Betydelsen av f-hb vid misstanke om tjock- och ändtarmscancer
En retrospektiv journalgranskningsstudie av patienter listade på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen

Project number : 249081
Created by: Cecilia Ekbom Pedersen, 2018-05-28
Last revised by: Cecilia Ekbom Pedersen, 2018-06-04 Verified: 2019-04-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-10-30
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2020-01-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Tjock- och ändtarmscancer hör till de vanligaste cancerdiagnoserna i världen och är den näst vanligaste att dö av i Sverige. För bästa prognos gäller det att diagnostisera sjukdomen i tidigt skede och som hjälpmedel för diagnostisering används avföringsprovet f-hb. Det saknas idag nationella riktlinjer för provtagning med f-hb samt för tolkning av provresultatet, och detta leder ofta till osäkerhet hos läkare omkring hur, när och om provet skall användas. Syftet med detta projekt är att kartlägga hur läkarna på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen använder f-hb och hur resultatet av testet påverkar den fortsatta handläggningen.

Metod

Studien är en retrospektiv journalgranskningsstudie av patienter på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen under perioden januari 2016 – december 2017. Med hjälp av Medrave4 väljs samtliga f-hb-resultat ut, hos patienter över 40 år. De vanligaste symtomen som leder till provtagning belyses och handläggningen kartläggs därefter utifrån positiva resp. negativa resultat. Samtidig eventuell förekomst av anemi (med eller utan järnbrist) kommer också att belysas. Eventuell statistisk signifikant skillnad mellan handläggningen vid positivt resp. negativt resultat kommer att undersökas med hjälp av chitvå-testet.

Tänkbar nytta med projektet

Projektet kommer att belysa hur läkarna på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen använder f-hb och kartläggningen kommer att ge en ökad kunskap omkring detta. Detta i sin tur kan eventuellt genom en vidareutveckling av projektet leda fram till lokala riktlinjer på vårdcentralen för när och hur provet bör användas.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Tjock- och ändtarmscancer hör till de vanligaste cancerdiagnoserna i världen och är den näst vanligaste att dö av i Sverige. För bästa prognos gäller det att diagnostisera sjukdomen i tidigt skede och som hjälpmedel för diagnostisering används avföringsprovet f-hb. Det saknas idag nationella riktlinjer för provtagning med f-hb samt för tolkning av provresultatet, och detta leder ofta till osäkerhet hos läkare omkring hur, när och om provet skall användas. Syftet med detta projekt är att kartlägga hur läkarna på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen använder f-hb och hur resultatet av testet påverkar den fortsatta handläggningen.

Metod

Studien är en retrospektiv journalgranskningsstudie av patienter på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen under perioden januari 2016 – december 2017. Med hjälp av Medrave4 väljs samtliga f-hb-resultat ut, hos patienter över 40 år. De vanligaste symtomen som leder till provtagning belyses och handläggningen kartläggs därefter utifrån positiva resp. negativa resultat. Samtidig eventuell förekomst av anemi (med eller utan järnbrist) kommer också att belysas. Eventuell statistisk signifikant skillnad mellan handläggningen vid positivt resp. negativt resultat kommer att undersökas med hjälp av chitvå-testet.

Tänkbar nytta med projektet

Projektet kommer att belysa hur läkarna på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen använder f-hb och kartläggningen kommer att ge en ökad kunskap omkring detta. Detta i sin tur kan eventuellt genom en vidareutveckling av projektet leda fram till lokala riktlinjer på vårdcentralen för när och hur provet bör användas.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Investigative Techniques
Investigative techniques used in pre-clinical and clinical research, epidemiology, chemistry, immunology, genetics, etc. They do not include techniques specifically applied to DIAGNOSIS; THERAPEUTICS; anesthesia and analgesia; SURGICAL PROCEDURES, OPERATIVE; and DENTISTRY.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Andrea Mikkelsen
Med dr, leg. Dietist, specialist folkhälsa/Barnhälsovård och födoämnesöverkänslighet/pediatrik, Närhälsan Mölnlycke barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Partille barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Närhälsan Partille barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Betydelsen av f-hb vid misstanke om tjock- och ändtarmscancer
En retrospektiv journalgranskningsstudie av patienter listade på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249081