att undersöka reaktioner hos individer som fått avslag på en asylansökan. Genom att intervjua asylsökande som fått avslag och genomföra en induktiv innehållsanalys av svaren kan gemensamma teman identifieras. Beskrivning av dessa teman kan ge en bättre förståelse av denna patientgrupp. Ur ett folkhälsoperspektiv kan denna förståelse skapa förutsättningar för att minska den psykiska ohälsan hos denna patientgrupp och ligga till grund för vidare forskning. Ur ett primärvårdsperspektiv kan denna förståelse användas för att öka vårdgivarnas kunskap och därmed förbättra behandlingen av denna patientgrupp.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
not checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Refugees
Persons fleeing to a place of safety, especially those who flee to a foreign country or power to escape danger or persecution in their own country or habitual residence because of race, religion, or political belief. (Webster, 3d ed)
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC AB - Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Kjell Reichenberg
Docent, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Förening

Avslag på asylansökan och psykisk (o)hälsa. En intervjustudie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249041?show_hidden_options=true