Behandling av patienter med överkonsumtion av alkohol på Närhälsan Masthugget Vårdcentral.
Project number : 252351
Created by: Jonna Bernmalm, 2018-08-23
Last revised by: Jonna Bernmalm, 2018-09-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Överkonsumtion av alkohol låg på åttonde plats av riskfaktorer som bidrog mest till sjukdomsbördan i Sverige 2016, enligt det internationella projektet "Global Burden of Disease". Riskkonsumtion i Sverige har uppskattats till 17 %. Ungefär 0,5 % av personer som fått vård i primärvården år 2013 har ett konstaterat och dokumenterat riskbruk. Hur behandling och behandlingsresultat ser ut hos överkonsumenter av alkohol på Närhälsan Masthugget Vårdcentral har inte tidigare undersökts. Syftet med denna studie är att kartlägga hur behandling och behandlingsresultat ser ut hos patienter med överkonsumtion av alkohol på Närhälsan Masthugget Vårdcentral.

Metod

112 patienter, män och kvinnor, över 18 år som sökt på Närhälsan Masthugget Vårdcentral under perioden januari 2016 till december 2017 och har överkonsumtion av alkohol, inkluderas. Data samlas genom sökningar i ett statistikprogram på diagnoser och behandlingar som avser överkonsumtion av alkohol. Sökningar görs även på alkoholspecifika blodprover, B-PEth och B-CDT. Primärt utfallsmått är behandlingsmetod samt egenrapporterad förändring av alkoholintag mätt med standardglas per vecka. Sekundära utfallsmått är förändrade värden på blodprover orsakade av alkoholöverkonsumtion (B-PEth, B-CDT, gamma GT, ASAT/ALAT, MCV). 

Tänkbar nytta av projektet

Kartläggningen av behandling och behandlingsresultat hos patienter med överkonsumtion av alkohol kommer att leda till konstruktiva diskussioner på vårdcentralen som kan bidra till ett underlag för en ny lokal rutin som kan vara av hjälp för patientgruppen på vårdcentralen och eventuellt andra enheter i primärvården. 

Nyckelord

Alkoholöverkonsumtion, primärvård, behandling och behandlingsresultat

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Överkonsumtion av alkohol låg på åttonde plats av riskfaktorer som bidrog mest till sjukdomsbördan i Sverige 2016, enligt det internationella projektet "Global Burden of Disease". Riskkonsumtion i Sverige har uppskattats till 17 %. Ungefär 0,5 % av personer som fått vård i primärvården år 2013 har ett konstaterat och dokumenterat riskbruk. Hur behandling och behandlingsresultat ser ut hos överkonsumenter av alkohol på Närhälsan Masthugget Vårdcentral har inte tidigare undersökts. Syftet med denna studie är att kartlägga hur behandling och behandlingsresultat ser ut hos patienter med överkonsumtion av alkohol på Närhälsan Masthugget Vårdcentral.

Metod

Projektet är en retrospektiv kvantitativ studie. 112 patienter, män och kvinnor, över 18 år som sökt på Närhälsan Masthugget Vårdcentral under perioden januari 2016 till december 2017 och har överkonsumtion av alkohol, inkluderas. Data samlas genom sökningar i Med Rave på diagnoser och åtgärdskoder som avser överkonsumtion av alkohol. Sökningar görs även på alkoholspecifika blodprover, B-PEth och B-CDT samt på åtgärdskoden för audit. Primärt utfallsmått är behandlingsmetod samt egenrapporterad förändring av alkoholintag mätt med standardglas per vecka som dikotom variabel (ja/nej). Sekundära utfallsmått är förändrade värden på blodprover orsakade av alkoholöverkonsumtion (B-PEth, B-CDT, gamma GT, ASAT/ALAT, MCV). Deskriptiv statistik används för att sammanställa resultat från kartläggningen. Huvuddelen av data förväntas vara icke normalfördelat och analyser kommer då göras med icke-parametrisk analysmetod, Wilcoxons tecken- rangtest för att jämföra data före/efter behandling.

Tänkbar nytta av projektet

Kartläggningen av behandling och behandlingsresultat hos patienter med överkonsumtion av alkohol kommer att leda till konstruktiva diskussioner på vårdcentralen som kan bidra till ett underlag för en ny lokal rutin som kan vara av hjälp för patientgruppen på vårdcentralen och eventuellt andra enheter i primärvården. 

Nyckelord

Alkoholöverkonsumtion, primärvård, behandling och behandlingsresultat

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Alcohol-Related Disorders
Disorders related to or resulting from abuse or mis-use of alcohol.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Treatment Outcome
Evaluation undertaken to assess the results or consequences of management and procedures used in combating disease in order to determine the efficacy, effectiveness, safety, practicability, etc., of these interventions in individual cases or series.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Masthugget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gamal Abd El-Gawad
Specialist i allmänmedicin, Med Dr, inom Västra Götalandsregionen, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Se bilaga.

Behandling av patienter med överkonsumtion av alkohol på Närhälsan Masthugget Vårdcentral., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/252351