Internetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrin
Project number : 252671
Created by: Linnea Nissling, 2018-08-29
Last revised by: Linnea Nissling, 2019-03-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Peer-supported Internet Mediated psychological treatment for Adults with anxiety in Primary and Psychiatric care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Vårt forskningsprogram kallas Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling för Alla (EBBA), med det övergripande syftet att öka tillgången till digital och evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling i primärvården.

Primärvården måste utvecklas för att kunna möta individen i sin närmiljö och på ett personcentrerat sätt utifrån en flora av insatser som är lättillgängliga för patienterna. Politiska beslut för stegvis vård och införandet av internetbaserad KBT har utvecklats. Politiska riktlinjer som ett verktyg för praktiska förändringar måste på ett genomtänkt sätt adressera de organisatoriska, professionella och sociala förhållanden inom vilka riktlinjerna ska implementeras. Dessa förhållanden kan antingen underlätta eller blockera för genomförandet. Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är att undersöka verksamma mekanismer i ett framgångsrikt införande av internetbaserad KBT inom primärvården.

Effekten av iKBT för vuxna med ångest anses vara välkänd. Frekvensen av avhopp i behandlingen är emellertid vanligtvis hög och därför är syftet med föreliggande studie att undersöka professionellt kamratstöd (eng: peer support) i iKBT jämfört med endast iKBT. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård.

Studien syftar till att utvärdera effekten av peer-support i iKBT för vuxna med ångest i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) i primärvården, samt att använda öppna kvalitativa metoder för att undersöka erfarenheterna av att arbeta som peer-support i primärvård respektive inom psykiatrin. Studien vill utforska sätt att engagera patienters involvering i design och utförande av behandling, så som deras perspektiv på nytta och effektivitet av behandlingen. Studien syftar vidare till att undersöka den medierande effekten av upplevelse av empowerment (sv: egenmakt) i iKBT med peer-support. Studien kan ha potential att leverera tillförlitliga, effektiva och säkra behandlingsalternativ

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Forskningsprojektet består av en randomiserad kontrollerad studie i primärvården med de två betingelserna 1) iKBT och 2) iKBT med kamratstöd. Deltagande patienter är vuxna över 18 år med ångestdiagnoser (social ångest, GAD, paniksyndrom eller ospecifierad ångest) som har hänvisats till eller på eget initiativ söker vård på den deltagande EBBA-enheten. Utöver kvantitaiva metoder kommer kvalitativa metoder användas för at undersöka attityder till behandling hos patienter och behandlare i primärvården, samt attityder och erfarenheter av att arbeta som peer-supporter i primärvården och i psykiatrin.

Den deltagande enheten i primärvården kallas EBBA-enheten. EBBA-enheten förbinder 15 vårdcentraler i område V7, Södra Älvsborg, i Västra Götaland. Den deltagande enheten inom psykiatrin är vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 1 på Södra Älvsborgs sjukhus. Enheten vänder sig huvudsakligen till personer med affektiv problematik. Avdelningen har ett pågående arbete med två peer-supporters som arbetar med patienter.

Kamratstödjare (peer-supporters) för primärvården rekryteras via Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG). NSPHiG har erfarenhet av att arbeta med peer-support och kommer att delta i rekryteringen av kamratstödjare. Peer-supportrar kommer att få utbildning i samarbete med NSPHiG. NSHPiG kommer vidare att vara inblandade i att skapa förutsättningar för professionellt kamratstöd.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Behavior and Behavior Mechanisms
The observable response made to a situation and the unconscious processes underlying it.
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Behavioral Disciplines and Activities
The specialties in psychiatry and psychology, their diagnostic techniques and tests, their therapeutic methods, and psychiatric and psychological services.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Övrigt
EBBA-enheten förbinder 15 vårdcentraler i område V7, Sjuhärad, med huvudsakliga uppgifter som triagering vid psykisk ohälsa, stegvis vård och införande av internetKBT.
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Sandra Weineland
Specialistpsykolog, filosofie doktor, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Närhälsan, Psykologiska institutionen

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (833861) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
254 000 SEK
Linnea Nissling, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Cecilia Björkelund, Ingmarie Skoglund, Pär-Daniel Sundvall, et al.

2018, The perspective of users and peer-supported Internet Mediated psychological treatment for Adults with anxiety in Primary and Psychiatric care

FoU-rådet i Södra Älvsborg (865421) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
87 000 SEK
Linnea Nissling, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Ingmarie Skoglund, Pär-Daniel Sundvall, Cecilia Björkelund, et al.

2018, Internetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrin

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Insamling av data sker under 2019 samt under 2020. Under 2020 och 2021 kommer data att analyseras och publiceras i ett flertal artiklar.

Internetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrin, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/252671