Finns det samband mellan ländryggssmärta och benlängdsskillnad. En Litteraturstudie enligt Scoping Review.
Project number : 249341
Created by: Per Flakberg, 2018-06-05
Last revised by: Per Flakberg, 2018-06-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Ländryggssmärta är orsak till daglig smärta och lidande hos en betydande andel av jordens befolkning och kostnaderna för samhället ökar snabbare än genomsnittet för andra medicinska tillstånd. Orsaken till ländryggssmärta är oftast oklar. En aktuell sammanfattning av den forskning som till idag finns utförd om aktuella behandlingsalternativ vid ländryggssmärta visar att det saknas tillräcklig evidens för de flesta av åtgärder. Orsakerna bakom ländryggssmärta, som i sig inte är någon diagnos, är sannolikt mycket sammansatta och komplexa. Rörelseträning är dokumenterat till nytta medan stillasittande högst sannolikt är skadligt för ländryggen. Globalt finns det luckor mellan aktuell evidens och den behandling som utförs i praktiken. Istället för aktiv rehabilitering överdrivs användning av åtgärder som kan vara mycket skadliga för patienten. Vila, röntgenundersökningar, morfinpreparat, spinala injektioner och spinal kirurgi kan vara skadliga för patienten på olika sätt. Benlängdsskillnad anses av en del forskare vara en orsak till ländryggsbesvär. Det finns både teoretiska och ett vissa vetenskapliga stöd för att felställningar orsakade av även mindre benlängdsskillnad från 5 mm kan orsaka smärta och degenerativa förändringar i ländryggen. Syftet med studien är att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget beträffande sambandet mellan benlängdsskillnad och ländryggssmärta. Genom att använda en scoping review görs en översyn av det aktuella kunskapsläget inom området.

Sökning genomförs i Pubmed och Scopus. Förväntat resultat är 10-15 artiklar som ger en inblick i aktuellt forskningsläge vad gäller benlängdsskillnad och ländryggssmärta.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Ländryggssmärta är idag den vanligaste orsaken till förlorade år med funktionsnedsättning i hela världen [1]. Omkring 80 % söker någon gång i sitt liv vård för ländryggssmärta. Under 2015 beräknades att 540 miljoner människor led av funktionsnedsättande ländryggssmärta i varje stund [2]. Hälsovården behöver prioritera förebyggande åtgärder och terapi i större omfattning om vi skall kunna lyckas med att minska följderna av ryggsjukdom [3]. Kostnaderna för ländryggsmärta är stora för samhället [4]. Smärta är ett komplext tillstånd där psykologiska, sociala, fysiologiska och smärtorsakande faktorer samverkar till smärta och funktionsnedsättning [5]. Ländryggssmärta definieras som en smärta i ländryggen med eller utan utstrålning ner till det ena eller båda benen som varar minst en dag. Ländryggen definieras som området från 12:e revbenet bilateralt dorsalt ner till höfterna [6]. Även sacrum och sacroiliacalederna kan ses som en del av ryggslutet[15].

Benlängdsskillnad

Benlängdsskillnad är ett tillstånd där de nedre extremiteterna är noterbart olika i längd kliniskt [4]. Benlängdsskillnad är ett mycket vanligt tillstånd som bedöms påverka belastningen i ländryggen på ett ogynnsamt sätt. Cirka 60 % av befolkningen antas ha mer än 4 mm i benlängdsskillnad [7]. Benlängdsskillnad kan orsakas av anatomiska längdskillnader i de nedre extremiteternas skelett eller vara funktionell på grund av skillnader i muskeltonus eller avvikelser i leders funktion från det normala. Man har beräknat att 99,9% av fallen med benlängdsskillnad är mindre än 20 mm och klassificeras idag som mild [8]. Benlängdsskillnad antas orsaka en lateral lutning av bäckenet och den lumbala ryggraden, vilket orsakar en asymmetrisk viktbelastning och kroniska funktionella förändringar i bland annat facettleder och diskar med smärta som följd [9]. Stående ställning i dagligt arbete kan mer besvär i ländryggen än sittande arbete vid benlängdsskillnad som är mer än 5 mm [5]. Andra mekanismer som antas orsaka benlängdsskillnad är felställningar i foten [10]. Ländryggssmärta drabbar även barn och då ofta med fynd av asymmetri i bäcken och ländrygg på grund av att benen kan växa i olika takt [11]. Benlängdsskillnad ses ofta efter höftproteskirurgi och kan då orsaka ischias, kronisk ländryggssmärta och artrosförändringar i ländryggen samt missnöjda patienter [12,13]. Benlängdsskillnad kan även orsakas av behandling med ortopediska hjälpmedel som ortopedisk stövel och ge ländryggssmärta [14]. Benlängdsskillnad är liksom ländryggssmärta ett komplext tillstånd som kan orsakas av en mängd olika faktorer. Behandling av benlängdsskillnad oavsett orsak är oftast relativt lätt och även en relativt billig behandling. Vilken benlängdsskillnad som krävs för att ge besvär är under debatt. Idag anser många att en benlängdsskillnad på 10 mm eller mer krävs för att orsaka strukturella förändringar i ländryggen med ländryggssmärta som följd [16]. Det är 1 cm mindre än vad som angivits som mild benlängdsskillnad tidigare (<2cm).

