Konsekvenser av bariatrisk kirurgi i slutenvård och primärvård
Project number : 249831
Created by: Karin Mossberg, 2018-06-21
Last revised by: Karin Mossberg, 2018-11-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Consequences of bariatric surgery in hospitalised and Primary Health Care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det generella syftet med den här studien är att undersöka och kartlägga negativa konsekvenser av viktreducerande kirurgi, med ett fokus på både slutenvård och öppenvård. Fetma är ett stort hälsoproblem i världen idag och har visat sig vara svårt att behandla. Både livstilsförändringar, som kost och motion, samt mediciner har begränsad effekt. Viktreducerande kirurgi har visat sig ha stora effekter på viktnedgång. Därför har andelen operationer med viktreducerande kirurgi ökat i västvärlden senaste åren. Dock har inte bieffekter av kirurgin granskats tillräckligt och dessutom är uppföljningstiden efter operationen kort. Vi vet inte helt och hållet vad dessa personer kan drabbas av för komplikationer på längre sikt. Studien kommer inkludera patienter som har opererats med vikreducerande kirurgi på Norra Älvsborgs Länssjukhus, Fyrbodal, mellan åren 2010 och 2017. Olika metoder för att upptäcka negativa konsekvenser kommer användas. I ett första steg kommer journaler från dessa patienter att granskas, både i öppenvård och slutenvård. Diagnosregister och läkemedelsregister kommer användas för jämförelse.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Obesitas är ett stort hälsoproblem i världen idag och tillståndet är svårbehandlat. Både individuella livsstilsinterventioner och farmakologisk behandling har begränsad effekt, och den senare även biverkningar. Bariatrisk kirurgi har visat sig ha radikala effekter på viktnedgång och komorbiditet såsom typ 2 diabetes. På grund av dess postitiva resultat har andelen operationer med bariatrisk kirurgi ökat i västvärlden senaste åren. Dock har inte bieffekter av kirurgin granskats tillräckligt och uppföljningstiden är kort, upp till 5 år, varför långtidsdata inte finns att tillgå och långtidseffekten är oklar. Det generella syftet med den här studien är att undersöka negativa effekter mer bariatrisk kirurgi med ett fokus på både slutenvård och öppenvård. Studien kommer inkludera patienter som har opererats med bariatrisk kirurgi på Norra Älvsborgs Länssjukhus, Fyrbodal, mellan åren 2010 och 2017. Olika metoder för att upptäcka negativa konsekvenser kommer användas. I ett första steg kommer journaler från dessa patienter att granskas, både i öppenvård och slutenvård. Diagnosregister och läkemedelsregister kommer användas för jämförelse. Studien kommer ge viktig information om konsekvenser av bariatrisk kirurgi, både i primärvård och slutenvård.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Bariatric Surgery
Surgical procedures aimed at producing major WEIGHT REDUCTION in patients with MORBID OBESITY.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Postoperative Complications
Pathologic processes that affect patients after a surgical procedure. They may or may not be related to the disease for which the surgery was done, and they may or may not be direct results of the surgery.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

-

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Närhälsan psykologenheter för mödra- och barnhälsovård - Närhälsan psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Konsekvenser av bariatrisk kirurgi i slutenvård och primärvård, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249831