Leder en initial deltidssjukskrivning vid depression till en kortare tid som sjukskriven?
En journalstudie av sjukskrivna patienter med depression på Frölunda Vårdcentral 2015-2018

Project number : 249061
Created by: cecilia Krabbe, 2018-05-28
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2019-08-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Insamling av data gällande sjukskrivningstid och omfattning hos patienter som varit sjukskrivna för depression på Frölunda Vårdcentral mellan 2015-2018. 

Undersöka om initial deltidsjukskrivning vid depression leder till en kortare tid som sjukskriven jämfört med om sjukskrivningen inleddes på heltid.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Med anledning av de ökade sjuktalen i Sverige sedan slutet på 1990-talet har flera åtgärder vidtagits från politiskt håll för att minska sjukskrivningarna. Som led i detta har deltidssjukskrivning blivit en allt vanligare metod för att påskynda återgång i arbete. Muskeloskeletala besvär har länge utgjort en av de största orsakerna till sjukskrivning och här har deltidssjukskrivning en visad effekt vad gäller snabbare återgång till heltidsarbete. Deltidssjukskrivning har också en liknande effekt för långtidssjukskrivna, oberoende av diagnos (>120 dagar). Idag står psykiatriska diagnoser bakom majoriteten av sjukskrivningsfallen och i denna grupp har också den största ökningen ägt rum de senaste åren. Depression utgör cirka 30 % i denna grupp. Det finns dock få studier som kartlagt relationen mellan deltidssjukskrivning och sjukskrivningstid för psykiatriska diagnoser. Då depression utgör en betydande andel i sjukskrivningsstatistiken, kan det vara värdefullt att undersöka denna relation, särskilt eftersom de rådande rekommendationerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet gör gällande att läkaren bör sjukskriva mer på deltid.

Syfte

Den övergripande frågeställningen i studien är om en initial deltidssjukskrivning vid depression leder till en kortare tid som sjukskriven i en population av patienter som sjukskrivits för egentlig depression. Föreligger det någon skillnad mellan de med lindring, medelsvår eller ospecificerad depression? Vidare undersöks om det finns någon könsskillnad för dessa subgrupper.

Metod

Denna retrospektiva journalstudie studie gör en ansats till att kartlägga om det finns ett samband mellan initial deltidssjukskrivning vid depression och förkortad tid som sjukskriven, jämfört med om sjukskrivningen började på heltid. Sjukskrivningstid respektive omfattning studeras i en population om 150 patienter sjukskrivna för depression vid Frölunda Vårdcentral under åren jan 2015- jan 2018.

Frölunda Vårdcentral ligger i Västra Göteborg. Vårdcentralen har 12 000 listade patienter av blandad socioekonomisk status med en hög andel nysvenskar. Här finns ett jämförelsevis stort antal patienter med psykiatriska diagnoser.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Frölunda vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Maria Rosvall
Överläkare, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Socialmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Leder en initial deltidssjukskrivning vid depression till en kortare tid som sjukskriven?
En journalstudie av sjukskrivna patienter med depression på Frölunda Vårdcentral 2015-2018, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249061