InternetKBT - En enkätstudie om patienters upplevelse av att erbjudas kognitiv bettende terapi via internet
Project number : 249471
Created by: Sima Sasa Nesici, 2018-06-11
Last revised by: Sima Sasa Nesici, 2018-06-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2018-10-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

InternetKBT är vanligtvis strukturerad som ett självhjälpsprogram under omkring 10 veckors tid med stöd av en kvalificerad behandlare via mejl, telefon eller digitalt vårdmöte/skype. Deltagaren får via en websida tillgång till en textavsnitt i veckan och övningar att genomföra på egen hand. Programmen varierar avseende interaktivitet och förekomst av ljud- och videoklipp. Redan 1998 påbörjades utvecklingen av internetbehandling i Sverige. IKBT implementeras nu i Västra Götalands Region ( VGR ) inom psykiatri och primärvård. Behandlingen sker via den nationella platformen Stöd och Behandling ( SOB ). Sjuhärad, område V7 inom Närhälsan, har beviljats innovationsmedel för att implementera iKBT i primärvården. IKBT blir en del av stegvidbehandlingsmodell, bredvid gruppbehandling och individuell psykoterapi. Då IKBT är en ny behandlingsform i primärvårdskontexten är det av intresse att utforska hur patienterna upplever att bli erbjudna den här formen av digital behandling. 

Syftet/frågeställning

Syftet med denna studie är att utföra kartläggning av patienters upplevelse av att erbjudas iKBT vid en nystartad enhet för internetKBT i primärvården. 

1. Hur motiverade är deltagarna att delta i internetKBT mätt med The Nijmegen Motivation ( NML-2 )i en primärvårdskontekt ?

2. Finns det någon skillnad i upplevelsen att erbjudas iKBT mellan unga vuxna, 18-25 år och personer i åldrarna 25-40 år och de över 40 år ?

Metod

Studien är en deskriptiv kartläggning, en så kallad enkätundersökning av patienters upplevelse, mätt med ett standardiserat mått kallat The Nijmegen Motivation List ( NML-2 ). Patienterna bokas in vid vårdcentralerna av läkare eller psykolog, till psykologbedömning vid den centrala enheten. Därefter tillfrågas patienten om hen vill delta. Om deltagarna tackar ja, så skickas en länk med det digital formuläret till patienten. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

InternetKBT är vanligtvis strukturerad som ett självhjälpsprogram under omkring 10 veckors tid med stöd av en kvalificerad behandlare via mejl, telefon eller digitalt vårdmöte/skype. Deltagaren får via en websida tillgång till en textavsnitt i veckan och övningar att genomföra på egen hand. Programmen varierar avseende interaktivitet och förekomst av ljud- och videoklipp. Redan 1998 påbörjades utvecklingen av internetbehandling i Sverige. IKBT implementeras nu i Västra Götalands Region ( VGR ) inom psykiatri och primärvård. Behandlingen sker via den nationella platformen Stöd och Behandling ( SOB ). Sjuhärad, område V7 inom Närhälsan, har beviljats innovationsmedel för att implementera iKBT i primärvården. IKBT blir en del av stegvidbehandlingsmodell, bredvid gruppbehandling och individuell psykoterapi. Då IKBT är en ny behandlingsform i primärvårdskontexten är det av intresse att utforska hur patienterna upplever att bli erbjudna den här formen av digital behandling. 

Syftet/frågeställning

Syftet med denna studie är att utföra kartläggning av patienters upplevelse av att erbjudas iKBT vid en nystartad enhet för internetKBT i primärvården. 

1. Hur motiverade är deltagarna att delta i internetKBT mätt med The Nijmegen Motivation ( NML-2 )i en primärvårdskontekt ?

2. Finns det någon skillnad i upplevelsen att erbjudas iKBT mellan unga vuxna, 18-25 år och personer i åldrarna 25-40 år och de över 40 år ?

Metod

Studien är en deskriptiv kartläggning, en så kallad enkätundersökning av patienters upplevelse, mätt med ett standardiserat mått kallat The Nijmegen Motivation List ( NML-2 ). Patienterna bokas in vid vårdcentralerna av läkare eller psykolog, till psykologbedömning vid den centrala enheten. Därefter tillfrågas patienten om hen vill delta. Om deltagarna tackar ja, så skickas en länk med det digital formuläret till patienten. 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cognitive Therapy
A direct form of psychotherapy based on the interpretation of situations (cognitive structure of experiences) that determine how an individual feels and behaves. It is based on the premise that cognition, the process of acquiring knowledge and forming beliefs, is a primary determinant of mood and behavior. The therapy uses behavioral and verbal techniques to identify and correct negative thinking that is at the root of the aberrant behavior.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Heimdal vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

InternetKBT - En enkätstudie om patienters upplevelse av att erbjudas kognitiv bettende terapi via internet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249471