Upplevelser, erfarenheter och attityder hos primärvårdspatienter om hur våra levnadsvanor påverkar utvecklandet av hjärt- kärlsjukdom. En kvalitativ studie.
Project number : 249131
Created by: Christoffer Liedholm, 2018-05-29
Last revised by: Christoffer Liedholm, 2018-05-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen, och våra levnadsvanor spelar en väsentlig roll i utvecklandet av detta. En klar majoritet av alla hjärt-kärlrelaterade dödsfall kan förebyggas av hälsosamma levnadsvanor, och primärvården har ett stort ansvar för primärprevention. Det första behandlingssteget är motiverande samtal och råd, och detta behandlingssteg förbises lätt till förmån för medikamentell behandling. Även om det finns kunskap lättillgänglig om vilka riskfaktorer och livsstilsåtgärder som påverkar hjärt- kärlsjukdom, saknas det studier som undersöker patienters upplevelser, erfarenheter och attityder om icke medikamentell behandling inom primärvården.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen, och våra levnadsvanor spelar en väsentlig roll i utvecklandet av detta. En klar majoritet av alla kardiovaskulära dödsfall kan förebyggas av hälsosamma levnadsvanor, och primärvården har ett stort ansvar för primärprevention. Det första behandlingssteget är motiverande samtal och råd, och detta behandlingssteg förbises lätt till förmån för farmakologisk behandling. Även om det finns kunskap lättillgänglig om vilka riskfaktorer och livsstilsåtgärder som påverkar hjärt- kärlsjukdom, saknas det studier som undersöker patienters upplevelser, erfarenheter och attityder om icke farmakologisk behandling inom primärvården.

Syfte/frågeställning

Syftet med denna studie är att utforska upplevelser, erfarenheter och attityder hos primärvårdspatienter om icke farmakologisk behandling av hjärt-kärlsjukdomar, vilka riskfaktorer och livsstilsåtgärder som påverkar insjuknande.

Metod

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie där 6-8 primärvårdspatienter kommer att delta. Intervjuerna kommer att transkriberas och analyseras enligt systematisk textkondensering enligt Malterud 2014.

Förväntat resultat

Studien förväntas ge en uppfattning om primärvårdspatienters upplevelser, erfarenheter och attityder om icke farmakologisk behandling av hjärt-kärlsjukdom. Kunskap om detta skulle kunna ligga till grund för utvärdering av vårdpersonals arbete med icke farmakologisk behandling och användas för att förbättra sättet som vårdpersonal arbetar med detta område, och därmed förhoppningsvis kunna förhindra morbiditet och mortalitet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Coronary Disease
An imbalance between myocardial functional requirements and the capacity of the CORONARY VESSELS to supply sufficient blood flow. It is a form of MYOCARDIAL ISCHEMIA (insufficient blood supply to the heart muscle) caused by a decreased capacity of the coronary vessels.
Peripheral Vascular Diseases
Pathological processes involving any one of the BLOOD VESSELS in the vasculature outside the HEART.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Alingsås - Bräcke Diakoni - Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Upplevelser, erfarenheter och attityder hos primärvårdspatienter om hur våra levnadsvanor påverkar utvecklandet av hjärt- kärlsjukdom. En kvalitativ studie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249131