Mätning av benlängdsskillnad

Accepterade metoder för benlängdsmätning är idag flera. Radiologiska metoder anses som gyllene standard men utsätter patienten för strålning och är opraktiskt i en verklig klinisk situation. Mätning med ultraljud är skonsamt men kräver tillgång till dyr utrustning [5]. Direkt klinisk metod mäter avståndet (med måttband) mellan spina iliaca anterior superior och mediala malleolen i liggande [6]. Den indirekta metoden mäter benlängdsskillnad i stående med plattor av olika höjd. Båda dessa metoder anses ge svårigheter att avgöra vilket ben som är det längre trots en benlängdsskillnad på upp till 25 mm [4]. Det finns idag många metoder för benlängdsmätning där de radiologiska metoderna är klart säkrast. Att finna en kliniskt säker metod för terapeuten på arbetsfältet även i fattigare länder är en utmaning i sig.

Varför undersöka benlängdsskillnad

Ländryggssmärta orsakar omfattande besvär för en stor del av befolkningen med stora kostnader för samhället som följd. Det skulle därför vara av stort intresse att studera om det finns samband mellan benlängdsskillnad och ländryggssmärta. Behandlingsmöjligheterna för effekter av mindre benlängdsskillnad är förhållandevis billiga och justerbara [7]. Det finns ett ökat intresse för att begränsa samhällets kostnader för sjukdom från ländryggen. Benlängdsskillnad som orsak till ländryggssmärta är ett relativt outforskat område vad gäller mildare benlängdsskillnad (5-19 mm). Det är också svårt att göra blinda randomiserade studier eftersom behandling eller icke behandling blir mer uppenbar. Det finns behov av större studier [4].

Syfte

Syftet med studien är att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget beträffande samband mellan benlängdsskillnad och ländryggssmärta.

Frågeställningar

Finns det vetenskapligt stöd för orsakssamband mellan benlängdsskillnad och ländryggssmärta.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Leg Length Inequality
A condition in which one of a pair of legs fails to grow as long as the other, which could result from injury or surgery.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Stenungsund vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Marianne Jingrot
Leg. fysioterapeut, Närhälsan Olskroken rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Metod

Studiedesign

Metoden som anses användbar för studiens syfte är en så kallad scoping rewiew [17]. Med denna metod kan man kartlägga den befintliga litteraturen med aktuella sökkriterier inom områden som ännu inte är så väl belysta eller är av komplex karaktär. Man kan få en uppfattning om värdet, omfattningen och kostnaden av en systematic review. En scoping rewiew redovisar funnet sökmaterial utan att vikta evidensstyrkan, och kan visa på luckor i aktuell forskning [18].

Sökstrategier

För att finna artiklar som berör samband mellan benlängdsskillnad och ländryggssmärta görs sökningar i databaserna PubMed och Scopus. Artiklar på engelska och artiklar där hela texten finns tillgänglig inkluderas. En sannolik mängd av studier som kommer att ingå är upp till 15 artiklar. Artiklar som är skrivna och publicerade 2009-2018 kommer att inkluderas.

Söktermer

MESH-termerna ”low back pain”, ”leg length discrepancy” och ”leg length inequality”. Sökning i kombination ”Lumbar spine” och ”sacroiliac joint” kommer för att täcka möjligt urval av artiklar.

EM 

Val av studier

I samarbete med handledare kommer jag att göra ett urval av funna artiklar som studerar ländryggsbesvär och benlängdsskillnad för analys av aktuellt forskningsläge.

Extraktion av data och analys

En sammanställning av funna artiklar kommer att göras för analys av innehållet. Året artikeln publicerades, land, typ av studie, syfte, symtom, eventuell behandling, benlängdsskillnad som ger besvär, fynd, resultat och orsaker. Analys av materialet kommer att göras enligt Arksey och Malleys 5 steg.

Forskningsetiska överväganden

Studien berör inte undersökningar på personer och därmed ser vi inte några etiska problem i genomförandet av studien.

Förväntat resultat

Studien förväntas att kartlägga kunskapsläget vad gäller benlängdsskillnad som en möjlig orsak till ländryggssmärta.


Finns det samband mellan ländryggssmärta och benlängdsskillnad. En Litteraturstudie enligt Scoping Review., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249341