Öppen mottagning
En intervjustudie med sjuksköterskor/distriktsköterskor om deras upplevelse att arbeta på en vårdcentral med otriagerad drop-in mottagning

Project number : 249221
Created by: Oskar Svensson, 2018-06-03
Last revised by: Oskar Svensson, 2018-06-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2020-02-02
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Erfarenheter visar att verksamheten på vårdcentraler med olika arbetsmodeller är att det ofta föreligger en diskussion kring hur mottagningsarbetet bör utföras för att uppnå en så hög kvalitet som möjligt för både patienter och personal.

Det behövs idag mer forskning som belyser vad sjuksköterskor/distriktsköterskor själva upplever att arbeta på en sådan mottagning då det är otillräckligt belagt i den vetenskapliga litteraturen.

Syfte

Syftet med studien är att utforska upplevelser hos sjuksköterskor/distriktssköterskor i deras arbete på en vårdcentral med daglig otriagerad drop-in mottagning utan tidsbeställning till läkare.

Metod

Studien kommer att genomföras som en empiristisk-holistisk kvalitativ intervjustudie med 6-8 sjuksköterskor/distriktssköterskor. Intervjuerna kommer att transkriberas och analyseras enligt systematisk textkondensering enligt Malterud.

Förväntat resultat

Studien förväntas ge kunskap om hur sjuksköterskor/distriktsköterskor upplever att arbeta på en arbetsplats där det inte enbart finns bokningsbara läkartider. Studien förväntas ge en ökad kunskap kring möjliga för- och nackdelar med en sådan mottagning. Förhoppningsvis kan det, genom att ta till vara på resultatet, leda till förbättringar i sättet att arbeta på en vårdcentral.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Community Health Centers
Facilities which administer the delivery of health care services to people living in a community or neighborhood.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Alingsås - Nötkärnan Sävelången Familjeläkare & BVC AB - Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Öppen mottagning
En intervjustudie med sjuksköterskor/distriktsköterskor om deras upplevelse att arbeta på en vårdcentral med otriagerad drop-in mottagning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249221